Диференціальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
214Чолій  С. М.ФФП-11, ФФП-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФП-11Чолій  С. М.
ФФП-12Чолій  С. М.

Опис курсу

Курс «Диференціальна психологія» має теоретико-прикладний характер, покликаний виробити у студентів розуміння базових психологічних властивостей особистості та специфіки їх прояву у кожної людини як важливий етап підготовки психолога-дослідника для розуміння закономірностей проявів тих чи інших психологічних феноменів на індивідуальному та груповому рівні, осмислення та пояснення їх механізмів, прогнозування динаміки цих явищ тощо та психолога-практика у контексті усвідомлення неповторності кожної особистості, здатності встановлення контакту із нею з урахуванням індивідуальних якостей та вибору найефективнішої стратегії організації психологічної допомоги їй.

Мета курсу – засвоїти сучасні уявлення про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, ознайомитися з класичними та новітніми їх класифікаціями.

Отримані під час вивчення курсу знання, практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці майбутнього психолога до роботи з людьми в будь-якій сфері психологічної діяльності.

В результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні:

Знати:

 • специфіку, історію становлення та методи диференційної психології як окремої галузі психологічного знання;
 • теоретичні основи аналізу індивідуально-психологічних відмінностей між людьми;
 • сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (впливу факторів спадковості та середовища в їх формуванні);
 • психологічні відмінності у формально-динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми та співвідносити їх з відповідними концепціями та класифікаціями;
 • особливості психокорекційної, консультативної, психотерапевтичної та педагогічної роботи з особами різних психологічних типів.

Вміти:

 • застосовувати системний підхід у вивченні індивідуальності людини;
 • застосовувати методи дослідження індивідуально-психологічних відмінностей, як цілісної системи властивостей особистості;
 • визначати індивідуально-психологічні особливості особистості, їх походження;
 • інтегрувати різноманітні дані про індивідуально-психологічні властивості досліджуваної людини в єдине цілісне уявлення про її індивідуальність;
 • встановлювати взаємозв’язок та спадкоємність між різними диференційно-психологічними та диференційно-психофізіологічними теоріями, концепціями, класифікаціями та типологіями;
 • застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у практиці психологічної роботи: в педагогіці, у роботі психолога-клініциста, у профдоборі, в управлінні, бізнесі, політиці, психологічному консультуванні, психотерапії, коучінгу та інших сферах діяльності практичного психолога.

Форма звітності: іспит

Рекомендована література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.
 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.
 3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э. А. Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.
 4. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий / М. С. Егорова. – М.: Планета детей, 1997. – 327 с.
 5. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.
 6. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.
 7. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.
 8. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе / Перевод с английского М. Глущенко. – М.: Класс, 1998. – 480 с.
 9. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология / С. К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с.
 10. Небылицин В. Д. Проблемы психологии индивидуальности: Избр. психол. тр. / В. Д. Небылицин. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2000. – 682 с.
 11. Палій А. А. Диференціальна психологія / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010. – 429 с.
 12. Романовська Л. І. Диференційна психологія / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Л.: Новий Світ. – 2008. – 235 с.
 13. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Избр. психол. тр. / Б. М. Теплов – М. : Издательство МПСИ, 2004. – 639 с.
 14. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы / В. Штерн. – М.: Наука, 1998. – 335 с.

Силабус:

Завантажити силабус