Експериментальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
230Михальчишин Г. Є.ФФП-11, ФФП-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230ФФП-11Михальчишин Г. Є.
ФФП-12Михальчишин Г. Є.

Опис курсу

Об’єктом вивчення експериментальної психології є психологічне дослідження. Предметом даної дисципліни є методи психологічних досліджень. Даний курс акцентує увагу на поглибленому вивченні структури та методів психологічного дослідження. Отримані знання та практичні навички сприятимуть поглибленню знань студентів-психологів з методології психологічного дослідження. Курс “Експериментальної психології” вчить студентів оволодівати методологічними основами психологічного дослідження, розуміти і виділяти характеристики емпіричних методів, організовувати психологічний експеримент, вміти застосовувати експериментальні плани, контролювати змінні та інше.

Мета курсу – формування загальної експериментально-дослідницької культури студентів, теоретичних і практичних знань з дисципліни;  розвитку чутливості до протиріч, дослідницької інтуїції та професійного зацікавлення сучасними психологічними проблемами як психолога-дослідника.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з структурою психологічного дослідження;
 • ознайомити з основними і допоміжними методами психологічних досліджень;
 • навчити планувати і проводити психологічне дослідження;
 • розвинути у студентів навики психолога-експериментатора.

Очікувані результати.

У результаті вивчення курсу «Експериментальна психологія»

– студент повинен знати

 • історію розвитку експериментальної психології, методів психологічних досліджень;
 • особливості застосування методів наукових психологічних пошуків;
 • структуру психологічного дослідження;
 • основні поняття курсу, предмет експериментальної психології;
 • методологічні основи дисципліни;
 • зв’язок експериментальної психології з іншими галузями науки;
 • структуру сучасної експериментальної психології.

– студент повинен вміти

 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни;
 • робити свідомий вибір методів дослідження для вибірки;
 • планувати психологічне дослідження;
 • орієнтуватись у психологічних явищах життя та визначати їх у якості незалежної та залежної експериментальної змінних;
 • провести і проаналізувати пілотажне дослідження;
 • визначати власний дослідницький статус;
 • здійснити основне психологічне дослідження, проаналізувати і інтерпретувати результати;
 • дотримувати етичних вимог при проведенні експериментального дослідження.

Рекомендована література

 1. Галян О.І. Експериментальна психологія: навч. посіб. / О.І. Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с.
 2. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. – СПб.: Питер, 2004. – 558 с.
 3. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.
 4. Кравчук С. Л. Експериментальна психологія: теорія і практика психологічного експерименту: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Кравчук. – К.: Київський університет, 2008. – 286 с.
 5. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.
 6. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій / О.І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.
 7. Гічан І. С., Гічан. О. І. Експериментальна психологія: практикум / І. С. Гічан, О. І. Гічан. – К.: [б.в.], 2004. – 180 с.
 8. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях. Навчальний посібник / В. В. Горбунова. – Житомир, 2005. – 94 с.
 9. Квасова Ю. А. Экспериментальная психология: практикум / Ю.А. Квасова. – Набережные Челны: НИСПТиР, 2012. – 59 с.
 10. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Учебник и практикум для академического бакалавриата/В.В. Константинов. – М.:ЮРАЙТ, 2016. – 255с.
 11. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент / Т.В. Корнилова. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.
 12. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров / Т.В. Корнилова. – М.: Юрайт, 2013. – 640 с.
 13. Мартин Д. Психологические эксперименты / Д. Мартин – СПб.: Еврознак, 2002. – 480 с.
 14. Михальчишин Г.Є. Практикум з експериментальної психології / Г.Є.Михальчишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 44с.
 15. Панова Т. В. Общая и экспериментальная психология: наблюдение: [учебнометодическое пособие] / Т. В. Панова. – Пенза: ПГПУ, 2012 – 43 с.
 16. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие // Под общей ред. Крылова А. А., Маничева С. А. – СПБ.: Питер, 2000. – 560 с.
 17. Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психология: практический курс / Р. Л. Солсо, Х. Х. Джонсон, М. К. Бил. – СПб.: прайм ЕВРОЗНАК, 2001. – 528 с.

Силабус:

Завантажити силабус