Бакалавр

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” підготовка на філософському факультеті здійснюється за спеціальностями:

 • Політологія;
 • Психологія;
 • Філософія;
 • Культурологія.

Освітньо-професійні програми (спеціальність_052 Політологія):

Освітньо-професійна програма «Політичний аналіз і консалтинг» 2019 р.

Пояснювальна записка ОПП “Політичний аналіз і консалтинг”

Рецензія-відгук на ОПП “Політичний аналіз і консалтинг”_Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова

Освітньо-професійна програма «Політична комунікація і PR» 2019 р.

Пояснювальна записка ОПП “Політична комунікація і PR”

Бакалаври-політологи (галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», напрям підготовки 6.030104 «Політологія») узагальненим об’єктом діяльності мають сфери політичного життя, які пов’язані із політикою – політичну культуру та політичну поведінку, політичні системи, державний устрій, владні відносини, громадянське суспільство тощо.

Бакалаври-політологи підготовлені до роботи в таких галузях економіки: інформація та телекомунікації (видання журналів і періодичних видань, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг), професійна, наукова та технічна діяльність (діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування, дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (надання комбінованих офісних адміністративних послуг, організування конгресів і торговельних виставок), державне управління й оборона (державне управління загального характеру, регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування), освіта (загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, допоміжна діяльність у сфері освіти), надання інших видів послуг (діяльність професійних громадських організацій, політичних організацій, інших громадських організацій), діяльність екстериторіальних організацій і органів.

Бакалаври-політологи здатні виконувати зазначені професійні роботи: секретарі адміністративних органів, організатори діловодства (державні установи), помічники керівників підприємств, установ та організацій, інші технічні фахівці в галузі управління. Вони можуть займати такі первинні посади: асистент вчителя, лаборант (освіта), інструктор культурно-просвітнього закладу, майстер навчального центру, відповідальний секретар редакції, педагог професійного навчання, оргсекретар (асоціації, союзу, федерації), керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, секретар виконкому, секретар комітету (організації, підприємства, установи), секретар органу самоорганізації населення, секретар правління, організатор діловодства (державні установи), помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, асистент географа (політична географія), асистент фахівця з міського та районного планування, інструктор виконкому з організаційної роботи, інструктор з організаційно-масової роботи, інспектор з оборонно-масової роботи, керівник органу самоорганізації населення, організатор громадських заходів, секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної), секретар творчої спілки, секретар центрального органу виконавчої влади, фахівець з інтерв’ювання тощо.

Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими володіють бакалаври-політологи:

 • забезпечення високого фахового рівня організації політичних досліджень шляхом опрацювання доступних джерел інформації, вивчення показників суспільного-політичного життя на підставі аналізу соціально-економічних, політичних процесів;
 • забезпечення формування інтересу до політології як наукової дисципліни, здійснення науково-пошукової роботи, підготовка науково-популярних публікацій; застосування ефективних методів, процедур та технологій політичних досліджень шляхом забезпечення внутрішньої упорядкованості та погодженості окремих елементів наукового пошуку;
 • застосування різнопланових методів обробки суспільно-політичної та іншої наукової інформації в процесі проведення дослідження; аналітичне опрацювання та систематизація суспільно-політичної інформації; дослідження громадської думки, здійснення інтерв’ювання; здійснення політичних досліджень невідривно від історичних передумов та атрибутів розвитку суспільно-політичних поглядів; забезпечення високого фахового рівня досліджень сучасних політичних інститутів і процесів; впровадження організаційних заходів підвищення ефективності політичної діяльності і прийняття політичних рішень;
 • створення умов для ефективної комунікаційної взаємодії; організація навчально-виховного та освітнього процесу, інструктування діяльності культурно-просвітніх установ та навчальних центрів;
 • організація діяльності в межах адміністративних органів, громадських, політичних, релігійних та екстериторіальних організацій, організація громадських заходів; організація діловодства та управління в державних та міждержавних установах, допомога у організації діяльності установ міського та районного планування; планування, проведення, методологічне забезпечення занять і заходів з історичним та суспільствознавчим ухилом і контекстом;
 • організація та планування виборчої кампанії; організація та планування діяльності партійних структур та осередків; формування ефективності та реалізація планів управлінської діяльності; конструювання планів владно-управлінської діяльності, та їх апробація; управління та допомога в управлінні підприємствами, установами, громадськими, політичними та екстериторіальними організаціями; усвідомлення правових засад адміністративної та управлінської діяльності, а також конституційних прав і свобод людини та громадянина; застосування фінансово-економічних і господарських знань у плануванні управлінської діяльності;
 • діяльність у сфері зв’язків з громадськістю; здійснення пілотажного прогнозування з метою надання пропозицій щодо можливостей розв’язання досліджуваної проблеми; надання інформаційно-політичних послуг; консультування з приводу питань управління та керування; прогнозування тенденцій розвитку політичного процесу на підставі застосування специфіки історії становлення політичних поглядів; проектування тенденцій політичного розвитку тощо.

Бакалаври-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 6.020101 «Культурологія»). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи (за ДК 003:2010: Таблиця 1.2. Код КП): 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); 2352 Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; 2359.1 Молодший науковий співробітник в інших галузях навчання; 2455 Методист культурно-освітнього закладу; 3436.1 Референт; 3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу; 3340 Лаборант (освіта). Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-2010.

Бакалавр культурології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері практики науково-дослідницької, освітньої, культурно-освітньої та виховної роботи.

Освітня програма. Культурологія. Бакалавр

 

Бакалаври-психологи підготовлені до навчання в магістратурі та стереотипної професійної та спеціальної діяльності у гуманітарній сфері, їх діяльність полягає у реалізації психодіагностичних, психокорекційних та консультативних функцій. Об’єктами діяльності бакалавра–психолога можуть бути дошкільні та середні освітні заклади, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, заклади охорони здоров’я, спорту, соціальної реабілітації, підприємства та організації виробничої та невиробничої сфери.

Бакалавр-психолог може обіймати посаду помічника психолога (консультанта) в закладах освіти, охорони здоров’я, підприємствах та організаціях, що займаються виробництвом та реалізацією послуг, в органах державного управління, консультативних фірмах, спортивних, виховних  та реабілітаційних організаціях.