ПП 1.2.36 Навчальна практика (ознайомлювальна психологічна)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФФП-11доцент Вовк А. О., Михальчишин Г. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб поглибити і конкретизувати знання студентів здобуті у вузі. Ознайомити студентів зі змістом діяльності психолога у закладах різного типу. Щоб забезпечити зв’язок між теоретичною підготовкою і практичним професійним становленням
майбутніх психологів. Формувати активне ставлення до набуття професійних знань, умінь і навичок для застосування їх у практичній діяльності. Курс розроблено так, аби за необхідності можна було перейти з дистанційного режиму у режим оффлайн

Рекомендована література

 1. Дуткевич Т.В. Савицька С.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
 2. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. / Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 247 с.
 3. Панок В.Г. Психологічна служба: підручник / [В.Г.Панок (наук. ред.), А.Г.Обухівська, В.Д.Острова та ін.]. Київ : Ніка-Центр, 2016. 362 с.
 4. Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі [Текст] / Заг. ред.Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький, Н.В. Міщенко. – Краматорськ : Витоки, 2018. – 250 с.
 5. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет- посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с
 6. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. Київ. : ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. 72 с.
 7. Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій : [Посіб.] / авт. кол.: А. Г Обухівська., Т. В. Жук, О. А. Зеленько та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 218 с
 8. Городнова Н.В.Кабінет психолога в системі освіти / Н.Городнова. К. : Шк. світ, 2009. 128 с.
 9. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.
 10. Загальна психологія: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / [О. В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Каравела , 2014. – 464 с.
 11. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011. – 132 с.
 12. Кононець М.О. Психологія конфлікту: комплекс навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів всіх спеціальностей./ Кононець М.О. Укл.:– К., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 48 с.
 13. Копець Л.В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Копець Л.В. – К.: Вид дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.
 14. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. ./ М’ясоїд П.А – К.: Алерта, 2013. – Т. 2. – 758 c.
 15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / – Максименко С.Д. – К: «Центр навчальної літератури», 2018. – 272 с.
 16. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.:Академвидав, 2005. – 448с.
 17. Основи практичної психології /В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва. К., 2001. 536 с.
 18. Панок В. Документація психолога / В.Панок. К. : Шк. світ, 2009. 130 с.
 19. Вовк А.О., Михальчишин Г.Є. Методичні рекомендації «Навчальна практика» для студентів І курсу ОКР Бакалавр за спеціальністю 053 Психологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 15 с.
 20. Наукові бібліотеки ім. В. Стефаника, ім. М. Драгоманова.
 21. Інтернет-бібліотеки: http//www.psylib.kiev.ua/,
  http//www.psytopos.lviv,
 22. Реєстр наукових фахових видань України. URL:
  http://nfv.ukrintei.ua/
 23.  Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com
 24. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
 25. www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?limitstart
 26. https://youalib.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%
  D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
 27. https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-library-ofpsychology-olop/?cc=ua&lang=en&
 28. https://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html
 29. http://lib.iitta.gov.ua/705428/1/Конс_діагнос_супровід.pdf

Силабус:

Завантажити силабус