Кафедра філософії

 • Про кафедру
 • Історія
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Бібліотека
 • Новини
 • Оголошення

вул.Університетська, 1/, ауд. 316 тел.: (0322) 394-372, Ел. пошта: k_filos@lnu.edu.ua

Кафедра філософії стає базовою для підготовки фахівців за спеціальністю “Філософія”, коли у 1992 році відновлено діяльність філософського факультету.

Поділ кафедри на дві: філософії та історії філософії відбувся 1995 року.

Навчання за спеціальністю “Філософія” відбувається за кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки), магістр (1,4 роки).

Кафедра філософії є випускаючою. Випускники одержують спеціальність: “Філософ. Викладач філософії”.

Базовими цінностями кафедри філософії є принципи громадянського суспільства, зокрема гідності особи та здійснення відповідальної свободи.

На кафедрі філософії працює 18 викладачів, з яких 3 професори, доктори наук; 1 доцент, доктор наук; 6 доцентів, кандидатів наук; 6 асистентів, кандидатів наук; 2 асистентів.

«Справжнє призначення філософії – будити у людей духовні інтереси, допомагати їх духовним шуканням і духовному піднесенню» Сократ

Філософ – це фахівець, який покликаний сприяти культурно-національному відродженню в Україні, для нього характерним є поєднання високої культури та широкої ерудиції з незалежним і творчим мисленням, розвиненою індивідуальною системою професійно-ціннісних орієнтацій. Це спеціаліст, що поєднує загальногуманітарну підготовку з високими професійно-педагогічними якостями.

Студенти-філософи мають можливість:

 • формувати універсальні засади гуманістичного світогляду та розвивати свій науковий потенціал;
 • брати участь у щорічній студентській науковій конференції “Дні науки” філософського факультету з подальшою публікацією своїх наукових матеріалів у збірнику конференції;
 • пробувати власні сили на Всеукраїнських студентських олімпіадах МОН України;
 • публікувати авторські наукові здобутки у Віснику Львівського національного університету. Серія. Філософські науки;
 • користуватися фондами факультетської наукової бібліотеки;
 • навчатися в аспірантурі та докторантурі денної і заочної форм навчання;
 • брати участь у засіданнях міждисци-плінарного теоретичного семінару при кафедрі соціальної філософії “Семіотика соціально-культурних процесів” Наукового товариства ім. Т. Шевченка та наукових семінарів кафедр соціальної філософії та історії філософії;
 • бути залученими до програм мобільності студентів, згідно з партнерськими угодами про співпрацю із зарубіжними університетами: ErasmusMundus, Erasmus+, програма Fulbright, University of Alberta (Canada), University of Würzburg (Germany) тощо;
 • розвивати свій науковий потенціал за участю міжнародної співпраці кафедр, зокрема з такими інституціями як Akademiа Pedagogiki Specjalnej та Polskie Towarzystwо Uniwersalizmu (Warszawa);
 • організовувати дозвілля за допомогою спортивно-оздоровчого комплексу університету, в якому діють гуртки з плавання, міні-футболу, настільного тенісу, шахів,  бадмінтону, аеробіки, баскетболу, волейболу, боксу, боротьби, атлетизму (тренажерний зал).

Вміння, які отримують студенти-філософи під час навчання:

 • Аналітичний розум, що прояснює складні світоглядні проблеми
 • Культура ведення дискусії
 • Досвід раціональності, тобто чіткого і доказового мислення
 • Практика самостійного, критичного, відповідального мислення
 • Формування дослідницького дискурсу

Філософ може працювати:

У сучасних європейських університетах філософія – одна з найпрестижніших спеціальностей!

Філософський фах відкриває такі напрями професійного самоздійснення: 

 1. академічний, тобто, власне науковий, початковим кроком  для якого є навчання в аспірантурі при кафедрі філософії зі спеціальності 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії»;
 2. педагогічний, повʼязаний з викладанням у ВНЗ I-II, III-IVрівнів акредитації таких навчальних дисциплін: “Філософія”, “Основи філософії”, “Людина і суспільство”, “Суспільствознавство” тощо.
 3. практичний, який формує інтелектуальних аналітиків сучасних суспільних проблем. Чималим попитом фахівці-філософи користуються сьогодні в європейських і міжнародних організаціях, мета яких – розвиток демократії та громадянського суспільства. Освіта філософа уможливлює громадську, політичну чи управлінську кар’єру.

Кожен народ є тим цивілізованішим та освіченішим, чим більше в ньому філософуютьРене Декарт

 

 

 

Історія

Викладання філос. ведеться у Львів. ун-ті з часу його заснування. У жовтні 1940 утворена каф. діалект. та іст. матеріалізму й запроваджено вивчення маркс. філос. Також викладалися курси логіки, історії філософії та психології.

У 1947–48 утворено каф. філос. Зав. каф. були професори А. Брагінець, Б. Кубланов, Т. Старченко. У 1988 р. Т. Старченко на посаді завідувача кафедри філософії змінив Андрій Іванович Пашук.

З 1992 відновлено філософ. ф-т, каф. стала базовою для підготовки фахівців за спеціальністю філософія.

1995 відбувся поділ каф. на дві: філософії та історії філософії. Каф. філос. є випускаючою. Навч. відбув. за кваліф. рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Випускники одержують спеціальність Філософ. Викладач філософії.

Колектив каф. у 1997-2006 рр. проводив наук. дослідження за двома дослідн. темами: 1. Громадянське суспільство як здійснення свободи: соціальні, правові та релігійні аспекти (керівник – зав. каф. А. Карась). 2. Філософія як теорія й методологія науки (керівник – проф. В. Лисий).

За результ. дослідж. викладачами каф. запровадж. низку спец. курсів для студ. філос. та екон. ф-тів.

Видано монографію: Карась А. Ф. «Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях» (К.-Львів, 2004. – 520 с.), захищено докторські дисертації Карася А. Ф.; Одушкіна О. В (у Варшаві), та 9 кандидатських дисертацій у розрізі двох дослідницьких тем.

Опубліковані переклади наукових праць: Мислителі німецького Романтизму / Упор. Леонід Рудницький та Олег Фешовець. – Івано-Франківськ, 2003. – 588с. Дж. Мітчел. Фемінізм і психоаналіз / Пер. з англ. І. Добропас. – Львів, 2004. – 477 с. Ричард Андерсон. Дискурсивне походження диктатури і демократії / Пер. А. Карася // Універсум. Журнал політології, економіки, науки та культури. – 2003. – №7-10.

У процесі виконання дослідницьких тем проведено конференції й видано збірники: 1) міжн. конф. Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід, видано однойменний збірн. наук. праць за участю вчених з-за кордону (Львів, 1999. – 383 с.); 2)Філософія Гегеля і сучасність (збірник праць за аналогічною назвою, Львів, 2002. – 160 с.); 3) Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні, за матер. конф. видано збірн. тез (Львів, 2003. – 136 с.). 4) Громадянське суспільство як здійснення свободи. Зб. наук. праць. Третій випуск. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 290 с. (За участю багатьох вчених з Польщі).

Загалом, колективом кафедри за цей період опубліковано понад 150 наукових статей і тез виступів на конференціях.

Теоретичним доробком виконаного дослідження є самостійна наукова концепція громадянського суспільства загалом та в Україні, зокрема. В її основу покладено семіотично-дискурсивний підхід. Встановлено, що громадянське суспільство конституюється такою формою соціальності, яка складається під впливом вияву свободи особи та інтенціонує демократичну форму врядування, що пов’язана з відповідною семантикою дискурсивно-етичних практик та їх комунікативним, гуманітарно-культурним і соціальним здійсненням. Увага зосереджена на аналізі: 1) філософії громадянського суспільства як інтерпретації свободи та соціальності відносно влади і врядування; 2) дискурсивно-етичних стадій громадянського поступу в Україні; 3) природі громадянської ідентичності; 4) залежності інституцій громадянського суспільства від дискурсивних практик свободи–автентичності, клієнтелізму–патерналізму та анархізму-нігілізму, які є елементами його структури; 5) феноменів здійснення свободи у французькому та польському дискурсах постмодернізму; 6) визначення «дискурсивного бар’єру” на шляху громадянського поступу в Україні та засобах його подолання; 7) окреслені дискурсивні бар’єри на шляху до інтеграції України у Європейську Унію.

З 2006 року колектив вчених кафедри виконує науково-дослідницький проект за напрямом «Парадигми сучасного мислення», що переріс у назву: «Трансформація парадигм мислення і концепцій знання у сучасній філософії» (керівник – проф. А. Карась).

За цією назвою в 2007 р. проведено міжнародну міждисциплінарну конференцію. Видано однойменний збірник тез (Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.).

У 2008 р. опублікована праця: «Філософія. Пізнання. Наука. Монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 252 с.

Проф. Кашуба М.В. підготувала наукову брошуру: «Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку». – Львів, 2008. – 68 с.

У червні 2010 – відбулася велика Міжнародна міждисциплінарна конференція «Людина та її ідентичність у добу глобалізації» за участю біля 120 вчених з України та з-за кордону. Видано однойменний збірник матеріалів (Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 302 с.), з ними можна познайомитися на веб-сайті кафедри: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/phil_news_ukr.htm http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Kaf_fil_conf_2010/Tezy_conf_filos_2010.pdf

У вересні 2011 р. проведено міжнародний семінар «Філософія А. Шопенгауера і сучасність» за участю понад 40 вчених з України і з-за кордону, зокрема з Німеччини, Швайцарії, Австрії, Румунії, Словаччини. Готується до видання Збірник наукових праць.

За результатами дослідження викладачами кафедри опубліковано розділи в: Тезах звітної наук. конф. філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 5., також аналогічні випуски 6, 2009, вип. 7, 2010, вип. 8, 2011.

За період виконання (01.02.2009 – 1.12.2011 р.) науково-дослідницької теми «Трансформація парадигм мислення і концепцій знання у сучасній філософії» напрацьовані наукові матеріали й одержані аналітичні результати за трьома проблемними напрямками:

 1. Глобалізація і постнекласична парадигма. Визначено, що антропологічний поворот у філософії початку ХХ століття призвів до трансформації класичного розуміння суб’єкта і зумовив динамічні суспільні зміни, що викликані настановами людини на вільне самоздійснення. Це ставить перед світовою спільнотою вимогу відтворювального (сталого) розвитку; його чинники простежуються у “прагматизації практики”, або створенні нового всесвітнього комунікативного простору, що складається завдяки публічному застосуванню розуму і формуванню відповідної дискурсивно-етичної практики; це також супроводжується постнекласичною парадигмою розвитку наукового знання й освіти, таким семіотичним обумовленням спільного життєвого світу, яке дедалі більше залежить від комунікативної раціональності.
 2. Ідентичність і самоздійснення. В основі розгортання сучасних форм ідентичності лежать: культурна настанова на вільне самоздійснення особи, переважаючий, зокрема крайній, світоглядний антропоцентризм; релігійні форми самоусвідомлення конкурують зі світськими й парарелігійними Відбувається істотна трансформація розуміння людини, її самості і свідомості. Людину доцільно розглядати не в аспекті її «природної сутності», а як ідею людини, змістовні характеристики якої залежать від контекстуальності тлумачення і сприйняття таких базових передумов існування, які визначаються здійсненням свободи, демократії, споживанням і відтворенням енергії та ресурсів, прав людини і громадянських прав. У світі й Україні актуальним залишається гуманітарний, громадянський і політичний рух довкола проблем національної та етнічної ідентичностей, проте дедалі очевиднішим стає спрямування до громадянського типу ідентичності.
 3. Раціональні практики та ірраціональні мотиви. Визначено проблематику співвідношення раціональної та ірраціональної парадигм філософії в аспектах їх взаємодії і впливу на інтелектуальні, культурологічні, соціальні та епістемні пошуки у ХХ столітті. Встановлено, що поширене в Україні означення філософії ірраціоналізму тлумачиться переважно неадекватно до його сучасного розуміння і має доповнюватися термінологічним розширенням в аспекті розрізнення раціонального, нераціонального й ірраціонального світовідношення. Проаналізовано розвиток комунікативної парадигми філософії на засадах комунікативної прагматики та її втілення в етиці відповідальності, з’ясовано особливості віртуалізації освіти в контексті глобалізації, зроблено порівняння онтологічних концепцій східної філософії щодо її підходу до знання і свідомості та впливу на європейську онтологію 19-20 ст. Проведено дослідження феномену орієнталізму, іманентності і трансцендентності людини у сучасній антропологічній філософії, зміни патернів гендерного мислення та поведінки під впливом соціальних та культурних трансформацій, що відбуваються в постмодерній культурі

Окрім того, у рамках виконання теми членами наукового колективу досліджувалися:

а). Феномен орієнталізму та ролі сходознавця у формуванні погляду на Близький Схід серед західноєвропейських інтелектуалів. Результатами дослідження є рукопис захищеної дисертації “Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні репрезентації Іншого” (спеціальність “Соціальна філософія та філософія історії – 09.00.03”),

б). Можливість феноменологічного опису містичного досвіду. Обґрунтовано, що в термінах феноменології Е. Гусерля даний опис є неможливий, що наштовхує на думку про існування неінтенційних станів свідомості та необхідність розширення термінологічного апарату феноменології;

в). Проблеми поступу сучасної антропології, а саме динамічної антропології. Динамічна антропологія або антропологія змін та конфліктів зосереджується на джерелах та змін у розвитку людського життя. Вагомість дослідження динамічної антропології у тому, що можливість аналізу природи змін та конфліктів у сучасному розвитку української дійсності допоможе зрозуміти вектори поступу української спільноти, оскільки за прогнозами західних інститутів, Україну можна віднести до держав з високою ймовірністю соціальних конфліктів.

У контексті реалізації ідей та гіпотез науково-дослідницької теми: – залучено науковий потенціал відомих вчених з-за кордону: П. Кемпа (Данія), М. Боннафу-Буше (Франція), П. Козловськи (Німеччина), Е. Алама (Ліван), Дж. Макліна (США), В. Глухмана (Словаччина) та багатьох інших.

Опубліковано зокрема переклади праць: Кемп Пітер. Переосмислення філософії як сили слова / Пер. з англ. і наук. ред. А. Карась // Вісник Львівського національного університету. Серія. Філософські науки. – 2008. – № 11. – С. 7–14. Боннафу-Буше Марія, Пеське Івон. Теорія акціонерного товариства як ослаблена теорія громадянського суспільства / Пер. з англ. і наук. ред. А. Карась // Вісник Львівського національного університету. Серія. Філософські науки. – 2009. – № 12. – С. 124–144.

Результати наукового дослідження оприлюднені у навчальному посібнику «Філософія сталого розвитку», підготовленого доц. Рижак Л. В. (а також у колективній монографії «Філософія у ХХ столітті: пошуки нової парадигми», яка перебуває у процесі підготовки).

Загалом, за шеститирічний період виконання теми колективом вчених кафедри філософії (без залучення доробку вчених з України та з-за кордону) опубліковано біля 300 наукових праць: з них – три підручники і посібники, монографія, два збірники матеріалів, чотири збірники тез, понад 10 статей у зарубіжних виданнях, захищено чотири кандидатські дисертації.

Аспірантура. Аспірант. при каф. діє за двома напрямами: Соціальна філософія та історія філософії – 09.00.03 та Онтологія, гносеологія, феноменологія – 09.00.01. Навчальні та наукові публікації. З 1996 р. викладачами каф. опубл. понад 300 наук. і підготовлено понад 100 навч.-метод. праць. Зокр. частина викладачів є авторами посібн. з філос. Предмет і проблематика філософії та авторами монограф. дослідж. Доц. Л. Рижак видала навчальний підручник «Філософія як рефлексія духу» з відповідною хрестоматією для студентів університетів (Львів, 2009. – 640с.); Філософія сталого розвитку. – Львів, 2011.

Щорічно каф. проводить звітні наук. конф., у яких беруть участь викладачі та аспіранти. При кафедрі двічі на місяць діє постійний теоретичний семінар.

Також при кафедрі працює відкритий міждисциплінарний семінар «Семіотика соціально-культурних процесів» (кер. – проф. Карась А. Ф., вучений секретар – доц. Лосик О. М.)

Загалом, викл. та аспіранти каф. взяли участь у понад 200 конф., з них за кордоном: проф. А. Карась – у США (Чікаго 1996, Вашингтон, 1997, 1998, 2001), у Польщі, 2000, 2001; у Росії (Москва, 2000), в Лондоні 2001, у Німеччині (Мюнхен 1993, 1996, 2001, 2011), у Туреччині та Республіці Корея (Світовий філос. конгреси у Стамбулі, 2003 та Сеулі, 2008), Конгрес у Берліні 2005, конференція у Шанхаї 2009р.; ас. Височанський Р. у Польщі та Вашингтоні 2009; ас. Лосик О. у багатьох конференціях в Польщі та Словаччині; ас. Пухта І., О. Одушкін – у Польщі; доц. Поляруш Б. у Мюнстері (Німеччина, 2010).

 

Співробітники

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорСАФОНІК Лідія Миколаївнапрофесор
професорСКРИННИК Зоя Едуардівнапрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛАНЮК Євген Юрійовичдоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентЛУЩ-ПУРІЙ Уляна Ігорівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентПУХТА Ірина Степанівнадоцент
доцент (сумісник)РИЖАК Людмила Віталіївнадоцент (сумісник)
доцентСАРАБУН Оксана Богданівнадоцент
асистентДУБНЯК Златислав Олександровичасистент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні матеріали для бакалаврів:

Методичні матеріали для магістрів:

Методичні матеріали для аспірантів:

 1. Філософія Плани семінарів для аспірантів
 2. Презентація наукового дослідження аспірантів

Матеріали для вступних випробувань в аспірантуру:

 1. Програма вступних випробувань в аспірантуру за спец. 033 філософія
 2. Програма з філософії для вступу в аспірантуру (нефілософські спец.)

     Силабуси і програми навчальних дисциплін для аспірантів:

 1. Філософія для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 2023-2024 н.р.
 2. Філософія для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2023-2024 н.р.
 3. Філософія  для здобувачів усіх спеціальностей 2022-2023 н.р.
 4. Філософія під впливом глобальних викликів (очна форма)
 5. Філософія під впливом глобальних викликів (заочна форма)
 6. Семіотичний аналіз у філософсько-культурологічних дослідженнях
 7. Філософія історії як теорія цивілізаційного розвитку (програма, силабус)
 8. Актуальні проблеми сучасної філософії культури
 9. Філософська антропологія і проблема людини
 10. Філософія
 11. Психологія ВШ
 12. Практична філософія її витоки і сучасні особливості
 13. Практика
 14. Методологія підготовки наукової публікації
 15. Науковий семінар
 16. Інформаційні технології та програмування
 17. Іноземна мова
 18. Ідентичність у філософії Нового Часу та її сучасне переосмислення
 19. Cоціокультурні виміри тілесності
 20. Соціальний міф в сучасній культурі
 21. Соціальні практики ідентифікації в масовій культурі
 22. Ситуація постомдерну у сучасній філософії
 23. Сенс життя як проблема філософії
 24. Метафізичний дискурс в контексті сучасних переосмислень
 25. Культурна антропологія та постколоніальні студії

 

Дослідження

29.12.2023 р. Гнатіву Андрію Дмитровичу присуджено ступінь доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Державна атестація магістрів філософії 2023:

пропонуємо ознайомитись з анотаціями та презентаціями магістерських досліджень.

Анотації доповідей науково-теоретичних та науково-методологічних семінарів кафедри філософії за 2023-2024 н.р.:

Дубняк З. Квазіосвітній проєкт дегуманізації (20.05.2024 р.)

Гривна Т. Монетарна політика як інструмент інституційного насилля (22.04.2024 р.)

Филик Н. Нігілізм у філософській проблематиці Петера Слотердайка (08.04.2024 р.)

Сафонік Л. Метафізичні процедури поглиблення філософських дмскурсів (08.04.2024 р.)

Братасюк М. Український волюнтаризм vs романтизм: від Т.Шевченка до Д.Донцова (15.01.2024 р.)

Поляруш Б. Глобалізація і примітивізація: як бідні країни стають ще біднішими (11.12.2023 р.)

Карась А. Ґлобальні виклики і ризики та екзистенціальні загрози (27.11.2023 р.)

Добропас І. Мітотворчість як спосіб формування сучасних соціокультурних дискурсів (13.11.2023 р.)

Гривна Т. Віртуальне насилля чи віртуозне умиротворення? (09.10.2023 р.)

Лосик О. Вдячна пам’ять і суспільна звичаєвість: особливості взаємодії (25.09.2023 р.)

Державна атестація бакалаврів філософії 2023:

пропонуємо ознайомитись з анотаціями та презентаціями бакалаврських досліджень.

Анотації доповідей науково-теоретичних та науково-методологічних семінарів кафедри філософії за 2022-2023 н.р.:

Джунь В. Українські інтелектуали:мода і місія (24.10.2022р.)

Сафонік Л. Питання формування категоріального апарату (21.11.2022р.)

Гривна Т. Дискурс пацифізму в контексті сучасних реалій (01.2022р.)

Братасюк М. Антропологічні та соціокультурні трансформації як вислід російсько-української війни (2014р. – по сьогодні) (26.02.2023р.)

Дубняк З. “Тисяча дев’ятсот вісімдесят четвертий” після “двадцять четвертого” (актуальні філософські інтерпретації роману Орвела у працях Донскіса, Рорті й Безансона) (15.03.2023р.)

Сарабун О. Оновлення української ідентичності в процесі відмежування від Чужого (за книгою В. Агеєвої «За лаштунками імперії») (15.03.2023р.)

Бартусяк П. Дельоз і Ґватарі : Рефрени свободи (05.04.2023 р.)

Пухта І. Когнітивна війна: битва за людський розум (19.04.2023 р.)

Откович К. Емоції під час війни (19.04.2023 р.)

Анотації доповідей науково-теоретичних та науково-методологічних семінарів кафедри філософії за 2021-2022 н.р.:

Протоколи доповідей науково-теоретичних та науково-методологічних семінарів кафедри філософії за 2021-2022 н.р.:

Скринник З. 26.01.2022

Лисий В. 26.01.2022

Теми магістерських робіт Випуск 2021

Анотації магістерських робіт 2021:

Веселовський, Гупало С., Давидов, Ковцун М., Кострикіна С., Лукомська В., Манько І., Мельник А., Нестерук Н., Передрій Б., Придка, Приходько Я., Стецик Х., Ягельський.

Анотації доповідей науково-теоретичних та науково-методологічних семінарів кафедри філософії 2020-2021 н.р.:

Бібліотека

Вибрані публікації викладачів кафедри філософії:

 1. Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Монографія. – Київ – Львів, 2004. – 520с.

2. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Л. Рижак.  – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. (з грифом МОН України).

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу (навчальний посібник)

3. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Людмила Рижак ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 537 с.

4. Лисий В. Діалектика : навчальний посібник / Василь Лисий ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479 с.

5. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Олександр Кульчицький ; матеріали упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. – 164 с.

6. Ділі Дж. Основи семіотики / Джон Ділі ; перекл. з англ. та наук. ред. Анатолія Карася; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Філософ. факультет. – Львів : Арсенал, 2000. – 231 с.

7. Філософія Артура Шопенгауера та сучасність : колективна монографія / [Анатолій Карась … [та ін.] ; за редакцією Анатолія Карася ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Філософський факультет, Кафедра філософії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 164 с.

8. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Лідія Сафонік ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 349 с.

9. Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм / Ореста Лосик ; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Наукове Товариство ім. Шевченка. – Львів : [б.в.], 2016. – 301 с., [17] арк. іл.

10. Откович К. Ілюзія свободи : образ жінки від традиціоналізму до модернізму / Катерина Откович. – Київ : Карбон, 2010. – 209 c.

11. Ланюк Є. Політика і мистецтво : історичний взаэмозв’язок : монографія / Євген Ланюк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 242 с., [12] арк. іл.

12. Тези Міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот”, 22-24 червня 2016 р. = The philosophy of dialogue and understanding in the construction of the european and world communities / [відповідальний за випуск : Анатолій Карась] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Філософський факультет, Кафедра філософії. – Львів : ВЦ філософського ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 286 с.

 

Стратегія

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НА 2019–2024 рр.

 

Затверджено

на засіданні кафедри філософії

(протокол № 4 від 04.11.2019 р.)

Завідувач кафедри                                   проф. Карась А.Ф.

       КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, як структурний підрозділ Львівського національного університету імені Івана Франка, поділяє його ключові підходи і принципи щодо місії, візії і стратегічних цілей. Водночас ми пропонуємо певну конкретизацію, обумовлену сучасними викликами, які стоять перед філософією у світі і в Україні, та практичними завданнями, що випливають з потреб підготовки висококваліфікованих фахівців у сучасних умовах (бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук) за спеціальністю 033 – філософія.

       МІСІЯ: Кафедра філософії – це творчий колектив викладачів-вчених, який, крізь систему навчальних дисциплін і академічної комунікації зі студентами, формує високоосвічену, чесну, суспільно небайдужу, творчу і національно свідому людину, яка покликана критично мислити і діяти згідно з переконаннями, що лягли в основу почуттів справедливості, правди, довіри, громадянської відповідальності й орієнтується на демократичні форми врядування. Враховуючи реальність військового конфлікту і тривалої гібридної війни проти України як суверенної держави, ми покладаємо на філософську освіту безпековий акцент – долучитися до формування української національно-громадянської ідентичності.

       ВІЗІЯ: Враховуючи глобалізаційні виклики і формування суспільства знань, філософія покликана шукати відповіді на фундаментальні питання, що стоять перед людством і не можуть бути розв’язані в межах лише природознавства й доктрин економічного процвітання. Ми орієнтуємося на означення нового контексту розуміння світових, регіональних і національних і громадянських процесів, виходячи з переосмислення природи людини, поняття розуму, соціального буття і сутності цивілізаційного розвитку.

Для нас важливо висвітлювати проблеми людського покликання, свободи, гідності, справедливості, істини, краси, добра, моральної відповідальності, творчого мислення, щастя тощо. Це означає, спираючись в навчальних дисциплінах на історико-філософську спадщину і на світову культуру, шукати відповіді на сучасні проблеми: як людині належить жити, якого суспільного ладу прагнути, на які цінності орієнтуватися і яким практичним розумом (якою філософією) керуватися. Названі питання є ключовими для життя людини, оскільки у всьому тому, що ми чинимо, ми принаймні імпліцитно орієнтовані на певні відповіді щодо них. Саме тому філософія є важливою освітньою програмою для студентів всіх без винятку спеціальностей в університеті.

       СТРАТЕГІЯ. Розвиток  кафедри філософії відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Статуту Університету.

Кафедра філософії, окрім навчальних програм для нефілософських спеціальностей, (в кооперації з кафедрою історії філософії) пропонує навчальні програми для спеціальності «033-філософія» і систему навчальних дисциплін для першого, другого і третього освітніх рівнів з широким спектром філософських напрямків.

Відповідно до стратегічних орієнтирів університету, ми прагнемо:

 • до посилення ролі творчого колективу кафедри в освітньому процесі університету та і суспільства;
 • забезпечення високої якості навчального процесу;
 • забезпечити проведення державної акредитації третього освітнього рівня підготовки фахівців (аспірантура);
 • домогтися присвоєння науковому фаховому виданню «Філософські науки» категорії «Б»;
 • зростання кваліфікаційного рівня викладачів, аспірантів, докторантів;
 • організувати систему заходів на виконання «Концепції національного виховання», схваленої Вченою радою Університету.
 • формувати тематично актуальні напрямки бакалаврських, магістерських і дисертаційних досліджень;
 • забезпечення активних міжнародних стосунків і наукового співробітництва між викладачами і студентами в межах українських і закордонних ЗВО;
 • досягнення міжнародних наукових стандартів і суспільного визнання наукових досліджень;
 • входження до сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньої й наукової інфраструктури.

31 травня відбувся захист курсових робіт студентів 2 курсу спеціальності “Філософія”

01.06.2024 | 12:57

31 травня відбувся захист курсових робіт студентів 2 курсу спеціальності “Філософія”. Теми досліджень  студенти обирали в рамках курсів “Історія античної філософії” та “Історія середньовічної філософії”. Юні дослідники проявили наукову  зацікавленість, провели сумлінну роботу з джерельною базою, продемонстрували висовий рівень критичного переосмислення і проявили творчий підхід у створенні концептуального дослідження. Сподіваємося, що здобуті знання та навички допоможуть реалізовувати мрію свого професійного зростання!

Читати »

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри теорії та історії культури Король Н.М.

26.05.2024 | 23:38

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію на тему «Простір «стертих кордонів»: місця памʹяті в просторі міста» доцента кафедри теорії та історії культури Король Н.М., яка відбудеться для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності “культурологія” 29 травня 2024 року о 17.00 год.
Заняття відбуватиметься на платформі Zoom за посиланням https://us02web.zoom.us/j/4117087652?pwd=bXl3THRNZkQ1aHlLYnZ1QkhEV0Urdz09
Meeting ID: 411 708 7652
Passcode: v7PVUH

Читати »

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доц. Надії Лазарович

26.05.2024 | 21:45

Доброго дня, шановні колеги!
Запрошуємо Вас відвідати відкриту лекцію на тему: «Особливості українського соціокультурного простору сьогодення. Сучасна українська культура», доцента кафедри теорії та історії культури – Надії Лазарович, яка відбудеться у вівторок, 28.05., на третій парі (11:50-13:10) в авд. 341 (для студентів першого курсу спеціальності “Культурологія”).

Читати »

Теоретичний семінар кафедри історії філософії

23.05.2024 | 18:53

21 травня відбувся теоретичний семінар кафедри історії філософії. З науковою доповідю на тему “Танатологічна проблематика у філософії Міґеля де Унамуно“ виступила Юлія Ковальчук – асистент кафедри. Було розглянуто основні категорії філософії смерті іспанського мислителя, зокрема: “агонія”,  “співпереживання”, “страждання”. Екстраполяція до таких ідеї філософії Унамуно як “трагічне відчуття життя” та “кіхотизм”,  спричинила дискусію щодо паралелей з сучасними екзистенційними викликами у контексті війни. Доповідачу дякуємо за цікаву тему, а усім присутнім – за жваве обговорення!

Читати »

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доц. кафедри теорії та історії культури Бойка І.М.

21.05.2024 | 13:00

Доброго дня, шановні колеги!
Запрошуємо  Вас відвідати відкриту лекцію доцента кафедри теорії та історії культури – Бойка І.М., на тему: «Особливості розвитку української культури кін.ХХ – поч.ХХІ ст.», яка відбудеться у середу, 22.05., на другій парі (10:10-11:30) в авд. 111 у головному корпусі Університету (для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики, дисц. ІУК)!

Читати »

Оголошення

Антропологічний проєкт Декарта та його історико-філософська рецепція

В межах оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад доцента запрошуємо усіх зацікавлених відвідати відкриті лекції викладачів кафедри філософії:

 • Запрошуємо на відкриту лекцію доц., к.ф.н Откович К.В. «Українська філософія», яка відбудеться 29 квітня 2024 р., о 8:30 год., за адресою: вул. М. Драгоманова 19, ауд. 201.
 • Запрошуємо на відкриту лекцію доц., к.ф.н. Наконечного А.Р. «Філософська антропологія», яка відбудеться 29 квітня 2024 р. о 11:50 год., за адресою вул. Січових Стрільців 16, ауд. 206 СП.
 • Запрошуємо на відкриту лекцію доц., к.ф.н. Пухти І.С. «Проблема людини у філософії», яка відбудеться 30 квітня 2024 р. о 13:30 год., за адресою вул. Туган-Барановського 7, ауд. 308.
 • Запрошуємо на відкриту лекцію асист., к.ф.н. Дубняка З.О. “Філософія сенсу”, яка відбудеться 6 травня 2024 р. о 8:30 год. в ауд. 123 (вул. Грушевського 4).

Шановні вступники в магістратуру за спеціальностями 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія» з програмою вступних випробувань та зразками тестів просимо ознайомитись тут.

До уваги студентів першого та другого року навчання, на 2022-2023 навчальний рік викладачі нашої кафедри пропонують такі навчальні вибіркові дисципліни з циклу загальної підготовки. Бажаємо зробити вдалий вибір!

Графік консультацій викладачів кафедри філософії:

Плани роботи науково-теоретичних семінарів кафедри філософії:

Засідання методологічного семінару кафедри філософії 28.08.2020 р.

Оголошується прийом заяв до аспірантури за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії

Програма вступу в магістратуру зі спеціальності 033 – Філософія, 2020

Семінари з філософії список аспірантів, 2020

Для аспірантів 1-го року навчання нотатки конспектів і завдань (2020):

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2018

Правила прийому до аспірантури та докторантури, 2016

ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія, 2016

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 – Філософія (заочна), 2016

Навчальний план за спеціальністю 033 Філософія, очна ф-ма навч.

Рецензія на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Протокол обговорення результатів навчання та цілей ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Протокол зустрічі зі стейкголдерами

Програма вступних впробувань з філософії для вступників до аспірантури з нефілософських спеціальностей

Постанова про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Положення про порядок організації академічної мобільності

Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів викладачів

Положення про опитування зацікалених сторін щодо якості осітнього процесу

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про забезпечення академічної доброчесності

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Конкурс есе для старшокласників

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ

Перелік тем для участі в конкурсі есе