ПП 1.2.28 Психокорекція

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
214доцент Гупаловська В. А.ФФП-11
38доцент Гупаловська В. А.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФП-11доцент Гупаловська В. А.
38ФФП-21доцент Гупаловська В. А.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати знання, вміння та навики проведення психокорекційної роботи. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій психології особистості, так і методів і інструментів, які потрібні для психокорекційної діяльності психолога.

Рекомендована література

 1. Андрушко Я.С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. –. Львів:
  ЛьвДУВС, 2017. – 212 с.
 2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навчальний посібник / С.Б.
  Кузікова. 2-ге видання, перероблене, доповнене. – Суми :Університетська книга, 2020. –304 с.
 3. Александров А.А. Психодиагностика и психокоррекция. – СПб.: Питер, 2008. – 384с.
 4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования М.: “Академический проект”,
  1999. – 240 с.
 5. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: Навч. посібник. – К.: Видавництво «Академвидав», 2012. – 320 с.
 6. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.
 7. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ
  “Сфера”, 2001. – 512с.
 8. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. Посібник. – К.: Либідь,
  1996. – 264с.
 9. Психокорекція. Методичні рекомендації для проведення занять з дисципліни «психокорекція» для студентів II курсу філософського факультету напрямку підготовки психологія / Укл.: О.В. Сазонова О.В., М.Б. Кліманська. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 26с.
 10. Адлер А. Наука жить. – Киев: Port-Royal, 1997. – 288с.
 11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. СПб., 1992. – 398с.
 12. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М.
  Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 304 с.
 13. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: “Прогресс”, 1994
 14. Роджерс К. Психология супружеских отношений. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 288 с.https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Karl_Rodzhers/
 15. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. – 448с. https://www.yakaboo.ua/ua/search/?multi=0&cat=&q=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4
 16. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоровья, 1991. – 383с. https://www.yakaboo.ua/ua/search/?multi=0&cat=&q=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4
 17. Фромм Э. Человек для себя. – М.: Коллегиум, 1992. – 253с.
 18. Ялом И. Дар психотерапии / Пер. с англ. Ф. Прокофьева. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. —
  352 с.

Силабус:

Завантажити силабус