Спеціальність 033 Філософія

Запрошуємо Вас на навчання в аспірантурі

для здобуття наукового ступеню доктор філософії 

за спеціальністю 033 Філософія

У нас Ви можете отримати якісну наукову освіту, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців і викладачів шляхом поєднання цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукових досліджень, що забезпечує високий рівень фахових знань і формування дослідницької культури, відповідної світовим та європейським академічним стандартам.

Термін навчання: 4 роки.

Форми навчання: очна (денна), заочна.

 

Філософія Плани семінарів для аспірантів

Філософія для аспірантів Конспекти

Презентація наукового дослідження аспірантів

 

Програма вступних випробувань в аспірантуру за спец. 033 філософія

Програма з філософії для вступу в аспірантуру (нефілософські спец.)

 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Рецензія № 1 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Рецензія № 2 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія:

Рецензія № 3 на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Протокол зустрічі зі стейкголдерами

Протокол обговорення результатів навчання та цілей ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Програма вступних впробувань з філософії для вступників до аспірантури з нефілософських спеціальностей

Семінари з філософії. Список аспірантів 2020

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 – Філософія, очна ф-ма навч.

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 – Філософія, заочна ф-ма навч.

Постанова про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок організації академічної мобільності

Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів викладачів

Положення про опитування зацікалених сторін щодо якості освітнього процесу

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про забезпечення академічної доброчесності

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

 

Силабуси і програми навчальних дисциплін:

Філософія під впливом глобальних викликів (очна форма)

Філософія під впливом глобальних викликів (заочна форма)

Семіотичний аналіз у філософсько-культурологічних дослідженнях

Філософія історії як теорія цивілізаційного розвитку

Філософська антропологія і проблема людини

Філософія

Психологія вищої школи

Практична філософія її витоки і сучасні особливості

Практика

Методологія підготовки наукової публікації

Науковий семінар

Інформаційні технології та програмування

Іноземна мова

Ідентичність у філософії Нового Часу та її сучасне переосмислення

Cоціокультурні виміри тілесності

Ситуація постомдерну у сучасній філософії

Сенс життя як проблема філософії

Метафізичний дискурс в контексті сучасних переосмислень

Підготовка науково-інноваційного проекту

Педагогіка вищої школи

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

Інновації та підприємництво

Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства

Філософія історії як теорія цивілізаційного розвитку (програма, силабус)

Соціальні практики ідентифікації в масовій культурі

Соціальний міф в сучасній культурі

Лінгвістичний поворот і семіотика в аспекті філософії «втіленого розуму»

Актуальні проблеми сучасної філософії культури

Культурна антропологія та постколоніальні студії