Зошій Ірина Василівна

Посада: асистент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: iryna.zoshii@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Юридична психологія, Психологія конфлікту, Психологія особистості, Вікова психологія, Юридична конфліктологія, Вивчення психологічних особливостей юридичної діяльності, Робота з психологічної підготовки студентів до майбутньої юридичної діяльності.

Курси

Публікації

 1. Зошій І. В., Градюк Ю. О. Професійна компетентність та життєва успішність. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» м. Львів, 27-28 лютого 2015 р. С.14-17.
 2. Зошій І. В. Значення професійної компетентності в діяльності майбутніх юристів Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності», присвяченої року митрополита Андрея Шептицького м. Львів, 20 квітня 2015 р. С.99-101.
 3. Зошій І. В., Жигайло Н. І. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів-майбутніх юристів. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» Серія «Психологія» Збірник наукових праць. м. Острог, 2015 р. Випуск 1. С. 90-99. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2015_1_9.
 4. Зошій І. В., Тамака П. Й. Роль стресу у професійній діяльності особистості. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р.). Львів: Львівський інститут МАУП, 2015. C. 79-83.
 5. Зошій І. В. Професійна компетентність як результат спрямованості майбутніх юристів. Теоретичні і прикладні проблеми психології Збірник наукових праць м. Сєвєродонецьк, 2015 р., №3(38) Том 2 С. 151-165.
 6. Зошій І. В. Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об’єкт наукових досліджень Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Психологічні науки м. Херсон, 2015р., Випуск 5 С.101-105. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_5_21.
 7. Зошій І. В. Професійна правова культура юриста у складі загальної культури народу Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних: міждисциплінарні аспекти» м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 р. С. 110-114.
 8. Зошій І. В. Мотив і мотивація досягнення як важливий показник професійної компетентності юристів. Технології розвитку інтелекту м. Київ, 2016 р. Том 2 №1 (12). http: // www. psytir. org. ua/ index. php /technology_intellect_develop /issue / current.
 9. Зошій І. В. Довіра як невід’ємна складова юридичної діяльності ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві», присвяченій пам’яті Героїв Небесної сотні м. Львів, 19 лютого 2016р. С.108-109.
 10. Зошій І. В. Дослідження особливостей професійної компетентності студентів-майбутніх юристів  European Conference on Education and Applied Psychology 10 th International scientific conference Austria, Vienna, 27 February, 2016 P.66-70.
 11. Зошій І. В. Психологічні особливості професійної діяльності юристів Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.).Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. C. 47-51
 12. Зошій І. В. Роль метакогнітивних здібностей у формуванні професійної компетентності юристів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2017, 5 (54), 72-75. http://www.seanewdim.com.
 13. Зошій І. В. Морально-етична свідомість майбутнього юриста як складова професійної діяльності. Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів: Львівський національний університет імені Ів. Франка, 2017, 91-93.
 14. Зошій І. В. Формування професійної компетентності майбутніх юристів. Молодий вчений, 3 (55), 2018 487-492. http: // molody vcheny.in.ua / files/ journal.
 15. Зошій І. В. Модель ефективного формування професійної компетентності майбутніх фахівців галузі права. Проблеми модернізації України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю МАУП,  Київ, МАУП, 2019, 137-140.
 16. Зошій І. В. Комунікативні та організаційні компетенції в діяльності юриста. Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів: Львівський національний університет імені Ів. Франка, 2021, 84-88.

Біографія

Народилась 01.06.1974р.

Освіта

У 2014 р. закінчила з відзнакою Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст.

2014-2018 рр. здобувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька Академія». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Кандидат психологічних наук. Диплом ДК № 049784 від 18.12.2018 р.

Професійна діяльність:

З 2014 р. викладач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2018 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2021р. асистент кафедри психології Львівського національного університету ім. Ів. Франка  (за сумісництвом).

Членство в професійних наукових об’єднаннях

Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України».

Проекти

Участь у проекті Західного регіонального центру сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців (викладач курсів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!