ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає
3Немає
4Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ФФП-11Перун  М. Б.
3ФФП-21Кочергіна І. А., Рибак О. С.
4ФФП-21Кочергіна І. А., Рибак О. С.

Опис курсу

Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широкого використання результатів досліджень психологічної науки. Необхідною умовою цього є цілеспрямована підготовка майбутніх психологів до практичної діяльності. Оволодіння курсом “Практикум із загальної психології” сприяє набуттю ними знань щодо основних принципів та інструментів психологічного дослідження, а також формування навичок проведення психологічного дослідження. Даний курс навчить застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини; забезпечувати умови формування навичок і вмінь їх практичного використання та сприятиме розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення.

Рекомендована література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.
 2. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. Посібник / Волошок О.В., Кліманська М.Б., Штепа О. С.. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.
 3. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. -280 с.
 4. Гудвин Д. Исследование в психологии: методы и планирование. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 558 с. (Серия “Мастера психологии”)
 5. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 608 с.
 6. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс . – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 388с.
 7. Загальна психологія. Практикум з дослідження психічних пізнавальних процесів людини: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Ю. О. Бабаян, Ю. Г. Шапошникова. – Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2021. – 204 с.
 8. Загальна психологія в таблицях і схемах. / К. С. Дрозденко: Навчальний посібник Київ: В. Д. «Професіонал», 2004.
 9. Ільїна Н., Мисник С. Загальна психологія: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Університетська книга. – 352с.
 10. Мітіна С.В. Психологія особистості. – К.: Ліра-К, 2020. – 274с.
 11. Москалець В.П. Психологія особистості. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 262с.
 12. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. Київ: Вища школа, 2000. – 183с.
 13. Общая психология. Практикум / Е. А. Колесничеснко [и др.] ; под О-28 общ. ред. канд. пед. наук, доц. Е. А. Колесниченко. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — 320 с.
 14. Психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та ін.; за заг ред. Т.Б. Партико. – К.: ІнЮре, 2014. – 664с.
 15. Практикум з психології : психодіагностичні методики для самопізнання / упорядник Періг І.М. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – 116 с.
 16. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Теоретичний курс . – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 280 с.
 17. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. — СПб.: Питер, 2001. — 560 с.: ил. — (Серия «Практикум по психологии»)
 18. Смирнов А. Практикум по общей психологии: Учебное пособие. – Изд-во Института Писхотерапии. – 2005. – 224 с.
 19. Шамне А.В. Збірник задач з психології : навчальний посібник / А.В. Шамне.− Київ : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2016. − 237 с.
 20. Бушуєва Т., Авер’янова А. Когнітивний стиль та властивості уваги особистості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 11(56). 2020.
 21. Выготский Л.С. Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. (Серия “Мир психологии”)
 22. Ильин Е. П. Эмоции и чувства: учеб. пособ. Санкт Петербург: Питер, 2011
 23. Гомезо М.В. Атлас по психологии / М.В.Гомезо, И.А.Домашенко. – М., 2004. – 274 с.
 24. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — 174 с.
 25. Иванова, А. Ю. Общий психологический практикум: исследование личности: практикум для студентов ву- зов / А. Ю. Иванова, М. В. Малышкина; С.-Пе- терб. ун-т технол. упр. и экон. — СПб.: Издатель- ство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2017. — 168 с. : ил.
 26. Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2000. — 288 с.
 27. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с.
 28. Общая психология. Под ред. Гамезо М.В. – М.: Ось-89, 2007. – 352 с.
 29. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – 2-е изд. (1946г.) – СПб.: Питер, 2002 – 720 с. (Серия “Мастера психологии”)
 30. Самоменеджмент : навчальний посібник / Г. З. Леськів, Г. Я. Левків, М. М. Бліхар, В. В. Гобела, О. П. Подра, Г. В. Коваль. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 280 с.
 31. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – 272 с.
 32. Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. – 224 с.
 33. Дыгун М.А., Дыгун Е.П., Муравьева О.С., Цалко Л.В. Практикум по общей психологи для студентов педагогических спеціальностей ВУЗов. – Изд-во: Жасскон, 2007.
 34. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458с.
 35. Методики психодиагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В.Л.Марищук, Ю.М.Блудов, В.А.Плахтиенко, Л.К.Серова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1990.
 36. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: Підручник: у 2 т. -. Київ:
  Алерта, 2011. – Т.2. – 758 с.
 37. Носенко Е.Л., Салюк М.А. Методика та організація наукових досліджень. Методичний посібник (доповнений та перероблений у 2015 році) / за ред. Е. Л. Носенко. – Дніпропетровськ: ПФ Стандарт-Сервіс, 2015. – 52 с.
 38. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов пед. вузов: В 3 кн.: Т.3. Психодиагностика. 2001, 4-е изд., 640с.
 39. Основы психологи. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – 576 с.
 40. Паламарчук О. Короцінська Ю. Технології розвитку емоційної саморегуляції в осіб юнацького віку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Мукачево, 2020. Вип. 1. С. 266–269.
 41. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – 203 с.
 42. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – 560 с.
 43. Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: АСТ; Астрель, 2008.
 44. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 206 с.
 45. Кузнецов О., Платковська О., Савченко І. Психологічні ресурси особистісного саморозвитку особистості. – Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди” Психология”, 2020, С. 214-228.
 46. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
 47. Регуш А.Л. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с. (Серия “Практикум по психологии”)
 48. Фромм Э. Мистецтво любові. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2021. – 192 с.
 49. Кемінь У. Емоція, емоційність та емотивність: до проблеми розмежування термінопонять. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 2020, 1: 12-16
 50. Applied Psychology Around the World Volume 1, Issue 1v Young Researchesby Applied Psychology March 2019 [Електронний ресурс] Режим доступу:
  https://iaapsy.org/site/assets/files/1082/applied_psychology_around_the_world_v1i1_final.pdf
 51. Feldman Barrett L. How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain / Lisa Feldman Barrett. — Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2017. — 448 p.
 52. https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
 53. http://www.nbuv.gov.ua/portal/
 54. http://psychologis.com.ua/nauchnaya_psihologiyazpt_nauchnyy_pod
  hod_v_psihologii.htm
 55. https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/14640597
 56. https://www.apa.org/pubs/journals/apl

Силабус:

Завантажити силабус