Галецька Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Inna.Haletska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Психологія здоров’я, Психологічне здоров’я, Психометрика, Позитивна психологія, Клінічна психологія, Громадське здоров’я

Курси

Публікації

 1. Klimanska M, Klymanska L, Haletska I. THE LENS, FRAMES AND PATTERNS OF UKRAINIANS: HOW PERCEPTION OF THREAT AND RISK DETERMINES BEHAVIOUR IN THE COVID-19 SITUATION / Journal of Education Culture and Society -2020- №11 (2), 444-460. https://e-journals.pl/index.php/jecs/article/view/1219     (Web of Science)
 2. Галецька І.І., Кліманська М.Б., Перун М.Б. COVID-19, локдаун да життя сім’ї у новій реальності // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №9 – С.40-57. Режим доступу:  https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652
 3.  Галецька І., Сеник О. Психологія відображення та переживання часу // Обрії науки ІІ. Історії часу / за ред. Ю. Головача, Я. Грицака та Б. Новосядлого. Львів: Український католицький університет, 2020. – С. 83-103. 1,8 д.а. https://astro.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Obriji-nauky-II_compressed.pdf
 4. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. Особливості превентивної поведінки дівчат і юнаків в умовах пандемії COVID-19. //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ, 2020. C.124-126. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16221/1/Zbirnyk%20tez_Gender_2020.pdf
 5. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. КАРАНТИННИЙ КВІТЕНЬ В УКРАЇНІ: ДУМКИ, ПЕРЕЖИВАННЯ, ПОВЕДІНКА ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ COVID-19 / Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/958
 6. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М., Горошенко М. ПЕРЕЖИВАННЯ ТА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19: СТРАХ ЧИ ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРЕВЕНТИВНУ ПОВЕДІНКУ? (2020) Психологічний часопис . 6 (4), 35-52. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/926
 7. Галецька І. ПСИХОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИТУВАЛЬНИКА ПОЗИТИВНОГО І НЕГАТИВНОГО АФЕКТУ (ОПАНА), РОЗРОБЛЕНОГО НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ PANAS / М.Кліманська, І.Галецька // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С.  119-132. https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934
 8. Галецька І. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR) / М.Кліманська, І.Галецька // Психологічний часопис – 2019 – Том 5 – №9 – С. 57-74.  http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/674/422
 9. Галецька І. Особливості копінгу у працівників ІТ сфери з різним рівнем професійного вигорання /.. І.Галецька І.І., В. Марків / / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 176-179. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Tezy-konferentsii-2019-1.pdf
 10. Галецька І.І. Громадське здоров’я у контексті психології здоров’я:  нові акценти давніх істин / І. Галецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. –  С. 149-150.
 11. Галецька І. Часова перспектива як предиспозиція академічної мотивації студентів. / В.Павлюк, І.Галецька, О.Сеник / / Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Вип. 2. С. 81-89. http://www.psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/12.pdf
 12. Haletska I. Narcissistic admiration vs. narcissistic rivalry: Does humor and cultural orientation matter? / Inna Haletska, Nataliya Pylat Conference: Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective. Book of abstracts . 4-6 april, 2018, Warsawa. – 2018. – P. 20-21.
 13. Галецька І. Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2017. Вип. 1. С. 12–20.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7496/7495
 14. Галецька І. Соціально-психологічні настанови темної тріади. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві /Інна Галецька, Анна Кравчук /збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року) / упор. Н. М. Бамбурак. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 88-91. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_20_10_2017.pdf
 15. Галецька І. Уявлення про ідеального викладача як проекція академічної мотивації у студентів / І. Галецька, О. Гунько // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2016 рік ; відп. за випуск Л. Рижак, О.Квас. – Дрогобич : ТзОВ Трек-ЛТД, 2017. – С. 220–221.
 16. Галецька І. Мотиваційні цілі кар’єрних орієнтацій / І. Галецька // Матеріали науково-практичної конференції : «Психологія розвитку особистості: теорія і практика», 19 травня 2016 р. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С.13-17.
 17. Галецька І. І. , Тимик К. І. Психологічне здоров’я та гендерні стереотипи у студентської молоді// Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 357-361. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__93
 18. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / І. Галецька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015 . – 241 с.
 19. Галецкая И. И. Общая характеристика психологического здоровья и его основных критериев // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2015. – № 2 (6). – С. 66-69.
 20. Haletska I. Europa w dążenie do szczęścia / I. Haletska // Intelektualisci i mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstwa obywatelskich. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specialnej, 2015. – S. 112–117.
 21. Галецька І. Можливості оцінювання психологічного здоров’я на основі активності в соціальних мережах / Інна Галецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 102–105.
 22. Галецька І. Оцінка психологічного здоров’я та суїцидального ризику у підлітків на основі аналізу активності у соціальних мережах / І. Галецька // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ; за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 432–434. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7995/1/%D0%9Daletska.pdf
 23. Haletska I. Wartości swobody / I. Haletska // «Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju i postepu» : XVI Miedzynarodowa Konferencja PTU ( Warszawa, 8-10 wrzesnia 2014 roku). – Warszawa: Polskie Towaryzystwо Uniwersalizmu, 2014.
 24. Галецька І. Психологічне здоров’я та щастя у контексті життєвої перспективи особистості / І. Галецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. Костюка. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 1. – Ніжин, 2013. – С. 200–207. https://www.academia.edu/5138691
 25. Галецька І.І. Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І. А. Рубежанська, І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 21. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2013. – С. 607–620. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_55
 26. Галецкая И.И. Особенности мотивационных целей у лиц с высоким уровнем самоэффективности / И. Галецкая // Личность и ее жизненный мир. – Омск, 2013 – С.  124-133. 0,5д.а. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zedp8gansn/direct/104633806.pdf
 27. Haletska I. Europa w dążenie do szczęścia / Haletska I. // Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju i postepu. – Materialy XIV Miedzynarodowej Konferencja PTU, (Lwow, 17-18 wrzesnia 2013 roku). – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2013. – S. 71-74.
 28. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та кар’єрні орієнтації у структурі життєвої перспективи / І.І.Галецька //   Особистість в екстремальних умовах.– Львів : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 44–45.
 29. Галецька І.І. Особливості часової перспективи та самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І. А. Рубежанська /І.І. Галецька // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Кам’янець  Подільський, 21-22 травня 2013 р.); за ред. С. Максименка, Л. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 183-186.
 30. Галецька І.І. Європа у прагненнях щастя / І.І. Галецька // Європеєць як творець цивілізації розвитку та прогресу : матеріали міжнародної наукової конференції, (м. Львів, 17-18 вересня 2013 р.). – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.16–17.
 31. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та карєрні орієнтації як характеристики життєвої перспективи. І.І. Галецька // Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24-25 лютого 2012 р.) . – Одеса : «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 8-10.
 32. Галецька І.І. Індивідуальні цінності в структурі психологічного здоров’я. / Галецька І.І. //Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012 – С. 201-205.
 33. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та кар’єрні орієнтації як характеристики життєвої перспективи. / І.І. Галецька / Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24-25 лютого 2012 р.) . – Одеса: «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 8-9.
 34. Галецька І.І. Метамодель мови у структуруванні та рефреймінгу індивідуального досвіду / Особистість в екстремальних умовах: збірник тез V науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 44-45.
 35. Галецька І.І. Застосування метааналізу для оцінки психотерапевтичного впливу / І.І. Галецька / Статистичний та інтелектуальний аналіз даних у медико- гуманітарних дослідженнях (SIAD-2012): Матеріали IІІ  Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції (12-23  березня 2012  р.) / ДЗ «Луганський державний медичний університет». – Луганськ : ЛДМУ, 2012. – 84 с. – С. 62-63.
 36. Галецька І. І. Психологічний зміст феномену щастя та його роль у забезпеченні здоров’я у похилому віці / І. І. Галецька, І. С. Горбаль // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушенням розвитку», (м. Львів, 31 серпня – 1 вересня 2012 року). – С. 109–115.
 37. Галецька І.І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки / І.І. Галецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів, 2012. – Випуск 2 (1). – С. 49-58. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_1/12giipnb.pdf
 38. Галецька І.І. Психологічний аналіз індивідуальних цінностей та кар’єрних орієнтацій у контексті життєвої перспективи / І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 18. – Кам’янець    Подільський: Аксіома, 2012. –С. 179 – 189. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/160106
 39. Галецька І. І. Антропологічні ракурси психологічного здоров’я // Людина в сучасному світі : в трьох книгах. Психолого-антропологічний контекст ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Книга 2. – С.187-208.
 40. Haletska I. Czlowiek wobec sczescia: eudajmonizm versus hedonism / I.Haletska // Ewropeczyk tworca cywilizacji, rozwoju i postepu : materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji PTU. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towsrzyswa Uniwersalizmu. – 2012. – S. 39–43. – 0,4 д.а
 41. Галецкая И. И. Личностные факторы эмоционального выгорания операционно-кассовых работников / И. И Галецкая // Материалы международной интернет-конференции “Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности” (Март, 2011) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/konfep/Home/2-sekcia/galeckaa
 42. Галецька І., Маїк Г., Федоришин Л. Психологічне здоров’я та задоволеність життям осіб з хворобою Паркінсона / І. Галецька / Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі – Київ, 2011. Т. 11. – Вип.4. Ч. 1.– С. 183-191.
 43. Галецька І., Юрочко І. Особливості психологічного здоров’я жінок, схильних до орторексії / І.І. Галецька // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – Київ. – 2011.– № 2.– С. 180-185.
 44. Галецька І. І. Особливості сенсожиттєвих орієнтацій осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили соціально корисні зв’я`зки / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХІІІ. – Ч. 4.– С. 88–96.
 45. Галецька І.І. Чуття когеренції як критерій психологічного здоров’я. / Галецька І.І. / Особистість в екстремальних умовах. Матеріали науково-практичної конференції 29 квітня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 30-32.
 46. Галецька І.І. Мотиваційні цілі осіб з високим рівнем самоефективності. / Галецька І.І. / Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. – Львів, 2010. – С. 38-42.
 47. Галецька І. Індивідуальні цінності та сенсо-життєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я / І. Галецька / Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального буття особистості. соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 54 –
 48. Галецька І.І. У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 10. – Кам’янець    Подільський: Аксіома, 2010. –С. 129-139.https://www.academia.edu/4654160/
 49. Haletska I. Wartosci uniwersalizmu w strukturze zdrowia psychologicznego // Wymiary spoleczne postawy uniwerslistycznej. Europa wspolnota wspolnot. – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2010/ – S. 152-158.
 50. Галецька І. Методологічні проблеми емпіричних досліджень у психотерапії / І.І. Галецька //  Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. №2. – К.:Гнозис, 2009. – С.141-148.
 51. Галецька І. Загальна характеристика структури психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Психологічні перспективи. – Випуск 13. – Луцьк, 2009. – С. 47-54.
 52. Галецька І. Оцінка ефективності психотерапії . //Дитяча психотерапія: теорія і практика. – Львів: Астролябіум, 2009. – 300 с. – С. 37-59. https://www.academia.edu/4654128
 53. Галецька І. Особливості зв’язку емоційного інтелекту та індивідуальних цінностей в структурі психологічного здоров’я особистості / І.І. Галецька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наук. праць. – К., 2009. – С. 212-217.
 54. Галецька І. Психологічне здоров’я особистості в методологічному дискурсі / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць І-ту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2008. – Т. Х, част. 1. – С. 84-94.
 55. Галецька І. Самоприйняття та прийняття інших як чинники психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць І-ту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2007. – Т. ІХ, част. 2. – С. 69-77.
 56. Галецька, І. І. Психологічні чинники професійної ідентифікації студентської молоді / І. І. Галецька, А. В. Пендюр // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 39−43. − Бібліогр.: 12 назв
 57. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні чинники екзаменаційного стресу / І.І. Галецька // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб.наук. праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №17 (41).-Част.ІІ.-С.12-17.
 58. Галецька І., Мельник М. Особливості емоційного вигорання менеджерів з різним рівнем само актуалізації / І.І. Галецька // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Випуск 6. – К.: ІВІ Держкомстату України, 2007. – С. 89-95.
 59. Галецька І. Критерії психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. 2007. – Вип.. 10. – С. 317-328. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/10_2007/30.pdf
 60. Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації /наук. редакція І.Галецька, І.Влох, – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – 225с.
 61. Галецька І. Психічне здоров’я vs психологічне здоров’я: співвідношення понять. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 35-59.
 62. Галецька І., Влох І., Животовська Л. Психологічні аспекти стигми психічних розладів. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 60-96.
 63. Галецька І.., І.Влох, Панас А., Рахман Л., Білобривка Р. Психологічні основи дестигматизації. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 97-117. https://www.academia.edu/9291075
 64. Галецька І. Психологічне здоров’я // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 89-122.
 65. Галецька І., Влох І., Животовська Л. Стигма психічних розладів: чи можливо подолати віртуальну реальність? //Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 229-258.
 66. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338 с. https://www.academia.edu/4653851
 67. Галецька І., Залога Л. Ціннісні орієнтації міських та сільських школярів. // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Т. VIII.- вип.2. – К., 2006. – С. 62-68.
 68. Галецька І. Індивідуальні цінності та стилі міжособистісної взаємодії // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.- 2006. – Т. 8. Вип. 6. – С. 71-77.
 69. Галецька І. Індивідуальні цінності та сексуальна поведінка студентської молоді / І.І. Галецька // Проблеми освіти. – 2006.-№48. – С. 167-172.
 70. Галецька І. Відчуття когеренції як чинник соціально-психологічної адаптації / І.І. Галецька // Наукові записки Інституту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2006. – Вип.30. – С. 26-34.
 71. Галецька І., Пилат Н. Аналіз можливостей застосування досвіду Варшавського університету щодо організації навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології. // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 1) – 2006. – Тематичнй випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. – С. 350-356.
 72. Галецька І. І. Психологічні властивості компонентів почуття когеренції. – Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. 2005.-с. 282-293.
 73. Галецька І. І. Методологічні проблеми вивчення психологічного здоров’я. Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, т. 1. – С. 320 – 325.
 74. Галецька І., Качан Н. Сім’я в системі життєвих цінностей юнаків з делінквентною поведінкою // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України (Збірник наукових праць). Випуск 5 (55) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2005. – С.485-495.
 75. Галецька І.І. Основи нейропсихології. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 128 с.
 76. Галецька І. Психологічні аспекти неврозогенезу. // Вісник Львівського університету. Сер.-філософські науки.-2000.Вип.2.-с. 314-322.
 77. Галецька І. Дослідження самоефективності в психології здоров’я. // Вісник Харківського університету. Серія Психологія.-№550, частина 2.-2002.-С. 41-43.
 78. Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціальної адаптації. //Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. – 2003.-С.433-441.
 79. Галецька І.І. Проблема людини і світу в екзистенційно-феноменологічних концепціях здоров’я. //Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. –   – с. 238-248.
 80. Галецька І. Соціально-психологічні аспекти стигми психічних розладів. // Архів психіатрії.-2001.-№3.-с. 159-163.
 81. Галецька І.І. Про нейрофізіологічні механізми патогенезу неврозу. //Практична медицина.-1999.-№1-2.-С.90-92.
 82. Галецька І.І. Методики дослідження неврозів. //Практична психологія та соціальна робота.-1999.-№4.-С.24-25.
 83. Галецька І.І. Психомалюнкові дослідження неврозу. //Практична медицина.-1999.-№5-6.-c.133-135.
 84. Галецька І.І. Сучасний стан проблеми діагностики неврозів. //Практична медицина.-1998.-№5-6.-С.177-180.
 85. Галецька І.І. Відображення психологічних особливостей особистості в електроенцефалографії. //Психологія на межі тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П`ятих Костюківських читань. – Київ.:Гнозис.-1998.-т.1.-С.271-276.
 86. Галецька І.І. Антропологічні ракурси системного підходу до проблеми психологічного здоров’я особистості. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010 – С. 238-242.
 87. Галецька І. Критеріїї психологічного здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008 – С. 126-128.
 88. Галецька І. Логічні рівні психологічного здоров’я як основа професійної адаптації в екстремальних ситуаціях. //Особистість в екстремальних умовах. Матеріали науково-практичного семінару 29 лютого 2008 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – С. 27-29.
 89. Галецька І. Екзистенційно-феноменологічні аспекти психологічного здоров’я. //Філософські проблеми науки.-Львів-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008. – С. 436-443.
 90.  Галецька І.І. Психологія: наука чи мистецтво? / Галецька І.І. / Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар. – Львів-Варшава, 2008. – С. 436-443.
 91. Галецька І., Качан Н. Життєві цінності юнаків з делінквентною поведінкою. //Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. / Зб. Тез круглого столу. 26 січня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 21-23.
 92. Галецька І., Дерев’янко М. Психологічні чинники тютюнопаління студентської молоді.//Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Мат. міжнар конференції 26-27 травня 2006 р., Львів – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Ів.Франка, 2006. – С. 17.
 93. Галецька І., Качан Н. Особливості соціально-психологічної адаптації неповнолітніх, які відбувають покарання у виправно-трудовій колонії //Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару /Львів, 8 грудня 2005 р. – Львів, 2006. – С. 12-15.
 94. Галецька І., Кокошка А., Голдобіна В. Індивідуальні цінності юнаків із розладами особистості. //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Мат. міжнар конференції 26-27 травня 2006 р., Львів – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Ів.Франка, 2006. – С. 79-80.
 95. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні особливості екзаменаційного стресу у студентів різних курсів. // Х ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль, 11-13 травня, 2—6 р. Тези конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 С. 234-235.
 96. Haletska I. Self-efficacy and Psychosocial Adaptation in youth with different level of psychological health. // Psychology & Health. – 2006. – Vol. 21.- Suppl. 1./ Abstracts book 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Warsaw, Poland, 30 August – 1 September 2006.- P. 62.
 97. Галецька І. Індивідуальні цінності осіб, які здобувають другу вищу освіту з психології. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – С. 126-128.
 98. Галецька І. Психологічне здоров’я: визначення поняття. //Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару /Львів, 8 грудня 2005 – Львів, 2006. – С. 8-11.
 99. Галецька І. Сучасні концепції здоров’я: чи доцільно виокремлювати психологічне здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – С. 223-226.
 100. Галецька І. І. Сич С., Голдобіна В., Радзішевська О. Ціннісні орієнтації юнаків із психопатичними розладами. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.44-45.
 101. Галецька І. І., Пилат Н. І. Психологічні чинники ставлення студентів до наукової роботи. //Психологічні студії Львівського університету. – випуск 2.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 16-23.
 102. Галецька І.І. Психологічні чинники соціальної адаптації. //Вісник Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005.-№1.-С. 91-100. http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p091.php
 103. Галецька І. І., Мар`єнко Б. С. Психологія здоров’я у програмі підготовки клінічних психологів та лікарів. // Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції. Мат. наук.-метод. конференції / Чернівці 13-14 травня 2005 р. – Чернівці, 2005. – С. 113-114.
 104. Галецька І. І., Сич С., Голдобіна В., Радзішевська О. Психологічні властивості нейротизму та самоефективності юнаків із психопатичними розладами. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.39-40.
 105. Галецька І. І. Нейро-лінгвістична психотерапія: загальна характеристика методу. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.6-7.
 106. Галецька І. Екзистенційно-психологічні критерії здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2004. – С. 159-161.
 107. Галецька І.І. Застосування НЛП-технік у формуванні впевненості в собі //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2004. – С.6-7.
 108. Галецька І.І. Психологічне здоров’я як критерій внутрішньої свободи //Психологічні студії Львівського університету. – випуск 1.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 79-85.
 109. Галецька І. І. Самоефективність, почуття когеренції та соціально-психологічна адаптація (на матеріалах досліджень студентської молоді) //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: основні напрямки роботи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.- С. 51-52.
 110. Галецька І.І., Войтович Р.М. Особливості самоефективності юнаків з психопатичними розладами  //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: основні напрямки роботи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.- С. 52-58.
 111. Галецька І.І. Українська адаптація шкали самоефективності // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 18..
 112. Галецька І., Чайківська Д. Психологічні аспекти домашньої опіки за хворими // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 19
 113. Галецька І.І. Грибальська М., Довба Л.Почуття самоефективності у хворих з ішемічною хворобою серця // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 18-19.
 114. Галецька І.І. Чергування у Кризовій порадні 31 серпня 2002 р. //Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим / Науково-методичні матеріали для роботи з очевидцями та постраждалими від техногенних катастроф, а також членами їх сімей. Під ред. Католик Г.В., Корнієнко І.О. – Львів: Червона калина, 2003. – С. 38-39.
 115. Галецька І.І., Войтович Р.М. Особливості соціальної адаптивності юнаків з психопатичними розладами. //Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика. Матеріали Всеукраїнської наково-практичної конференції 25-27 листопада 2002. – К.: Міленіум, 2002.-С.328-332.
 116. Poczucie wlasnej skutecznosci a adaptacja psychospoleczna.//Psychologia w perspektywie XXI wieku/-Lublin, 2002.-s. 321-322.
 117. Галецька І. Особливості навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології у Варшавському університеті. //Ступенева освіта психологів-фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Мат. наук.-практ. конф., м. Львів, 12-13 жовтня 2001 р., Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.-С. 16-20.
 118. Галецька І. Соціальний вплив та психічне здоров’я студентської молоді. //Дитяча психотерапія в Україні: перші кроки /мат. Наук.-практ.конференції.-Львів,2002.-С.50-
 119. Галецкая И. Экспрессивная проективная методика исследования невроза. //Психология ХХ! Века: Тезисы международной межвузовской научно-практической конференции.- Спб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.-с. 394-395.
 120. Галецкая И. Психологические и элеекторофизиологические характеристики стержневых невротических радикалов //Материалы конференции “Психология на рубеже веков”, сентябрь 2001г., Томск .-Томск, 2001.-С.223-226.
 121. Галецька І. Стереотип стигми психічних розладів. //Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. -Київ, 2001.-С.82-89.
 122. Haletska І. Autoplastyczny rysunek nerwicy. //Psychologia lwowska i warszawska. – Warszawa, 2000.-S.28-29.

Біографія

(2 квітня 1966 ,м. Львів) – кандидат психологічних наук (Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів) (2000) , доцент (2002).
Закінчила Львівський медичний інститут – лікар-педіатр (1989); додаткова спеціалізація– іглорефлексотерапія (1992);
аспірантура кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка (1999).
Стажування:
Варшавський університет, Варшава, Польща (2000);
факультет психології Варшавського університету, Варшава, Польща, (2004);
Австрійський тренінговий центр професійного нейролінгвістичного програмування, Відень, Австрія (2006);
кафедра психотерапії факультету психології Варшавського університету, Варшава, Польща (2017).
Членство у професійних наукових об’єднаннях :
Асоціація практичних психологів Львівської області;
Член комітету тренінгових стандартів Європейської федерації коучінгу (The European Coaching Federation);
Член наукової ради Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії (EANLPt, European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy)
Почесний член та член тестового комітету Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (ВПА)

Наукові проекти:

Науковий керівник держбюджетних тем «Критерії психологічного здоров’я”(2005-2007),
“Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”(2008-2009),
«Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості» (2010-2011),
«Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу» (2012- 2013) .
Living with COVID-19: psychological challenges 2020

Проекти

Науковий керівник держбюджетних тем «Критерії психологічного здоров’я”(2005-2007),
“Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”(2008-2009),
«Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості» (2010-2011),
«Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу» (2012- 2013) .
“Living with COVID-19: psychological challenges 2020”

Науковий керівник дисертацій:

Семків Ірина Ігорівна  Індивідуальні цінності та соціальний капітал як чинники громадянської активності студентської молоді. 19.00.11 політична психологія, 2010

Захарко Оксана Олегівна    Соціально-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді     19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 2013.

Вінтонів Марта Ігорівна      Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів         19.00.01 – Загальна психологія; історія психології . 2013

Горбаль Ірина Степанівна  «Соціально-психологічні чинники задоволеності життям осіб похилого віку»  19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 2016

Клименко Олена Євгенівна Становлення життєвої перспективи особистості в осіб з набутою інвалідністю       19.00.01 – Загальна психологія; історія психології. 2017

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!