ПП 1.2.09 Загальна психологія (емоції і воля)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Гребінь Н. В.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21доцент Кліманська М. Б., Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, про основні концептуальні підходи до розуміння та вивчення емоційно-вольової сфери особистості, про специфічні характеристики базових емоцій та їх функціональне значення у життєдіяльності людини, про вольову діяльність та вольову регуляцію. Отримані знання допоможуть студентам більш цілісно та глибоко аналізувати різнобічні аспекти розвитку особистості, а також міжособистісних взаємин. Тому у курсі представлено огляд теорій та класифікацій емоційної та вольової сфери, розглянуто з точки зору диференційної теорії емоцій базові емоції, проаналізовано почуття, емоційні стани та інші афективні вияви, а також акцентовано на методах психологічної діагностики емоційної та вольової сфери.

Рекомендована література

 1. Гребінь Н.В. Загальна психологія. Емоції і воля. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 05 – соціальні та поведінкові науки для спеціальності 053 – психологія. – Львів, 2021.- 30 с.
 2. Гребінь Н.В., Кліманська М.Б. Методичні матеріали до навчального курсу «Загальна психологія. Емоції і воля».Організація самостійної роботи студентів. – Львів. -36с.
 3. Барретт Л. Ф. Як народжуються емоції: Таємне життя мозку. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с.
 4. Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків: Віват, 2019. 512 с.
 5. Изард К. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 464 с.
 6. Ильин Е.П. Психология воли. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 368 с.
 7. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 784 с.
 8. Психологія: підруч. для студ. Вищ. Навч. Закл. / Т. Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та інші; за аг. Ред.. Т.Б. Партико. Київ: ІнЮре, 2014. 664с.
 9. Barrett, L.F. How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 449р.
 10.  Ананова І. В. Типологія переживання почуття провини / І. В. Ананова // Проблеми сучасної психології. – 2017. – Вип. 37. – С. 18–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2017_37_4.
 11. Андрух І. В. Фактори, що впливають на формування феномену «емоційного вигоряння» /І. В. Андрух // Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. Вип. 12. частина 1. – Х. : НУЦЗУ. 2012. – С. 22–29.
 12. Буняк Н.А. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 300 с.
 13. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с.
 14. Галецька І. Кліманська М. Психометрична характеристика опитувальника позитивного і негативного афекту (ОПАНА), розробленого на основі методики PANAS // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С. 119-132. Режим доступу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934/559
 15. Гібсон Л. Дорослі діти емоційно незрілих батьків. – Київ : Вид-во Наталії Переверзевої, 2021. – 240с.
 16. Городовіченко В. М. Емоційне вигорання-плата за співчуття / В.М. Городовіченко // Медсестринство. №3, 2013. –С. 30-33.
 17. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. — М.: Изд-во Моск. унта, 1991. – 141 с.
 18. Карпенко Є. В. Емоційний інтелект у роботі психотерапевта. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2018 р. / упор. Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. Тернопіль, 2018. С. 124−126. 159.
 19. Карпенко Є. В. Емоційний інтелект як фактор особистісного життєздійснення. Психологічні перспективи. 2017. Вип. 30. С. 50−63.
 20. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості. Київ: Либідь, 2007. 256 с.
 21. Крейдун Н.П. Зімовін О.І. Гендерні особливості вольової сфери особистості / Н.П. Крейдун, О.І. Зімовін // Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія. – 2011. -№937. – С. 155-158.
 22. Кривопишина О. А. Психологічний аналіз детермінант формування почуття заздрості / О. А. Кривопишина. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2 Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_6.В
 23. Кучманич І. М. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу / І. М. Кучманич, С. В. Селіванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 182-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_37
 24. Кучманич І. М. Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу / І. М. Кучманич, Г. Р. Отреп’єва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 177-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_36.
 25. Лазуренко О.О. Психологія емоцій. Київ: Книга плюс, 2018. 262с

Силабус:

Завантажити силабус