ПП 1.2.27 Психологія конфлікту

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Грабовська С. Л.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФП-31Гребінь Н. В.

Опис курсу

Психологія конфлікту розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Курс «Психологія конфлікту» поєднує у собі як особливості дисциплін теоретичного, так і прикладного характеру і належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Об’єктом курсу є процес конфліктної взаємодії як міжособового, так і внутрішньоособистісного порядку.
Предметом курсу є психологічні механізми та особливості перебігу процесу конфлікту, діагностика, прогнозування, профілактика та розв’язання внутрішньособистих та міжособових конфліктів. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці студентів-психологів.
Дисципліна «Психологія конфлікту» викладається впродовж 6 семестру для студентів 3 курсу за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 053 Психологія

Рекомендована література

1. Долінська Л.В., Матяш-Заяць Л.П. Психологія конфлікту: навчальний посібник. Київ:
Каравела, 2019. 304 с.
2. Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська
академія», 2010. 222 с.
3. Зарицька В.В. Психологія конфлікту : навч. посібн. Запоріжжя : Вид. дім «Гельветика»
2019. 380 с.
4. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика :
Навчальний посібник. Київ: Професіонал, 2007. 416 с.

5.Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування /
Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко. Львів: ПАІС, 2007. 206 с.
6.Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. Київ, 2003. 236 с.
7. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник. Львів, 2003. 276 с.
8. Грабовська С.Л. Конструкціонізм та конструктивізм як методологічна платформа психології розв’язання конфлікту// Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу з соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» : Відп. за вип. З.Ф. Сіверс; Укладач А.В. Полегенько. – Київ, 2019 – С. 67-70
9. Грабовська С.Л., Кіт О.Схильність до заздрості у студентів // Вісник Львівського
університету. Серія психологічні науки. – Львівський національний університет імені
івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 10-22.
10. Грабовська С.Л.Діагностика конфлікту взаємин у роботі з розв’язання міжособових
конфліктів // Конфліктологічна експертиза : теорія і методика : ХVІ Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 17 лютого 2017 р. – К . : НУКМА, 2017. − С. 13-15.
11. Грабовська С.Л.Фасилітація як процедура примирення// Конфліктологічна експертиза :
теорія і методика : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 16 лютого 2017 р. – К . : НУКМА, 2018. − С. 11-15.
12. Котлова Л.О. Психологія конфлікту: курс лекцій. Житомир : Вид ЖДУ імені Івана
Франка, 2013. 112 с.
13. Коулман П.Т., Фергюсон Р. Результативний конфлікт /пер. з англ. І. Софієнко. Київ :
Наш формат, 2017. 312 с.
14. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие.
Київ : МАУП, 2000. 256 с..
15. Примуш М. В. Конфліктологія : Навчальний посібник.Київ : Професіонал, 2006. 288 с.
16. Профілактика та вирішення конфліктів : методичний посібник / Укладач : Виноградова В.Є. Київ: Видавництво КМЦППК, 2013. 40 с.
17. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія. Підручник
.Львів: Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету, 2017. 320 с.
18. Хмельнича Т. Мобінг у студентському середовищі та шляхи профілактики // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. Ів. Франка. Серія : Психолог. науки. Львів, 2019. С. 79-85
19. Яцюк М.В., Харченко Н. Мобінг: стратегії психологічного захисту. Київ : Шк. світ,
2019. 101 с.
20. Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. Dolinski. Gdansk: GWP,
2010. T 1. 963 p.

21. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
22. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
23. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус