Стельмащук Христина Романівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Khrystyna.Stelmashchuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Психологія прийняття рішень, психологія управління, психологія стресу та стресостійкості.

Курси

Публікації

 

 1. Стельмащук Х. Р. Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт / Х.Р. Стельмащук //Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2014. – No 4. – C. 189-199.
 2. Стельмащук Х.Р. Психологічні особливості стресостійкості дітей-сиріт //Психологічні проблеми сучасності : тези ХІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, (м. Львів, 15-16.05.2014). – Львів, 2014. – С. 118-121.
 3. Стельмащук Х.Р. Психологічні особливості стресостійкості дітей-сиріт //Стан та перспективи розвитку педагогічних наук (м. Київ, 3.10.2014). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» – 2014. – С. 90-93.
 4. Стельмащук Х.Р. Стресостійкість як необхідна умова адаптації до закладів інтернатного типу // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (23-24. 01.2015 р., м. Одеса) – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки» – 2015. – С. 29-32.
 5. Стельмащук Х.Р. Чинники стресостійкості дітей-сиріт //Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 151-153.
 6. Стельмащук Х.Р. Психологічний аналіз понять психологічної, емоційної та стресостійкості // Психологічні проблеми сучасності : Тези ХІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 14-15 травня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 51-54.
 7. Стельмащук Х.Р. Проблема стресостійкості дітей-сиріт //Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 285-289.
 8. Стельмащук Х. Р. Психологічні аспекти особистісного становлення різних категорій дітей-сиріт //Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІІΙ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11-12 травня 2016 року. – Львів, 2016. – С.53-55.
 9. Стельмащук Х. Р. Психологічні аспекти особистісного становлення різних категорій дітей-сиріт //International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce : Holy Cross University. – Р. 113-116.
 10. Стельмащук Х.Р. Суб’єктивна оцінка стресу та її роль в стресостійкості //Medzinárodná vedecká konferencia «Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty», Sládkovičovo, Slovak Republic 28–29 októbra – 2016. – Р. 117-120.
 11. Стельмащук Х.Р. Психологічний механізм стресостійкості особистості //Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології / Відп. за випуск С.Грабовська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 165-168.
 12. Стельмащук Х.Р. Самоставлення як чинник стресостійкості дітей-сиріт, що виховуються в закладах інтернатного типу //Тези ХІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Психологічні проблеми сучасності» – Львів, 2017. – С.53-55.
 13. Стельмащук Х.Р. Структура стресостійкості дітей-сиріт, що виховуються в закладах інтернатного типу //Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 270-273.
 14. Стельмащук Х. Р. Психологічна характеристика дітей-сиріт із різним рівнем стресостійкості //Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 серпня 2018 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – С. 29-35.
 15. Стельмащук Х. Р. Страхи жінок при вступі у повторний шлюб // ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Prospects for the development of modern science and practice” – Грац, Австрія, 11-12 травня 2020. – С. 342-345.
 16. Стельмащук Х.Р. Психологічна готовність викладача вузу до оволодіння інноваційними технологіям // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 160-163.
 17. Стельмащук Х.Р. Психологічні бар’єри професійних інновацій як джерело стресу працівника // «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості:еко-тренінги» V Всеукраїнська науково-практична конференція – Умань, 14 травня 2020.
 18. Стельмащук Х. Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт / Х. Стельмащук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – № 4. – С. 189-198. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pippo_2014_4_23.pdf
 19. Стельмащук Х. Р. Психологічні аспекти формування довірливих стосунків у дітей-сиріт як одна із умов стресостійкості /Х.Р. Стельмащук //Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.539-551  http://kmhj.ukma.edu.ua/index.php/2227-6246/article/download/158551/157907
 20. Стельмащук Х. Р. Психологічні фактори подолання стресу /Х.Р.Стельмащук //Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України – Вип. 29. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 671-685  http://tstt.diit.edu.ua/index.php/2227-6246/article/download/158387/157742
 21. Стельмащук Х. Р. Особливості мотиваційно-ціннісної сфери дітей-сиріт /Х.Р. Стельмащук //Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського «Наука і освіта». – 2015. – №7 – С. 94-100. http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5632/1/Stelmashchuk.pdf
 22. Стельмащук Х. Р. Фактори, які впливають на особистісне становлення різних категорій дітей-сиріт /Х.Р. Стельмащук //Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія : «Психологія» – Том.21 – Вип. 1 (39). – Одеса : «Астропринт» , 2016. – C. 187-198 http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/download/134536/131122
 23. Стельмащук К. Р. Стрессоустойчивость как феномен: особенности стрессоустойчивости различных категорий детей-сирот /К.Р. Стельмащук //Навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопіс «Адукацыя і выхаванне» – Вип. 11 (299). – Минск : РУП «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”», 2016. – C. 18-23.
 24. Стельмащук Х. Р. Особливості самоставлення та міжособистісної взаємодії у дітей сиріт, що виховуються в закладах інтернатного типу /Х.Р.Стельмащук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Том.1. – Вип.4. – Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 91-96. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvkhp_2017_4(1)__18.pdf
 25. Стельмащук Х. Р. Психологічні компоненти стресостійкості дитини-сироти / Х.Р. Стельмащук // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – N 7. – Вип. 17. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С. 136-151. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psch_2018_7_11.pdf
 26. Стельмащук Х.Р. Особливості професійного стресового епізоду менеджера організації Х.Р. Стельмащук // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – N 8. – Вип. 5. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – С. 82-98. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psch_2019_5_8_7.pdf
 27. Стельмащук Х. Р. Психологічні бар’єри працівника на етапі сприйняття інновацій // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – N 6. – Вип. 5. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. – С. 193-203. https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/download/974/592/
 28. Христина Стельмащук. Аналіз стресогенних чинників під час дистанційного навчання в умовах пандемії // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 10. С. 170–179 http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/10_2021/26.pdf

Біографія

(22.07.1991, м. Львів) – психолог, молодий науковець.

У 2013 р. закінчила філософський ф-т ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Цього ж року закінчила економічний факультет НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси та кредит», отримала дипломи магістра.

З 2014 р. – асистент кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка.

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Психологічні чинники особистісної стресостійкості дітей-сиріт” за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!