Спеціальність: Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:  053  Психологія

Навчальні плани

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЗК 1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 32 1:2 Залік
ПП 1.2.08 Вступ до спеціальності 16 32 1:2 Залік
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.25 Основи психологічної практики 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.09 Загальна психологія (емоції і воля) 16 32 1:2 Іспит
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.10 Соціальна психологія 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.18 Інженерна психологія 12 12 0,8:0,8 Немає
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 0:0 Немає
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 31 0:1,9 Немає
ПП 1.2.28 Психокорекція
ПП 1.2.28 Психокорекція
8 8 0,5:0,5 Іспит
ПП 1.2.30 Психологія сексуальності 16 16 1:1 Залік
ПП 1.2.31 Юридична психологія 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї
ПП2.1.2.01 (4) Психологічна допомога жертвам насильства
16 16 1:1 Немає
ПП2.1.2.01 (1) Психологія тривожності 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.06 Психофізіологія 32 2:0 Залік
ПП 1.2.09 Загальна психологія (пізнавальні процеси) 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.09. Загальна психологія 32 2:0 Іспит
ПП 1.2.18 Інженерна психологія 12 12 0,8:0,8 Іспит
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 0:0 Залік
ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології 31 0:1,9 Залік
ПП 1.2.32 Психологія впливу 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:ПП2.1.2.01 (2) Психологія сім’ї
ПП2.1.2.01 (4) Психологічна допомога жертвам насильства
16 16 1:1 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.1.04 Нейропсихологія 16 16 1:1 Немає
ПП 1.2.15 Історія психології 32 32 2:2 Іспит
ПП 1.2.27 Психологія конфлікту 16 16 1:1 Іспит
Філософія (психологи) 32 32 2:2 Іспит
ПП2.1.2.06 Методичний семінар з підготовки кваліфікаційної роботи 40 0:2,5 Залік
ПП 1.2.1.05 Проблеми психосоматики 16 16 1:1 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ПП 1.2.1.04 Нейропсихологія 12 12 0,8:0,8 Іспит
ПП 1.2.1.05 Проблеми психосоматики 12 12 0,8:0,8 Іспит

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія має на меті підготовку конкурентоспроможних фахівців, що володіють теоретичними знаннями та практичними навичками для психологічного супроводу особистості, групи, організації, здатні надати психологічну допомогу, використати сучасні методи психодіагностики та психокорекції, володіють необхідними компетентностями для комплексного вирішення психологічних проблем з дотриманням гуманістичних цінностей суспільства.

Програмою передбачено збалансоване поєднання теорії і практики. Теоретична частина має на меті здобуття студентами ґрунтовних професійних знань з проблем сучасної психології: вміння застосовувати доказові методи психологічного дослідження, інтерпретувати отримані результати, надавати дієві психологічні рекомендації. Прикладна частина освітньої програми зосереджена на оволодінні необхідними навичками для надання психологічної допомоги у сфері охорони здоров’я, інклюзивно-ресурсних центрах, центрах соціальної допомоги; в установах з управління та добору персоналу, організаціях та бізнес-структурах; у закладах системи освіти, дитячих центрах творчості та дозвілля, дитячих будинках тощо.  

Особливістю освітньої програми є поглиблене вивчення дисциплін, спрямованих на здобуття компетенцій у сфері:

  • клінічної психології – для психологічного супроводу осіб, що мають посттравматичні розлади і порушення соціально-психологічної адаптації
  • психології управління – для забезпечення ефективності роботи персоналу організацій 
  • педагогічної психології – для розвитку особистісного потенціалу і стресостійкості педагогічних працівників та здобувачів освіти з різними освітніми потребами.

Кваліфікаційні (бакалаврські) роботи здобувачів освіти

 

СИЛАБУСИ

за освітньо-професійною програма “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Мотивація поведінки та навчання 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Управління персоналом 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Вікова психологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Етнопсихологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Загальна психологія (вступ) 2023-2024

Силабус до «ПП. 1.2.39 Атестаційного екзамену» в межах ОПП 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 053 Психологія 2024

Силабус до «ПП 1.2.40 Кваліфікаційної (бакалаврської) роботи» в межах ОПП 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів за спеціальністю 053 Психологія 2024

Силабус з навчальної дисципліни Клінічна психологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Клінічні аспекти сексології 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Методика викладання психології 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Методичний семінар 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Основи психологічної практики 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Педагогічна психологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психокорекція 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологічна готовність дитини до школи 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологічний інструментарій шкільного психолога 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологічні експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми та молоддю 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія прийняття рішень 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія сексуальності 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія сім’ї 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Психологія тривожності 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Робота шкільного психолога з батьками 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Соціальна психологія 2023-2024

Силабус з навчальної дисципліни Філософія психології 2023