ПП 1.2.21 Експериментальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
230Зошій І. В.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230ФФП-21Михальчишин Г. Є.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Експериментальна психологія» займає одне з ключових місць в структурі підготовки професійних психологів. Важливе місце експериментальної психології в курсі підготовки студентів-майбутніх психологів зумовлено необхідністю досліджувати та прогнозувати закономірності проявів психіки на науковому рівні. Програма вивчення курсу «Експериментальна психологія» складається з чотирьох розділів. Перший розділ стосується вступу до експериментальної психології, наступні два – основ психологічного експерименту та неекспериментальних досліджень у психології. Четвертий розділ розглядає аналіз, висновки та представлення результатів досліджень у психології.

Рекомендована література

 1. Большакова А.М. Експериментальна психологія: Конспект лекцій. Харків: ХДАК, 2019. 64с.
 2. Большакова А.М. Експериментальна психологія: Робочий зошит. Харків:ХДАК, 2019. 82с.
 3. Копець Л. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ . Видавництво : Києво-Могилянська академія. Київ, 2020. 283с.
 4. Максименко С., Носенко Є. Експериментальна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 360с.
 5. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник / В. В. Горбунова – К.: «ВД «Професіонал», 2017. – 208 с.
 6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие: Пер. с англ./ Р. Готтсданкер – М.: Академия, 2015. – 368 с.
 7. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 558 с.
 8. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2017. – 320 с.
 9. Научитель О. Д. Основи психолого-педагогічного дослідження: коментарі, таблиці, ілюстрації / О. Д. Научитель, І. А. Бідюк – Харків: ХАІ., 2015. – 56 с.
 10. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
 11. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Питер, 2010. – 528 с.
 12. Бююль А., Цефель Р. SPSS: искусство обработки информации. – СПб., 2011. – 608 с.
 13. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс, 2006. – 328 с.
 14. Дорфман. Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие. – М.: Смысмл; Академик, 2005. – 288 с.
 15. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с.
 16. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. — К.: Форум, 2002. – Т.1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 319 с.
 17. Методики диагностики психических состояний и анализа деятельности человека /Под. ред. Л. Г. Дикой. – М.: ИП РАН, 2004. – 260 с.
 18. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
 19. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
 20. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус