ПП01.22 Основи психотерапії

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Галецька І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Курс «Основи психотерапії» орієнтований на поглиблення і розвиток знання студентів у галузі психології особистості з акцентом на їх практичному освоєнні та подальше використання в практиці психологічного консультування і психотерапії. У контексті лекційного курсу враховуються знання в галузі історії психології, психології особистості, психологічного консультування. Зміст дисципліни базується на основних ідеях, методах і практиках сучасної психотерапії. Основними цілями вивчення дисципліни є: розуміння студентами історії становлення психотерапевтичної теорії та практики, основних форм психологічних досліджень в галузі психотерапії, етики психолога-психотерапевта, а також природи психотерапевтичного відносини, екзистенційних тем в роботі з клієнтами та основних проблем які виникають у діяльності самого психотерапевта. Особливе значення надається рефлексії студентами ключових тем і проблем становлення сучасної психотерапії.
Вивчення дисципліни передбачає застосування методу порівняльного аналізу психотерапевтичних систем, системну організацію знань, активне навчання, творче оперування засвоєними знаннями, розуміння перспектив розвитку сучасної психотерапії, розвиток у студентів базових компетенцій психолога.

Рекомендована література

1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия.М. 1999.
2. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998. – 335 с.
3. Бондаренко О.Психологічна допомога особистості Харків 1996.
4. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика : учеб. пособие для студ. ст. курсов психолог. фак. и отд-ний ун-тов / А. Ф. Бондаренко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : “Класс”, 2001. – 336 с
5. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Психологические модели. Учебник для вузов. . –3-е изд. допол., стереотип. – СПб. : Питер, 2012. – 496 с.
6. Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М. Медицина, 1990. – 384 с.
7. Бьюдженталь Дж. Искуство психотерапевта / Дж. Бьюдженталь. – 3-е изд. междунар. изд. – СПб. : ПИТЕР, 2001. – 304 с.
8. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие-практикум – СПб: ИД «МиМ» – «Паритет», 1999. – 224 с.
9. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика в сучасних наукових дослідженнях. Вид. 2-ге, доповнене / Г.В. Католик. – Львів: Видавництво Астролябія, 2012.
10. КалінаН. Ф. Психотерапія .підручник. 2010. Київ. «Академвидав» – 280 с.
11. Кузікова С. Б. Основи психокорекції :навч. посіб. К.: Академвидав, 2012. 312 с.
12. Мак Маллин Практикум по когнитивной терапии. СПб, 2001.
13. Менцос. Психодинамические модели в психиатрии. — М.: АЛЕ-ТЕЙА, 2000.
14. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000. –512 с.
15. Перлз Ф. Гештальт подход и свидетель терапии.М. 1996
16. Пріц А. Психотерапія – нова наука про людину. – Львів. – ІНВП “Електрон”, 1998. – 392 с.
17. Психотерапевтическая энциклопедия / авт.: В. А. Абабков, Г. Л. Исурина, Б. А. Казаковцев и др. ; под ред. Б. Д. Карвасарского. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2002. – 1024 с
18. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.
19. Роджерс К. Клиент центрированная психотерапия.АП. 1997.
20. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб, 1998.
21. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова, в 2-х томах.- М.:Медицина, 1988.- Т.2, С.638-639.
22. Семейная психотерапия: Хрестоматия /Э.Эйдемиллер, Н.Александрова,
23. Франкл В. Основы логотерапии. М. 1990.
24. Франкл В. Человек в поисках смысла М. 1990.
25. Шерток Л. Гипноз.- М.,1992.
26. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи: Руководство: 2-е изд. расш. и дополн. – СПб: Питер, 2000. – 656 с.
27. Эллис А. Практика рационально-эмотивной поведенческой терапии СПб,02,352 с.
28. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е междунар. изд. / Пер. с англ. Жужунова С. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.
29. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е международ. Изд./ Пер. с англ. Жужанова С. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.
30. Ялом Ирвин Д. Экзистенциальная психотерапия. — М.: Класс, 1999

Силабус:

Завантажити силабус