ПП 1.2.18 Інженерна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
312Зошій І. В.ФФП-21
412Зошій І. В.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312ФФП-21Михальчишин Г. Є.
412ФФП-21Михальчишин Г. Є.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Інженерна психологія» займає одне з ключових місць в структурі підготовки професійних психологів. В умовах науково-технічного прогресу зі зміною систем «людина-техніка», з підвищенням рівня і ступеня їх автоматизації змінюється і розмаїття психологічних знань, які необхідні сучасному практикуючому психологу. Опанування основних психологічних знань про закономірності організації діяльності людини в системі «людина-техніка», про особливості самої системи «людина-техніка» та її компонентів сприятиме розширенню кола професійних інтересів практикуючого психолога, який працює в різноманітних психологічних службах цієї системи, створенню передумов для успішної роботи в міждисциплінарному різно предметному колективі спеціалістів, що, у свою чергу, забезпечить можливості комфортного, ефективного і надійного функціонування системи «людина-техніка».

Рекомендована література

1. Бодров В. А. Указатель литературы по психологи труда, инженерной психологи и эргономике за 1998-2003г.г. / В. А. Бодров – М., 2003. – 238с.
2. Бодров В. А. Психология и надежность: человек в системах
управления техникой / В. А. Бодров, В. Я. Орлов. – М., 2008. – 180с.
3. Гончаренко Т. А. Професійна діагностика / Т. А. Гончаренко. – К., 2014. – 240с.
4. Ложкин Г. В. Практическая психология в системах «человек-техника» / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К., 2013. – 175с.
5. Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание / В. А. Моляко. – К., 2005. – 234с.
6. Рибалка В. В. Психологія праці особистості / В. В. Рибалка. – К., 2006. – 220с.
7. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2015. – 324с.
8. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2013. – 180с.
9. Тикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала / В. А. Тикер. – СПб : Речь, 2013. – 260с.
10. Шейнис М. Ю. Рабочая книга психолога организации / М. Ю. Шейнис. – Самара: издательский дом «Бахрах-М», 2010. – 188с.
11. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
12. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
13. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус