Загальна психологія (емоції і воля)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Гребінь Н. В.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21доцент Кліманська М. Б.
ФФП-22доцент Кліманська М. Б.
ФФП-23доцент Кліманська М. Б.

Опис курсу

Об’єктом вивчення курсу загальної психології «Емоції і Воля» є психічні феномени афективно-почуттєвої та вольової сфери людини. Предметом даної дисципліни є пояснення психічних особливостей та закономірностей функціонування та розвитку емоційно-почуттєвої та вольової сфер, їхній взаємозв’язок із іншими аспектами психіки людини. Даний курс акцентує увагу на психологічній характеристиці емоцій та почуттів, емоційних станів та індивідуальних емоційних та вольових особливостей людини, а також на особливостях діагностики цих явищ та способах регуляції афективно-вольових процесів та станів.  Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню наукових знань про афективно-почуттєву та вольову сфери психіки людини. Курс загальної психології «Емоції і Воля» пов’язаний з курсами загальної психології, педагогічною психологією, віковою психологією, соціальною психологією.

 

Результати навчання

знати:

  • теоретичні підходи до емоційно-вольової сфери людини;
  • специфічні особливості базових емоцій та емоційних станів, їхню роль та значення у виживанні біологічного виду та індивіда, предиктори виникнення емоцій;
  • індивідуальні відмінності емоційної сфери людини, зокрема, емоційні характеристики, тенденції вікових змін емоційної сфери, статеві та гендерні особливості переживання та експресії емоцій, почуттів та емоційних станів;
  • особливості перебігу вольової діяльності людини;
  • психологічні механізми вольової регуляції;
  • специфіку діагностики емоційно-вольової сфери особистості.

вміти:

  • працювати з науковою літературою;
  • вступати з доповідями, у наукових дискусіях щодо різних виявів емоційно-вольової сфери особистості;
  • розрізняти специфічні особливості емоцій, почуттів, емоційних станів, емоційних характеристик людини;

 

Загальні компетентності:

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

Спеціальні компетентності:

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

 

Програмні результати:

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу,  дотримуватися процедури дослідження.

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення).

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: екзамен.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

 1. Джеймс У. Что такое эмоция? // Психология эмоций. Тексты / под ред. В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 89-96.
 2. Иванников В. А. Психологические механизмы регуляции воли. – М., 1991.
 3. Изард К.Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; [перев. с англ.]. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 464 с.
 4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.
 5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб. – Питер, 2006.
 6. Макдауголл У. Различие эмоций и чувства // Психология эмоций. Тексты / под ред. В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 107-113.
 7. Психологія : підруч. для студ. Вищ. Навч. Закл. / Т. Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та ін..; за аг. Ред.. Т.Б. Партико. – К. : ІнЮре, 2014. – 664с.
 8. Рогов Е.И. Эмоции и воля. – М., 1999.
 9. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / П. Экман; [пер. с англ.]. – [2-е изд.]. –СПб.: Питер, 2010. – 334 с.

Силабус:

Завантажити силабус