ПП 1.2.25 Основи психологічної практики

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Вовк А. О.ФФП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФП-11Михальчишин Г. Є., доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб бути практичним психологом-консультантом.
Тому у курсі представлено як огляд базисних концепцій психологічної допомоги людині, так і процесів та інструментів, які потрібні для практики психологічного консультування

Рекомендована література

 1. Васьківська С.В. П’ять вимірів психологічного консультування: Навч. посібник – К.:Ніка-Центр, 2019. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oYKR9uQAAAAJ&citation_for_view=oYKR9uQAAAAJ:_kc_bZDykSQC
 2. Опанасенко Л.А. Основи психологічного консультування: у схемах і таблицях / Л.А. Опанасенко – Миколаїв : Іліон, 2019.
 3. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: навч. посіб. / Л. Е. ОрбанЛембрик. – Чернівці : Книги-XXI, 2010.
 4. Основи психоконсультування: навч. посіб. / упоряд. і ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 200 с
 5. Панок В. Основи практичної психології. Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелева. – К.: Либідь, 2006.
 6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. 4-те вид. – К.: Каравела, 2017.
 7. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс: Навчальний посібник. — К: ВД «Професіонал», 2005.
 8. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймен-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000.
 9. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків: Фоліо, 1996.
 10. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. – СПб.: Питер, 2002.
 11. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: Ніка-Центр, 2011.
 12. Глэддинг С. Психологическое консультирование.4-е изд. – СПб.: Питер, 2002.
 13. Католик Г.В., Михальчишин Г.Є. Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові): навч. посібник/ Г.В.Католик, Г.Є.Михальчишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 128 с.
 14. Консультативна психологія: підручник / І.С. Булах, В.У. Кузьменко, Е.О. Помиткін [та ін.].– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014.
 15. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.
 16. Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017.
 17. Михальчишин Г. Гендерний аспект довіри таємниці у соціальному обміні інформацією. / Г. Михальчишин // ISBN 978-1-64871-910-3, The XI th International scientific and practical conference «Theoretical foundations of modern science and practice» (06-07 April 2020)Melbourne, Australia.2020.– С.39-42. https://isg-konf.com/uk/theoretical-foundations-of-modern-science-and-practice/
 18. Михальчишин Г.Є. Ресурсність системного підходу у терапевтичній допомозі особам літнього віку / Г.Є. Михальчишин // Психогенеза особистості: норма і девіація: зб. наук. статей і тез. – Луцьк : Вежа, 2019. – С. 186–192. https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1153/1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87.%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81.%20%D1%80%D0%BE%D0%B1.%2C%202016.pdf
 19. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье/пер. С англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. —М.:Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
 20. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб., 2000.
 21. Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавничо- поліграфічний центр «Люкс», 2015.
 22. Рябко Ю. В. Техніки і моделі психологічного консультування: навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013.
 23. Сергієнко Н.П. Основи психологічної практики: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2011.
 24. Словник-довідник психолога-консультанта / Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук. Чернівці, 2010.
 25. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. посіб. К.: МАУП, 2004

Силабус:

Завантажити силабус