ЗК 1.1.04 Філософія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розробити навички критичного мислення, здатності осмислення логіки суспільного та культурного розвитку. Тому у курсі представлено не лише огляд концепцій, які дозволяють простежити пошуки людством фундаментальних принципів мислення, спрямованого на пізнання природи, суспільства, культури та самої людини, але й запропоновано засоби та методи, що дозволяють використати ці знання для аналізу як сучасних суспільних та політичних процесів, так і актуальних проблем, які постають перед особистістю.

Рекомендована література

1. Андрущенко В., Губерський В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія. К., 2016 // http://shop.yurincom.com/files/zmist/Soc_Philos_zmist.pdf
2. Берегова Г. Д., Герасименко М. В. Словник філософських понять і термінів. Херсон: «Олді-плюс», 2019. 76 с.
3. Бичко І. Бичко А. Табачковський В. Філософія. Київ: Центр навчальної літератури. 2019. -649с.
4. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник..// https://moskalik.at.ua/kurs_lekziy/01.filosofija_posibnik_krivulja.pdf

5. Поправко О. Антропологія, 2016 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/1 Поправко%20О.В
6. АНТРОПОЛОГІЯ_навч%20посібник.pdf
7. Поліщук, І. Є. Практикум з філософії (методичні вказівки і рекомендації до семінарських занять) / І. Є. Поліщук. – Херсон, 2019. – 32 с.
8. Сегеда С. Антропологія http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature%5C_Upload3/00b8762c-434a-44d9-aa72-a40dad53b460.pdf
9. Симоненко С. Сулим О. Шмигаль М. Основи філософії. Київ. Центр навчальної літератури. 2019. -412с.
10. Хрестоматія з філософії (ред. Чумакова А.І.)// https://stud.com.ua/42184/filosofiya/hrestomatiya_z_filosofiyi
11. Бауман З.Индивидуализированное общество. С.90 126//http://socioline.ru/files/5/39/bauman_zigmunt_-_individualizirovannoe_obshchestvo-2005.pdf
12. Бовуар Сімона де Друга стать розд.1//http://chtyvo.org.ua/authors/de_Bovuar_Simona/Druha_stat_Tom_
13. Бауман З. Глобілізація наслідки для людини і суспільства//http://chtyvo.org.ua/authors/
Bauman_Zygmunt/Hlobalizatsiia_Naslidky_dlia_liudyny_i_suspilstva/.
14. Брикмон Ж., Сокал А. Интермеццо: теория хаоса и наука постмодерна //
http://scepsis.ru/library/id_1118.html
15. Гадамер Г. Г. Що є істина //http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-gad1.htm
16. Естес Клариса Пінкола Та, що біжить з вовками.
17. Камю А. Міф про Сізіфа // http://shron1.chtyvo.org.ua/Kamiu_Alber/Mif_pro_Sizifa.pdf
18. Ортега-і-Гассет Повстання мас //http://www.ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm
19. Оруел Дж.1984. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2283
20. Платон Апологія Сократа. https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Apolohia_Sokrata
21. Сміт Е. Національна ідентичність.розд.1,4 //http://litopys.org.ua/smith/smi.htm
22. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм//http://darkelly.info/work/PD/sartr.ukr.pdf
23. Тоффлер Е.Третя хвиля. К., 2000 // http://1576.ua/books/7231
24. Франкл В. Людина в пошуках справжнього смислу// https://uabooks.co.ua/lyudina-v-poshukax-spravzhnogo-sensu-psixolog-u-konctabori-viktor-frankl/
25. А.Н.Чанишев Трактат о небытии// https://www.klex.ru/8wm
26. Уилсон Э. О природе человека:
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Uilson_2015_O%20prirode%20cheloveka.pdf
27. Е.Фром Втеча від свободи розд.5,7 https://findbook.in.ua/books/vtiecha-vid-svobodi
28. Е Фром Мистецтво любити https://knigogo.com.ua/knigi/mystetstvo-lyubovi

Силабус:

Завантажити силабус