Аспірантура, докторантура

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності від спеціальності, за якою готується дисертація). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

 Спеціальності

Детальна інформація:

на кафедрах філософського факультету, за посиланням https://filos.lnu.edu.ua/academics/anotatsiji-dystsyplin-v-aspiranturi-ta-doktoranturi, а також у Відділі аспірантури та докторантури.

Контакти:

вул. Університетська, 1, кім. 210
Телефон: (+380 32) 2394773

http://aspirantura.lnu.edu.ua

 

Перелік дисертацій, захищених аспірантами та докторантами філософського факультету в 2015-2020 рр.

Права та обов’язки аспірантів

Інформаційний звіт аспіранта

Теми кандидатських дисертацій аспірантів 2-го і 3-го року навчання

 

Перелік дисертацій, захищених аспірантами та докторантами філософського факультету в 2015-2020 рр.:

Кафедра філософії:

Мамчак Сніжана Петрівна «Універсальна прагматика як стратегія обґрунтування критичної соціальної теорії». Науковий керівник – доц. Рижак Л.В. (2015 р.).

Ференц Оксана Іванівна «Поняття Іншого в сучасній філософській рефлексії». Науковий керівник – доц. Добропас І.О (2015 р.).

Сафонік Лідія Миколаївна «Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст». Науковий консультант – проф. Карась А.Ф. (2017 р.).

Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна «Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації в інформаційному суспільстві». Науковий керівник – доц. Рижак Л.В. (2018 р.).

 

Кафедра історії філософії:

Содомора Павло Андрійович «Система термінів Томи з Аквіну та її рецепція в українському філософському контексті (на матеріалі “Cуми теології” та “Cуми проти поган”)». Науковий консультант – проф. Пашук А.І. (2016 р.).

Ковальчук Юлія Василівна «Феномен любові у європейській філософії ХІХ-ХХ століття: онтологічно-екзистенційний вимір». Науковий керівник – доц. Дахній А.Й. (2017 р.).

Добжиньскі Адам Анджей «Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: онтологічний аспект». Науковий керівник – доц. Дахній А.Й. (2018 р.).

Дахій Андрій Йосипович «Динаміка людського існування у мисленні Мартіна Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси». Науковий консультант – проф. Богачов Андрій Леонідович (2019 р.).

 

Кафедра теорії та історії культури:

Ковальчук Віталіна Віталіївна «Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії ХХ ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр». Науковий керівник – проф. Альчук М.П. (2015 р.).

Сінькевич Ольга Борисівна «Ідентифікаційні практики масової культури: соціально-філософський аналіз». Науковий консультант – проф. Мельник В.П. (2016 р.).

Поліщук Ростислав Миколайович «Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації». Науковий керівник – проф. Альчук М.П. (2016 р.).

Синиця Андрій Степанович «Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної філософії». Науковий консультант – проф. Мельник В.П. (2018 р.).

Парамбуль Ірина Віталіївна «Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід». Науковий керівник – проф. Альчук М.П. (2019 р.).

 

 

Перелік дисертацій, захищених аспірантами та докторантами філософського факультету в 2010-2015 рр.:

Кафедра історії філософії:

Альчук М. П. “Філософсько-правовий дискурс в українській культурі кінця ХІХ–початку ХХ століть”. Наук. консультант – проф. Пашук А.І.

Вербова Р. М. “Ідея персоналізму в українській філософії”. Науковий керівник – проф. Кондзьолка В. В.

Закала М.М “Свобода як антропологічна проблема у філософії Г. Сковороди”. Науковий керівник – проф. Пашук А.І.

Лущ У. І. “Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ – початку ХХІ століть”. Науковий керівник – доц. Дахній А.Й.

Синиця А. С. “Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії”. Науковий керівник – доц., канд. філос. наук Карамишева Н.В.

 

Кафедра політології:

Була С. П. “Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України)”. Науковий керівник – доц. Шведа Ю. Р.

Виговський Д.С. “Політичні центри впливу на європейському континенті: міждержавні та внутрішньодержавні виміри”. Науковий керівник – доц. Шурко О.Б.

Горовенко Л. М. “Громадська думка як чинник політичної відповідальності”. Науковий керівник – доц. Скочиляс Л. С.

Зубрицька Д. М. “Процес інституалізації політичної опозиції в Україні”. Наук. керівник – доц. Шведа Ю. Р.

Литвин В.С. “Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України”. Наук. керівник – проф. Романюк А.С.

Маркітантов В. Н. “Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз”. Наук. керівник – проф. Романюк А. С.

Осадчук І. Ю. “Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані”. Науковий керівник – проф. Романюк А. С.

Панчак-Бялоблоцька Н. В. “Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи”. Науковий керівник – проф. Романюк А. С.

Парійчук-Брухаль Р. І. “Політичні чинники конфліктного потенціалу міжетнічних відносин в перехідних суспільствах”. Науковий керівник – доц. Поліщук М. В.

Подвірна Н. С. “Співвідношення політичного та управлінського у владних рішеннях”. Науковий керівник – доц. Шурко О. Б.

Поліщук Х.М. “Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія”. Наук. керівник – проф. Романюк А.С.

Сліпецька Ю. М. “Соціополітичний поділ на територіальній основі в Україні: стан та перспективи трансформації”. Науковий керівник – проф. Романюк А. С.

Чайковський Я. Р. “Політичне відчуження людини в сучасних теоріях політичного лібералізму”. Наук. керівник – доц. Поліщук М. В.

Шиманова О.В. “Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні”. Наук. керівник – проф. Романюк А.С.

 

Кафедра психології:

Басюк О. Б. “Особливості Я-концепції осіб юнацького віку з високим рівнем невротичності”. Наук. керівник – проф. Мар’єнко Б. С.

Дмишко О.С. “Психологічні детермінанти розвитку локусу контролю підлітків”. Науковий керівник – доц. Грабовська С.Л.

Єсип М. З. “Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями”. Науковий керівник – доц. Грабовська С.Л.

Захарко О.О. “Соцільно-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді”. Науковий керівник – доц. Галецька І.І.

Островська К. О. “Психологічні основи формування соціальних компетенцій у дітей з аутистичними порушеннями”. Консультант – Синьов М. В.

Попова М.І “Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів”. Науковий керівник – доц. Галецька І.І.

Семків І. І. Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель”. Наук. керівник – доц., канд. психол. наук Галецька І. І.

Турецька Х. І. “Особистісна ідентичність схильних до Інтернет-залежності осіб”. Наук. керівник – доц. Шамлян К.М.

Чолій С. М. “Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій”. (Наук. керівник – доц. Габовська С. Л.

Широка А. О. “Психологічні особливості сепарації в дочірньо-материнських стосунках”. Наук. керівник – доц. Партико Т. Б.

Шишак О.І. “Материнська ідентифікація жінок з психогенною гіпогалактією: клініко-психологічний аспект”. Науковий керівник – доц. Католик Г.В.

 

Кафедра теорії та історії культури:

Власевич-Хоркава Т. В. “Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі”. Науковий керівник – проф. Мельник В.П.

Галуйко Р. М.. “Феномен іконошанування у філософсько-богословській традиції православ’я”. Науковий керівник – доц. Стеценко В.І.

Колесник І. М. “Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики К.Г. Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз”. Наук. керівник – доц., канд. філос. наук Стеценко В. І.

Кохановська М. Г. “Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (папи Івана Павла ІІ)”. Наук. керівник – доц. Васьків А. Ю.

Мандрищук Л. А. “Гуманізм в екзистенційній філософській традиції ХХ ст.: К. Ясперс, М.Гайдеґер, Ж.-П.Сартр”. Науковий керівник – доц. Ярошенко Т.М.

Пасічник І. Я. “Поняття естетики у філософських концепціях Александера Баумгартена та Іммануеля Канта”. Науковий керівник – проф. Мельник В.П.

 

Кафедра теорії та історії політичної науки:

Анісімович-Шевчук О. З. “Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства”. Наук. керівник – проф., канд. філос. наук Світа А.М.

Гарбадин А. С. “Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”.

Бунь В. В. “Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву”. Наук. керівник – Проф. Денисенко В. М.

Дебенко І. Б. “Символізація політики в транзитних суспільствах: теоретико-методологічний аспект”. Науковий керівник – доц. Угрин Л.Я.

Кацюк О. С. “Політичний міф як універсальний інформаційний код в системі політичного виміру буття”. Наук. керівник – Проф. Денисенко В. М.

Крап А. П. “Нормативно-процедурні аспекти формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України)” Наук. керівник – доц., канд. політ. наук Угрин Л.Я.

Купченко О.С. “Рефлективність політичного знання в класичних та новітніх пізнавальних практиках”. Науковий керівник – проф. Денисенко В.М.

Майданюк В. М. “Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму ХХ століття”.

Макух О. Є. “Динаміка розвитку інституту політичної влади як комунікативної системи: теоретико – методологічний аналіз”.

Мельник В. І. “Безпека особи у транзитних суспільствах: теоретико-методологічний аспект”. Наук. керівник – доц. Угрин Л. Я.

Шеремета С. П. “Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект”. Наук. керівник – проф., д-р політ. наук Денисенко В.М.

Щурко О. М. “Особливості трансформації та формування міжнародного образу України на сучасному етапі”. Наук. керівник – доц., канд. політ. наук Угрин Л.Я.

 

Кафедра філософії:

Бліхар В. С. “Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства в європейській філософії”, консультант проф. Карась А.Ф.

Богера Х. І. “Аксіологічний вимір людського буття в українській філософській традиції”. Науковий керівник – проф. Кашуба М. В.

Вербицька О. В. “Тілесність і дух у філософському дискурсі постмодернізму”. Науковий керівник – доц. Джунь В.В.

Височанський Р. Р. “Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні репрезентації Іншого”. Наук. керівник – проф. Карась А.Ф.

Лазарєва М.Л. “Діалектика масовості-елітарності в контексті відчуження”. Науковий керівник – проф. Лисий В.П.