Філософія (філологічний ф-ет: словʼянські і східні мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Сарабун О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання, необхідні для  орієнтації в особливостях філософського мислення на основі проблематизованого аналізу головних філософських концепцій та вчень. Тому, у курсі актуалізовано як аналітичний огляд історичної природи філософії, так і її спеціалізований методологічний інструментарій, який потенційно може бути використаний студентами в широкому діапазоні їх професійного культурного та духовного життя. Мова йде, насамперед, про принципи аргументованості, критичності, рефлективності, раціональності, аксіологічності, етичності, універсальності, всебічності, вичерпності, проблематизованості, толерантності тощо. Дисципліна «Філософія» покликана виховувати відповідальну культуру теоретичного мислення, котре здатне конструювати нові концепти для фіксації антагоністичних процесів нелінійного поступу сучасності.

МЕТА:

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія» є ознайомлення студентів з базовою філософською проблематикою на основі інтерпретації фундаментальних ідей, репрезентованих філософськими школами, напрямками та вченнями й формування здатності до критичного засвоєння смисложиттєвих питань, пов’язаних з розумінням природи буття, пізнання, цінностей, моралі, істини, сенсу, свободи, добра тощо.

ЗАВДАННЯ:

 • отримання знань про особливості філософського мислення та його історичну природу;
 • духовне збагачення в процесі осягнення змісту фундаментальних філософських проблем сучасності та природи базових громадянських цінностей;;
 • формування навиків критичного раціонального мислення та відповідальної інтелектуальної культури.

На основі вивчення курсу, студент повинен знати:

основні філософські ідеї, репрезентовані західноєвропейською культурною традицією, а також  місце та роль філософського знання у просторі сучасного духовно-інтелектульного життя.

У результаті засвоєних знань студент повинен уміти:

за участю критичного, аналітичного та несуперечливого мислення використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності.

Рекомендована література

 1. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.
 2. Гільдебранд фон Д. Що таке філософія? – Львів: Колесо, 2008. – 244 с.
 3. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації. – Доповідь, виголошена на 11-му Конґресі Міжнародної Асоціації Українознавців  у Львові в серпні 1993 р. Опубліковано: “Сучасність”. – 1994. ч. 3.
 4. Захара І. Лекції з історії філософії: навчальний посібник. – Львів : Вид-во ЛБА, 1997. – 398 с.
 5. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова. – Вісник Львівського університету. Філософські науки, 2008. – Вип. 11. – С. 7-14.
 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук; матеріали упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. – 164 с.
 7. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Людмила Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
 8. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2017. – 528 с.

Силабус:

Завантажити силабус