ПП 1.2.3.01 Психологічний інструментарій шкільного психолога

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Спеціалізація «Педагогічна психологія»Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Психологічний супровід діяльності навчально-виховного процесу шкільним психологом передбачає цілеспрямовану, грамотно сплановану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу – педагогічними працівниками, вихованцями, учнями, батьками, громадськістю. Шкільний психолог відстежує динаміку розвитку особистості кожної дитини і вивчає загальні тенденції й закономірності психічного, особистісного розвитку, процесів соціалізації та адаптації в період навчання і виховання з наступним проектуванням та здійсненням розвивально-корекційних впливів комплексного характеру. Тому, в роботі шкільного психолога необхідна наявність систематизованого згідно з віковими особливостями діагностичного мінімуму, який упорядковує і спрямовує діяльність фахівця. Курс «Психологічний інструментарій шкільного психолога» забезпечить студентів фаховим
інструментарієм для психодіагностики та надання психологічного супроводу школярам відповідно до особливостей вікових новоутворень та соціальної ситуації розвитку.

Рекомендована література

1. Авер’янов В.П. Діагностика готовності дітей до школи, 2007 (електронний носій)
2. Барташнікова І. А. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Тести для дітей 5–7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998
3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник. К.: «Академвидав», 2011. 464 с.
4. Гільбух Н.М. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. «Абетка»,- Кам-Под., 2001
5. Дунець Л. М. Психологія спілкування: Навч. посіб. – Хмельницький; ТУП, 2003
6. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Гор- ленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf
7. Ілляшенко Т. Д. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів у
навчанні молодших школярів. – К.: Початкова школа, 2003
8. Карпенко 3. С. Експресивна психотехніка для дітей. – К., 1997
9. Кондратенко Л. Розумові здібності дитини: (Диферен.-діагност, довід. психолога школи І ступеня). — К.: Главник, 2004.— 112.
10. Кондратенко Л., Богуславська Л. Визначення та корекція шкільної готовності. – К., 2003
11. Коробко С., Коробко О. Робота психолога з мол. школярами:Методичний посібник .- К.: Літера ЛТД, 2006. https://ru.ua1lib.org/book/3234068/e36b58
12. Лаврентьєва Г. П., Титаренко Т. М. Практична психологія для вихователів. – К.: ВІПОЛ, 1993. -Вип. 1, 2
13. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні методики. Методичне видання. – Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. – 2012. – 616 с.
14. Лескова-Савицкая А. А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2001
15. Манова-Томова. В. Психологічна діагностика раннього віку. – К., 1997
16. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника/ Т.О.Піроженко, Л.Г.Подоляк та ін., – К.: Світоч, 2003
17. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів і старших дошкільників. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001
18. Мілютіна К. Технологія попередження конфліктів. – К.: Главник, 2007
19. Моргун В. Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2009. 464 с
20. Навчально-методичний посiбник. Дiагностика готовностi дiтей до школи./Под ред. Т.М. Лисянської.- К., 2007.(CD-диск).
21. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. – М.: ВЛАДОС, 2003. – С. 100-102
22. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учебное пособие для студентов психологических факультетов университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 448 с.
23. Остапенко Н. Ф., Федорчук Е. І. Методичні рекомендації до проведення професійної консультації: на допомогу шкільному психологу. – Кам’янець-Подільський, 1997
24. Пашукова Т.І., Допіра А.І.,Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. – К.: Знання, 2000
25. Петровська І.Р. Практикум з психодіагностики. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 52 c.
26. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики: Навчально-методичний посібник. Суми: Університетська книга, 2009. С. 42-207.
27. Практическая психология в тестах / Сост. Р. Римская, С. Римский. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 https://www.twirpx.com/file/1116547/
28. Проблемний підліток і проблеми підлітка. – К.: Шк. світ, 2010. Психолог. – 2005. – № 35. – С. 26
29. Психолог. Тести. Роздатковий матеріал / Упоряд. Т.Шаповал, Т.Гончаренко. – 2-ге вид., – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с.
30. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини.-К.: Главник, 2003
31. Райгородський Д.Я. Практична психодіагностика. Методики і тести. Навч.посібник.-Самара: «БАХРАХ-М», 2001
32. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: ВЛАДОС, 1996
33. Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль, 2001
34. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001

35. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
36. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
37. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус