Аспірантура, докторантура

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна форма) і без відриву від виробництва (заочна форма). З 2016 року в Україні запроваджено освітньо-науковий ступінь: «доктор філософії». Навчання в аспірантурі триває чотири роки.  Під час навчання аспіранти освоюють гуманітарні (філософію, іноземну мову) та спеціальні дисципліни, опановують методи наукового дослідження, проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. Після закінчення терміну навчання аспіранти подають завершену роботу до захисту.

Захист дисертації відбувається за новою процедурою у разовій спеціалізованій раді. Здобувачі отримують диплом доктора філософії.

На факультеті акредитовані  освітньо-наукові програми за такими спеціальностями:

 

Анотації дисциплін в аспірантурі і докторантурі:

Перелік анотацій дисциплін в аспірантурі та докторантурі філософського факультету

І. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії  за спеціальністю 052 Політологія

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки   за спеціальністю 052 Політологія.

Спеціалізації: теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, міжнародні відносини.

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний термін навчання: чотири роки.

Форма навчання: денна.

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. “Сучасні напрями розвитку політичної науки
 2. “Науковий семінар”
 3. “Сучасні тенденції в психології”
 4. “Філософія”
 5. “Педагогічна практика”
 6. “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

Дисципліни з циклу фахової підготовки:

 1. “Системи правління. Взаємовідносини інститутів глави держави, парламенту та уряду”
 2. “Партії та партійні системи в процесі трансформації”
 3. “Кількісні та якісні методи і інструменти аналізу виборчих систем”
 4. “Еволюція політичних систем країн Центрально-Східної Європи”
 5. “Політичний процес, як спрямування розвитку суспільства внаслідок взаємодії політичних акторів”

Дисципліни з циклу загальної підготовки:

 1.  “Педагогіка вищої школи”
 2.  “Методологія підготовки наукової публікації”
 3. “Психологія вищої школи”
 4. “Підготовка науково-інноваційного проекту”
 5. “Інформаційні технології та програмування”
 6. “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”
 7. “Інновації та підприємництво”

ІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії  за спеціальністю 053 Психологія

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки   за спеціальністю 053 Психологія.

Спеціалізації: загальна психологія, історія психології; соціальна психологія, психологія соціальної роботи; педагогічна та вікова психологія; спеціальна психологія; юридична психологія.

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний термін навчання: чотири роки.

Форма навчання: денна (вечірня), заочна

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. “Науковий семінар”
 2. “Сучасні тенденції в психології”
 3. “Філософія”
 4. “Педагогічна практика”
 5. “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

Дисципліни з циклу фахової підготовки (вибір 1):

 1.  “Прикладні аспекти педагогічної та вікової психології”
 2.  “Прикладні аспекти спеціальної психології”
 3.  “Психологічні аспекти відновно-примирювальних принципів ювенальної юстиції, реабілітації і ресоціалізації неповнолітнього”

Дисципліни з циклу фахової підготовки (вибір 2)

 1.  “Прикладні аспекти соціальної психології та соціальної роботи”
 2.  “Кількісні та якісні методи у психологічних дослідженнях”
 3. “Особистість у сучасному світі”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 3)

 1.  “Педагогіка вищої школи”
 2.  “Методологія підготовки наукової публікації”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 4)

 1.  “Психологія вищої школи”
 2. “Підготовка науково-інноваційного проекту”

Дисципліни з циклу загальної підготовки (вибір 5)

 1.  “Інформаційні технології та програмування”
 2. “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”
 3. “Інновації та підприємництво”

ІІІ. Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта спеціальності 033 Філософія:

Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства

Філософія історії як теорія цивілізаційного розвитку

Соціальні практики масової культури

Соціальний міф в сучасній культурі

Лінгвістичний поворот і семіотика в аспекті філософії «втіленого розуму»

Культурна антропологія та постколоніальні студії

Актуальні проблеми сучасної філософії культури

Спеціалізовані вчені ради факультету із захисту докторських дисертацій

Cпеціалізовані Вчені ради

На філософському факультеті діє дві Спеціалізовані Вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій – з філософських наук і з політичних наук.

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.02 (філософські науки):

Склад Спеціалізованої Вченої ради:

Голова ради: Мельник Володимир Петрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови: Карась Анатолій Теодозійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Вчений секретар: Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна , к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Члени ради:

Альчук Марія Павлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Братасюк Марія Григорівна, д.філос.н., професор, спеціальність 09.00.03;

Гапон Надія Павлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Денисенко Валерій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03;

Держко Ігор Зеновійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 09.00.05;

Зайцев Микола Олександрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 09.00.03;

Карась Анатолій Феодосійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03;

Кашуба Марія Василівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Лисий Василь Прокопович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Пашук Андрій Іванович, д.філос.н., професор, спеціальність 09.00.03;

Сафонік Лідій Миколаївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, спеціальність 09.00.01;

Сінькевич Ольга Борисівна, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, спеціальність 09.00.03;

Скринник Зоя Едуардівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський банківський інститут Університету банківської справи, спеціальність 09.00.03;

Тімченко Олександр Павлович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій Раді Д 35.051.02 (2017-2018 рр.)

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.17 (політичні науки):

Склад Спеціалізованої Вченої ради:

Голова ради: Денисенко Валерій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови: Вдовичин Ігор Ярославович, д.політ.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар: Бунь Вікторія Вікторівна, к.політ.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Члени ради:

Бортніков Валерій Іванович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Гапон Надія Павлівна, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Климончук Василь Йосифович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Лисий Василь Прокопович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Мельник Володимир Петрович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Романюк Анатолій Семенович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Сінькевич Ольга Борисівна, д.політ.н., професор, спеціальність 09.00.03;

Хома Наталія Михайлівна, д.політ.н., доцент, спеціальність 23.00.02.

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій раді Д 35.051.17 (2017-2018 рр.)

Звіт декана філософського факультету за 2020-2021 р.

Ухвала до звіту декана філософського факультету за 2020-2021 р.

Програми вступу в аспірантуру

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження. Атестація докторів наук проводиться у постійно діючих спеціалізованих вчених радах.

На факультеті діє дві спеціалізовані ради із захисту докторських дисертацій.

Детальна інформація:

на кафедрах філософського факультету, за посиланням https://filos.lnu.edu.ua/academics/anotatsiji-dystsyplin-v-aspiranturi-ta-doktoranturi, а також у Відділі аспірантури та докторантури.

Контакти:

вул. Університетська, 1, кім. 210
Телефон: (+380 32) 2394773

http://aspirantura.lnu.edu.ua

 

Перелік дисертацій, захищених аспірантами та докторантами філософського факультету в 2015-2020 рр.

Права та обов’язки аспірантів

Інформаційний звіт аспіранта

Теми кандидатських дисертацій аспірантів 2-го і 3-го року навчання