ПП 1.2.13 Клінічна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Галецька І. І.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФП-31доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Клінічна психологія – галузь психології, що вивчає психологічні аспекти здоров‘я та хвороби: психологію індивідуальних відмінностей, вплив психологічних чинників на стан здоров‘я та
перебіг хвороби, психологічні особливості переживання хвороби, неврозологію, біоетичні проблеми, проблеми психопрофілактики хвороб і збереження здоров‘я, розробки психологічних аспектів реабілітації. Предметом клінічної психології є вивчення механізмів та
закономірностей виникнення стійких дезадаптивних станів, клінічна психологія займається діагностикою, корекцією та відновленням рівноваги між індивідом та його життям, на основі знань про виникаючі дезадаптації. Знання, здобуті в результата вивчення курсу «Клінічна психологія», дадуть можливість свідомого й більш функціонального впровадження у психологічну практику ефективних методик допомоги пацієнтам, що є основою подальшого поглиблення фахової спеціалізації психологів.

Рекомендована література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение /Пер. с англ. С. Могилевского. – М., 2002. – 352 с.
2. Амбрумова А.Г. Диагностика суицидального поведения. – М., 1980. – 48 с.
3. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учебн. / Пер с нем. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 376 с.
4. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. – К.:Вища школа, 1979. – 176с.
5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.-Киев: Здоровье, 1989.-168с.
6. Бурлачук, Коржова Психологічна автобіографія. М.-1998.
7. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика отношения к болезни при нервнопсихических и соматических заболеваниях. Л. 1990.
8. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження: навч. посібник / Інна Галецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 242 с
9. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338 с. https://www.academia.edu/4653851
10. Галецька І.І. Основи нейропсихології. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 128 с.

11. Гиндикин В. Я., Гурьева В. А. Личностная патология.- М.: Триада-Х, 1999. – 266 с.
12. Гофман И. (1963). Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Translated by M.S.Dobryakova Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity.
N.Y.: Prentice-Hall, Chapters 1 and 2 (3-6) . – http: www.sociology.ru/forum/ogl1-4-2001.html).
13. Дідковська Л.Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії : навч. посіб.: [для вищ. навч. закл.] / Лариса Іванівна Дідковська; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010.– 263 с.
14. Карлинг П. (2001). Возвращение в сообщество: Построение систем поддержки для людей с психиатрической инвалидностью /Пер с нем. О. Чернявской.- К.: Сфера, 442 с.
15. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. М., 2000.
16. Клінічна психодіагностика: практикум / Редактор-упорядник проф. М.В.Миколайський.– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 228 с.
17. Клінічна психологія: словник-довідник / Авт.- уклад. С. В. Діденко К.: Академвидав, 2012. – 320 с.
18. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини
української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria.
19. Максименко С. Д. Медична психологія / [Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Коваль І. А., Максименко К. С.]; за заг. ред. С. Д. Максименка – К., 2014. – 520 с.
20. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. .- Москва: М 1998.-552с.
21. МКБ-11. Глава 06. Психические и поведенческие расстройства инарушения нейропсихического развития. Статистическая классификация / Под редакцией Г.П. Костюка. – М.: “КДУ”, “Университетская книга” – 2021. – 432с. – doi: 10.31453/kdu.ru.91304.0143
22. На пути к созданию МКБ-10 и DSM-V: Очерки по проблеме психопатологии и нозологических систематик психических расстройств. (Фильц А., Педак А. – Сборник научных статей. – Львов: Ліга-Прес, 2012. – 392 с
23. Никоненко Ю.П. Клінічна психологія: навчальний посібник [Електронний ресурс]. Київ : КНТ, 2016. 368 с.
http://docplayer.net/77011841-Nikonenko-yu-p-nikonenko-yu-p-klinichna-psihologiya-klinichna-psihologiya-navchalniy-posibnik-navchalniy-posibnik-kiyiv-2016.html
24. Островська К.О. Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом : [Навчальний посібник] / К. О. Островська, О. Л. Саламон, Л. І. Січкар, Ю. В. Кондратенко, Н. В. Рєзнік. –2017. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 128 с.
25. Островська К.О. Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчальний посібник / К.О. Островська, Х.В. Качмарик, Л.Р. Дробіт. –2017. – Львів: Малий
видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 124 с
26. Перре М., Бауманн У. Клиническая психология. – СПб., 2003. – 1320 с.
27. Предотвращение самоубийств: глобальный императив Доклад В. О. З //Информационный бюлетень. – 2014. – №. 398. – С. 102.
28. Саржевський С. Н. Суїцидологія: навч. посіб. – 2020.

Силабус:

Завантажити силабус