Спеціальність: Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:  053  Психологія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЗК 1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 32 1:2 Залік
ПП 1.2.08 Вступ до спеціальності 16 32 1:2 Залік
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.25 Основи психологічної практики 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.09 Загальна психологія (емоції і воля) 16 32 1:2 Іспит
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.10 Соціальна психологія 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.18 Інженерна психологія 12 12 0,8:0,8 Немає
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 0:0 Немає
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 31 0:1,9 Немає
ПП 1.2.28 Психокорекція
ПП 1.2.28 Психокорекція
8 8 0,5:0,5 Іспит
ПП 1.2.30 Психологія сексуальності 16 16 1:1 Залік
ПП 1.2.31 Юридична психологія 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї
ПП2.1.2.01 (4) Психологічна допомога жертвам насильства
16 16 1:1 Немає
ПП2.1.2.01 (1) Психологія тривожності 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.06 Психофізіологія 32 2:0 Залік
ПП 1.2.09 Загальна психологія (пізнавальні процеси) 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.18 Інженерна психологія 12 12 0,8:0,8 Іспит
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 0:0 Залік
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 31 0:1,9 Залік
ПП 1.2.32 Психологія впливу 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї
ПП2.1.2.01 (4) Психологічна допомога жертвам насильства
16 16 1:1 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.1.04 Нейропсихологія 16 16 1:1 Немає
ПП 1.2.15 Історія психології 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.27 Психологія конфлікту 16 16 1:1 Іспит
Філософія (психологи) 32 32 2:2 Іспит
ПП2.1.2.06 Методичний семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 40 0:2,5 Залік
ПП 1.2.1.05 Проблеми психосоматики 16 16 1:1 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.1.04 Нейропсихологія 12 12 0,8:0,8 Іспит
ПП 1.2.1.05 Проблеми психосоматики 12 12 0,8:0,8 Іспит

 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія має на меті підготовку конкурентоспроможних фахівців, що володіють теоретичними знаннями та практичними навичками для психологічного супроводу особистості, групи, організації, здатні надати психологічну допомогу, використати сучасні методи психодіагностики та психокорекції, володіють необхідними компетентностями для комплексного вирішення психологічних проблем з дотриманням гуманістичних цінностей суспільства.

Програмою передбачено збалансоване поєднання теорії і практики. Теоретична частина має на меті здобуття студентами ґрунтовних професійних знань з проблем сучасної психології: вміння застосовувати доказові методи психологічного дослідження, інтерпретувати отримані результати, надавати дієві психологічні рекомендації. Прикладна частина освітньої програми зосереджена на оволодінні необхідними навичками для надання психологічної допомоги у сфері охорони здоров’я, інклюзивно-ресурсних центрах, центрах соціальної допомоги; в установах з управління та добору персоналу, організаціях та бізнес-структурах; у закладах системи освіти, дитячих центрах творчості та дозвілля, дитячих будинках тощо.  

Особливістю освітньої програми є поглиблене вивчення дисциплін, спрямованих на здобуття компетенцій у сфері:

  • клінічної психології – для психологічного супроводу осіб, що мають посттравматичні розлади і порушення соціально-психологічної адаптації
  • психології управління – для забезпечення ефективності роботи персоналу організацій 
  • педагогічної психології – для розвитку особистісного потенціалу і стресостійкості педагогічних працівників та здобувачів освіти з різними освітніми потребами.

Освітньо-професійна програма “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2021

Навчальний план 2021

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої-професійної програми «Психологія» першого бакалаврського рівня вишої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Кваліфікаційні (бакалаврські) роботи здобувачів освіти

 

СИЛАБУСИ

за освітньо-професійною програма “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2021

Цикл загальної підготовки

ЗК1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗК1.1.02 Історія України

ЗК1.1.03 Історія української культури

ЗК1.1.04 Філософія 

ЗК1.1.05 Іноземна мова

ЗК1.1.06 Фізичне виховання

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП1.2.01 Політичні інститути та процеси

ПП1.2.02 Основи математики і математичні методи

ПП1.2.03 Основи інформатики та застосування ЕОМ

ПП1.2.04 Анатомія та еволюція нервової системи людини

ПП1.2.05 Фізіологія ЦНС та ВНД

ПП1.2.06 Психофізіологія

ПП1.2.07 Філософія психології

ПП1.2.08 Вступ до спеціальності

ПП1.2.09 Загальна психологія

ПП1.2.10 Соціальна психологія

ПП1.2.11 Педагогічна психологія

ПП1.2.12 Вікова психологія

ПП1.2.13 Клінічна психологія

ПП1.2.14 Патопсихологія

ПП1.2.15 Історія психології

ПП1.2.16 Диференційна психологія

ПП1.2.17 Психологія праці

ПП1.2.18 Методики і техніки інтерактивного навчання

ПП1.2.19 Психологія управління

ПП1.2.20 Політична психологія

ПП1.2.21 Експериментальна психологія

ПП1.2.22 Психодіагностика

ПП1.2.23 Основи психотерапії

ПП1.2.24 Практикум із загальної психології

ПП1.2.25 Основи психологічної практики (практична психологія)

ПП1.2.26 Методика викладання психології

ПП1.2.27 Психологія конфлікту

ПП1.2.28 Психокорекція

ПП1.2.29 Етнопсихологія

ПП1.2.30 Психологія сексуальності

ПП1.2.31 Юридична психологія

ПП1.2.32 Психологія впливу

ПП1.2.33 Методичний семінар з підготовки курсової та кваліфікаційної роботи

ПП1.2.34 Психологічна служба

ПП1.2.35 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПП1.2.36 Навчальна практика (ознайомлювальна психологічна)

ПП1.2.37 Виробнича практика

ПП1.2.38 Педагогічна практика

ПП1.2.39 Атестаційний екзамен

ПП1.2.40 Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Дисципліни вільного вибору студента

ПП2.1.2.01 (1) Психологія тривожності

ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї

ПП2.1.2.01 (3) Психологічна допомога жертвам насильства

ПП2.1.2.01 (4) Стресостійкість в умовах воєнного конфлікту

ПП2.1.2.01 (5) Психологія щастя

ПП2.1.2.01 (6) Сучасні теорії свідомості

 

ПП2.1.2.02 (1) Арт-методи у роботі психолога

ПП2.1.2.02 (2) Нейролінгвістичне програмування

ПП2.1.2.02 (3) Функції та специфіка роботи психолога в клініці

ПП2.1.2.02 (4) Самоменеджмент навчальної діяльності студентів

ПП2.1.2.02 (5) Профорієнтація та профдобір

 

ПП2.1.2.03 (1) Психологічна допомога у кризових станах

ПП2.1.2.03 (2) Управління персоналом

ПП2.1.2.03 (3) Психологія бізнесу

ПП2.1.2.03 (4) Клінічні аспекти сексології

ПП2.1.2.03 (5) Материнство у контексті самовизначення сучасної жінки

ПП2.1.2.03 (6) Позитивна психологія

Блок вибіркових дисциплін 1 “Клінічна психологія”

ПП2.1.3.1.01. Психологічний інструментарій клінічного психолога

ПП2.1.3.1.02 Основи дефектології та спеціальної психології

ПП2.1.3.1.03 Медична психологія

ПП2.1.3.1.04 Нейропсихологія

ПП2.1.3.1.05 Проблеми психосоматики

ПП2.1.3.1.06 Психіатрія

Блок вибіркових дисциплін 2 “Психологія Управлінння”

ПП2.1.3.2.01 Психологічні аспекти оцінки та атестації персоналу

ПП2.1.3.2.02 Психічне здоров я персоналу організації

ПП2.1.3.2.03 Психологічні експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом

ПП2.1.3.2.04 Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації

ПП2.1.3.2.05 Психологія прийняття рішення

ПП2.1.3.2.06 Психологія влади

Блок вибіркових дисциплін 3 “Педагогічна психологія”

ПП2.1.3.3.01 Психологічний інструментарій шкільного психолога

ПП2.1.3.3.02 Мотивація поведінки та навчання

ПП2.1.3.3.03 Психологічна готовність дитини до школи

ПП2.1.3.3.04 Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми та молоддю

ПП2.1.3.3.05 Психологічна підтримка школярів

ПП2.1.3.3.06 Психологічний супровід учнів в інклюзивному освітньому просторі