ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров’я

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Галецька І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Психології здоров’я – це цілісність специфічного, освітнього, наукового і професійного внеску психології як дисципліни в промоцію і підтримування здоров’я, запобігання і лікування хвороб, розпізнавання етіологічних і діагностичних корелятів здоров’я, хвороби і подібних
дисфункцій, а також в аналіз і оптимізацію системи охорони здоров’я і формування оздоровчої політики.

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Рекомендована література

1. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья – Речь СПб, 2007 –
320с.
2. Аргайл М. Психология счастья Питер, 2005.
3. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика,
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338с.
4. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. К 75 Психологія здоров’я
людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту
ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с
5. Никифоров Г. С. Практикум по психологии здоровья Питер, 2005.
6. Никифоров Г. С. Психология здоровья Питер, 2003.Основы
психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.
7. Пульс України за здорову націю. Перспектива- 2010: Програма
реорганізації мед.допомоги в Україні.- К., 1999.- 96с.
8. Соціально-просвітницькі тренінги / Страшко С.В., Животовська П.А
ті. Освіта України, 2006.
9. Sachs, J. D., Layard, R., & Helliwell, J. F. (2018). World happiness report
2018 (No. id: 12761).

10. World Health Organization et al. Охрана психического здоровья:
проблемы и пути их решения. – 2006.
11. Floyd D. L., Prentice‐Dunn S., Rogers R. W. A meta‐analysis of research
on protection motivation theory //Journal of applied social psychology. –
2000. – Т. 30. – №. 2. – С. 407-429.
12. Taylor D. et al. A Review of the use of the Health Belief Model (HBM),
the Theory of Reasoned Action (TRA), the Theory of Planned Behaviour
(TPB) and the Trans-Theoretical Model (TTM) to study and predict health
related behaviour change //London, UK: National Institute for Health and
Clinical Excellence. – 2006. – С. 1-215.
13. Ajzen I. The theory of planned behavior: Frequently asked questions
//Human Behavior and Emerging Technologies. – 2020. – Т. 2. – №. 4. –
С. 314-324.
14. Schwarzer, R. (2016). Health Action Process Approach (HAPA) as a
Theoretical Framework to Understand Behavior Change. Actualidades En
Psicología, 30(121), 119-130. https://doi.org/10.15517/ap.v30i121.23458
15. Green L., Kreuter M. The precede–proceed model //Health promotion
planning: an educational approach. 3rd ed. Mountain View (CA): Mayfield
Publishing Company. – 1999. – С. 32-43.
16. Галецька І.І., Кліманська М.Б., Перун М.Б. COVID-19, локдаун да
життя сім’ї у новій реальності // Психологічний часопис – 2020 – Том
6 – №9 – С.40-57. Режим доступу:
https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652
17. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. Особливості превентивної
поведінки дівчат і юнаків в умовах пандемії COVID-19. //Сучасні
стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. /
Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді.
Тернопіль : ТНПУ, 2020. C.124-126.
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16221/1/Zbirnyk%20tez_G
ender_2020.pdf
18. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. КАРАНТИННИЙ КВІТЕНЬ
В УКРАЇНІ: ДУМКИ, ПЕРЕЖИВАННЯ, ПОВЕДІНКА ПЕРЕД
ЗАГРОЗОЮ COVID-19 / Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5
– С.18-36. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/958
19. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М., Горошенко М.
ПЕРЕЖИВАННЯ ТА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19: СТРАХ ЧИ ВНУТРІШНЯ
МОТИВАЦІЯ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРЕВЕНТИВНУ ПОВЕДІНКУ?
(2020) Психологічний часопис . 6 (4), 35-52.
https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/926

Силабус: ПП2.1.3.1.01 Психологія здоров'я

Завантажити силабус