Психофізіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Галецька І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФП-21доцент Галецька І. І.
ФФП-22доцент Галецька І. І.
ФФП-23доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Курс «Психофізіологія» орієнтований на вивчення нейробіологічних основ психічних явищ, процесів і станів, включаючи вищі психічні функції і свідомість, водночас ознайомлення із сучасними методами психофізіологічних досліджень та прикладними напрямками в сфері психофізіології. Метою курсу є формування у студентів адекватних наукових уявлень про принципи переробки інформації у центральній нервовій системі; нейроні механізми сенсорних процесів, рухів, пам’яті, навчання, функціональних станів и емоцій, мовлення, мислення; про методи психофізіологічних досліджень.

знати:

 • проблема співвідношення “мозок-психіка”;
 • методи дослідження в психофізіології;
 • психофізіологічні основи відчуття і сприймання, уваги, пам’яті, емоцій, формування умовних рефлексів;
 • закономірності формування психофізіологічних станів організму, психофізіологічні аспекти стресу;
 • закономірності умовнорефлекторної діяльності, домінанта та умовний рефлекс;
 • психологія індивідуально-типологічних відмінностей;
 • психофізіологічні кореляти тривоги; поняття про функціональні стани психіки та прийоми саморегуляції (гімнастика, м`язева релаксація, аутогенне тренування);
 • біологічний зворотний зв’язок;
 • біологічні основи психічних розладів.

вміти:

 • застосувати знання про психофізіологічні явища, механізми та закономірності психічних процесів і станів , під час спостереження,  для невербальної психодіагностики, у комунікації,  при аналізі психологічних даних,
  при проведенні тренінгів та психологічному консультуванні.
 • володіти навичками інструментальних оцінок психічних процесів, станів і особистісних особливостей людини;

Рекомендована література

 1. Александров Ю.И. Введение в системную психофизиологию М., 2003,
 2. Аршава І.Ф. Психофізіологія. –Київ, 2006
 3. Галецька І.І. Кредитно-модульний курс „Психофізіологія”. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2011. – 35 с
 4. Герман Є.С.,Ридер Р.О. Важнейшие психические расстройсства и мозг.-М.-1992
 5. Данилова, А.Л. Крылова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 478, [1] с. – (Учебники МГУ)
 6. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. – СПб.: Питер, 2005
 7. Кокун О. Психофізіологія. –Київ, 2006
 8. Макарчук, М. Ю., Куценко, Т. В., Кравченко В.І.,Данилов С.А. Психофізіологія: навчальний посібник– К. :ООО «Інтерсервіс» , 2011. – 329 с.
 9. Психофизиология: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. Ю. И. Александрова. — СПб.: Питер, 2014. — 464 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

Силабус:

Завантажити силабус