Вовк Анна Олександрівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Anna.Vovk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія психології, екзистенціальна психологія, соціальна та крос-культурна психологія, клінічна психологія, психотерапія та психокорекція, психосоматика, кризи і травми

Курси

Публікації

 1. Вовк А. Формування комунікативних та соціальних навичок у хімічно-залежних осіб в груповій терапевтичній роботі / А.Вовк // Humanitarium /ДНВЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький (Київська область); Ніжин (Чернігівська область): Лисенко М.М., 2018. – Том 40, Вип.1: Психологія. – 150 с. – С.23–30. Режим доступу: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3183/HUM40.1%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Вовк А.О. Індивідуально-стильові особливості спілкування, пізнання, діяльності та подолання складних життєвих ситуацій як чинники стресостійкості ветеранів АТО / А.О. Вовк // “Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. – Міжнародне науково-практичне видання”/ Заг.ред.: І.Маноха, Г.Собчук. – Том І. – Варшава-Київ: ПАН – Гнозис, 2017. – C.154–166.
 3. Вовк А. О. Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості / А. О. Вовк // «Наука і освіта. Проблема особистості в сучасній психології: теорія, методологія, практика». – Одеса : Південний науковий Центр НАПН України, 2015. – С.44–48. – 0,5 д.а. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NiO_2015_10_10
 4. Anna Vovk Posttraumatic growth and individual style features of communication, activity and coping as determinants of stress resilience of ATO veterans / А. Vovk // Сonference of the Human Rights &Social Responsibility Committee of EAGT “Yes we care – Supporting Human Dignity in a Collapsing Field: Giving a Voice to Those who are Hardly Heard”, 26 – 28 October 2018, Berlin, Germany. – C.13.
 5. Вовк А.О. Практичний досвід психологічного супроводу поранених в зоні АТО / А.О. Вовк // І Міжнародна конференція «Рік війни. Досвід і підсумки». Тези І міжнародної науково-практичної конференції (8-9 травня 2015 р., Київ). – С. 6–9. – 0,25 д.а.
 6. Вовк А.О. Особливості та чинники посттравматичного зростання в учасників бойових дій / Вовк А.О. // XXV науково-практична конференція УСП ”Психотерапія і свобода” та субконференція з дитячої та юнацької психотерапії. Тернопіль, 27 – 30 червня 2019 р.: матеріали конференції. – Тернопіль, 2019. – С.6–8.
 7. Вовк А.О.  Розвиток соціальних навичок в процесі групової гештальттерапії хімічно залежних (наркоманія та алкоголізм) / А.О.Вовк // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології / Відп. за випуск С.Грабовська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.19-23.
 8. Анна Вовк «Особливості міжособистісних стосунків та комунікативних установок депресивних осіб» / А.Вовк // International journal of innovative technologies in social science, 2 (23), February 2020. – C.10-15. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/28022020/6943
 9. Анна Вовк «Особливості Я-концепції у осіб з різними рівнями актуальної та особистісної тривожності» / А.Вовк // International journal of innovative technologies in social science, 1 (22), January 2020. – C.16-20. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31012020/6874
 10. Анна Вовк «Психологічні особливості осіб, схильних до уникання в складних життєвих ситуаціях» / А.Вовк // World Science. Multidisciplinary scientific edition, №3 (55), Vol.4, March 2020. – C. 15-22. DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6979
 11. Hapon N.P., Vovk A.O. Codependency in family systems with distorted communication patterns and their manifestation in an individual’s social behavior // Personality in society: psychological mechanisms of activity: collective monograph / N.P.Hapon, S.L.Hrabovska, N.V.Grebin, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. – P.1-15. http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/download/656/623/
 12. N.Grebin, S.Grabovska, R.Karkovska, A.Vovk Applying Benjamin Bloom’s Taxonomy Ideas in Adult Learning // Journal of Education Culture and Society, 11(1). – P.61–72. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs2020.1.61.72

 

 

 

Біографія

1978 р. – народилась у м. Львові.

ОСВІТА

2012 – отримала вчене звання доцента.

2006 – захистила кандидатську дисертацію “Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості” за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології.

1999-2002 – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю психологія.

1994-1999 – навчалася на філософському факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю психологія.

1994 – закінчила середню школу №17 м. Львова.

РОБОТА

2016 – дотепер психолог І неврологічного відділення КНП ЛОР Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи

2010 – на даний час – доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка.

2000-2010 – асистент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка.

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!