Гупаловська Вікторія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Viktoriya.Hupalovska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Самореалізація як проблема розвитку особистості за сучасних умов, самореалізація жінок та чоловіків, суб’єктивне благополуччя, психологія гендеру, психологія статі, психологія агресії, психологія сексуальності, психологія реклами, психогенетика, теорії антропогенезу

Курси

Публікації

Опубліковані праці:

Монографії

 1. Hupalovska V. CHAPTER 4. PERSON’S SEXUAL SCRIPTS IN THE CONTEXT OF HOME SEX EDUCATION. PERSONALITY IN SOCIETY: PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ACTIVITY. Liha-Press. P. 53-75. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/53-75.
 2. Hupalovska V.A. Duchowost w seksualnosci czlowieka // Pedagogical and psychological science: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : Collective monograph. Volume 2. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 87-103. Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25487/1/N_Dyka_V_Mykytenko_PPS_V2_IPPO_UK.pdf
 3. Гупаловська В.А. Сексуальний сценарій у контексті адаптивності особи // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Юриспруденция, образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика : монография / [авт.кол. : Зайцева С.Е., Доценко Ю.В., Гупаловская В.А., Мороз М.А., Воропаева Т.С. Новикова А.А. и др.]. – Одесса: Куприенко С.В., 2018. – Глава 3. – С. 74-85. DOI: 10.30888/978-617-7414-52-9.0-036, ISBN 978-617-7414-52-9
 4. Гупаловська В.А. Сексуальна агресія : психологічний аспект // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.: С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 320-344. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3-%D0%BB%D1%96%D1%82.pdf

 

Статті у наукових періодичних виданнях

 

 1. Шевцов А.Г., Гупаловська В.А. Психосемантичний зміст поняття сексуальності в мовній свідомості дорослих. Психолінгвістика. Psycholinguistics (2020), 27 (1), 310–334. doi: 10.31470/2309-1797-2020-27-1-310-334 Web of Science
 2. Hupalovska V., Kocherhina I. Features of sexual nervousness of men and women. Journal of Education Culture and Society. 2020, 2, P. 199-210. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.199.210 Web of Science
 3. Hupalovska V. Features of woman’s sexuality with different subjective well-being / V. Hupalovska, S. Ustyanych // American Jornal of Fundamental, Applied & Experimental Research. Issue : 1 (1). Publ. : Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, N.Y., USA, 2016. – P. 41-46. Режим доступу: https://www.academia.edu/44428913/FEATURES_OF_WOMAN_S_SEXUALITY_WITH_DIFFERENT_SUBJECTIVE_WELL_BEING
 4. Hupalovska V., Avramenko O. Sexual scripts of persons with different types of sex education // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. – Krakow, 2020. – Issue 2. – Р. 58-65. Режим доступу:  https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.05  Index Сореrnicus Іnternational
 5. Гупаловська В. Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові / В. Гупаловська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 32–39. Режим доступу:

https://www.academia.edu/44428367/%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9E%D0%92_%D0%AF%D0%9A_%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%90%D0%9A%D0%A2_%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%95_%D0%AF%D0%94%D0%A0%D0%9E_%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%86_LOVE_AS_AN_INTENTIONAL_ACT_SPIRITUAL_CORE_OF_LOVE Index Сореrnicus Іnternational

 1. Hupalovska V. Dual bottom” of sexual morality / Viktoriya Hupalovska // V. Gluchman (ed.): 16th Іnternational Cjnference on “Ethical Thinking – Past & Present (ETTP 2016/16). – 2016. – Presov: FF PU. – P. 297-304. Web of Science
 2. Гупаловська В.А. Особливості сексуальності жінок з різним самоставленням / В. А. Гупаловська, С. Т. Устянич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон. – 2015. – Вип. 2. – Т.2. – С. 87-95. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvkhp_2015_2(2)__19 Index Сореrnicus Іnternational
 3. Гупаловська В.А. Особливості сексуальності та особистісні властивості осіб, схильних до відповідальної любові / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 5. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 31-42. Режим доступу: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/64 Index Сореrnicus

Іnternational

 1. Гупаловська В. Здатність до інтимності як особистісна властивість / В. Гупаловська, І. Гапон // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 114. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_13.
 2. Гупаловська В.А. МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ
  1. ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ // Психосоціальний вимір буття особистості в сучасному суспільстві / Збірник тез конференції. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 84-85.
 1. Гупаловська В. А. Особливості внутрішньої картини хвороби пацієнтів із набутими захворюваннями зору / В. А. Гупаловська, О. О. Очеретна // Медична психологія. – 2013. – Т. 8, № 3. – С. 20-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2013_8_3_6.
 2. Гупаловська В.А. Теорії та моделі сексуальності : чи є місце для духовності? / В.А. Гупаловська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»; за ред. І. Д. Пасічника, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіної та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 54-64. https://eprints.oa.edu.ua/7487/1/7.pdf
 3. Гупаловська В. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. Гупаловська, Н. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія : . – 2014. – Вип. 1. – С. 31-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_1_10.
 4. Гупаловська В.А. Гендерні особливості задоволення життям чоловіків // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету та Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам’янець-Подільський: інформаційно-видавничий центр Кам’янець-Подільського національного університету, 2009. – Вип.4. – С. 168-180. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/download/162883/161910
 5. Гупаловська В.А. Психологічні особливості сексуальності чоловіків / В.А. Гупаловська, О.І. Володимерець // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 247-258. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-16.%p  http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/160388/159590
 6. Гупаловська В.А. Психологічні особливості сексуальності чоловіків : результати емпіричного дослідження / В.А. Гупаловська, О.І. Володимерець // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 222-235. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-16.%p
 7. Гупаловська В. А. Психологічна модель сексуальності / В. А. Гупаловська // Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Ч. 2. – С. 55–59.
 8. Гупаловська. В. Психологічні особливості сексуальних установок молоді / Гупаловська. В., Стрілець Н. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки» ; за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 10 (91). – Миколаїв : МДУ, 2013. – С. 89-94. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdups_2013_2_10_19
 9. Гупаловська В.А., Гапон І. Здатність до інтимності як особистісна властивість // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Вип. 114. – С. 51-56. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_13.
 10. Гупаловська В. А. Психологічні особливості сексуальності жінок з різним рівнем суб’єктивного благополуччя / В. А. Гупаловська, Н. І. Лень // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Психологічні науки».  – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 126. – С. 47–56. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_126_13.
 11. Гупаловська В. А. Емпіричне дослідження гендерних особливостей задоволення жінок життям // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 5. – С. 185-200. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27360/18-Gupalovska.pdf?sequence=1
 12. Гупаловська В. А. Ґендерні детермінанти суб’єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 4. – С. 208-223. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27425/21-Hupalovska.pdf?sequence=1

 

Статті у наукових виданнях і публікації апробаційного характеру

 

 1. Гупаловська В. А. Сексуальне благополуччя як чинник суб’єктивного благополуччя: особливості сексуальних сценаріїв осіб з інвалідністю. Матеріали доповідей учасників II Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. DOI: 10.33120/UCSPProceedings-2019 http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf
 2. Hupalovska V. Spirituality in Women’s and Man’s Sexuality / Viktoriya Hupalovska // Znanstvena Misel. – № 4. – Ljubljana, 2017.– P. 106-112.
 3. Гупаловська В. А. Особливості сексуальних сценаріїв осіб з інвалідністю крізь призму адаптивності. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. –С. 80-85.
 4. Гупаловська В. А. Проблема адаптивності в стосунках пар // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2018 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 95– 98.
 5. Hupalovska V. Adaptability and peculiarities of man’s sexuality with a low level of life satisfaction // Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science. – Bonn, Germany. – 2018. – Р. 33-34.
 6. Гупаловська В., Книшук-Бережна Л. Особливості сексуальності та сексуальних сценаріїв чоловіків з гомосексуальною скерованістю потягу // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання : Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – С. 111-115.
 7. Гупаловська В. Методологічні проблеми психологічного вивчення сексуальності особи // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2019 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 187–189.
 8. Гупаловська В. Любов як інтенціональний акт / В. Гупаловська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – С.156-159.
 9. Гупаловська В. А. Психологічне та сексуальне благополуччя // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 134-138. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Tezy-konferentsii-2020.pdf
 10. Гупаловська В. Психологічна діагностика чинників сексуальної дезадаптації дорослих // Психологічна наука та практика ХХІ століття : Матеріали науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 березня 2020 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.14-16.
 11. Гупаловська В. Сексуальний сценарій з позиції соціального конструктивізму та структуралізму // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 11-12 вересня 2020 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.17-20.
 12. Гупаловська В. А. Ставлення до тіла та суб’єктивне благополуччя жінок: ґендерний аспект // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії”. – Київ, – 2011. – С. 585-588.
 13. Гупаловська В.А. Психологічні особливості сприймання привабливості чоловіків і жінок // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім..І.Франка, 2007.
 14. Гупаловська В.А. Забави дітей – скерованість потягу дорослих // Тези науково-практичної конференції з дитячої та юнацької психотерапії. – Львів, 2009. – С. 18-23.
 15. Гупаловська В.А. Гендерні особливості ставлення чоловіків до власного тіла // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Випуск 8 / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 177-178.
 16. Гупаловська В.А. Інтимність як психологічне явище // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 214-217
 17. Гупаловська В. А. Ставлення до власного тіла жінок-спортсменок. Матеріали Першого усеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», м. Київ, 18–20 жовтня 2010 року. – [Електронний ресурс]. Доступно з: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_17.htm
 18. Гупаловська. В. Детермінанти виникнення міжособистісної інтимності // Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3. – С. 81-83. Тези
 19. Гупаловская В. А. Модели сексуальности: психологический аспект // Материалы VIII Международной научно-практической конференции психологических и педагогических наук «Новые подходы изучения психологических и педагогических наук». – М., 2013. – С. 78-82. Тези
 20. Гупаловська В. А. Культуральний аспект міжособистісної інтимності // Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернігів: ЧНПУ ім.. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 49-50.
 21. Гупаловська В.А. Префігуративні культури та гендерні ролі // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 232-235. Тези
 22. Гупаловська В. Структурна модель інтимного життя людини // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 340–342.
 23. Гупаловська В. А. Визначення феномену сексуальності як предмета психології сексуальності / В. А. Гупаловська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 95– 98.
 24. Гупаловська В. А. Сексуальна мораль : пермісивність чи репресивність? // Zbornik hrispelkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia “Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti : socialne, psychologicke a politicke aspekty. – Sladkovicovo (Slovenska republika): Vysoka Skola Danubius, – 2016. – S. 74-77.
 25. Левус Н., Гупаловська В. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ МАТЕРІВ У ВЗАЄМОСТОСУНКАХ З ДІТЬМИ / Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О.Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 334-336.

 

Біографія

(30.VІ.1971, м. Мукачево Закарпатськ. обл.) – біолог-фізіолог, кандидат психологічних наук (Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки, 2005), доцент (2008).

Закінчила біологічний ф-т Львів. ун-ту (1993) і аспірантка цього ж ун-ту за спеціальністю «психологія» (1996). Від 2000 р. асистент, а з 2008 на посаді доцента каф. психології Львів. ун-ту, присвоєно вч. звання доцента в 2011. Заступник декана філософського факультету з навчально-методичної роботи (2006-2016).

Проекти

2000-2006 р. – психотерапевтичне навчання за напрямком кататимно-імагінативної психотерапії.

2000-2006 р. – психотерапевтичне навчання за напрямком гештальт-терапії (Українська спілка пчихотерапевтів).

2004-2009 р. – психотерапевтичне навчання за напрямком системної сімейної психотерапії у рамках спільного проекту із Саарландським товариством системної терапії (Німеччина).

З 2001 року – дійсний член Міжрегіональної громадської організації сприяння розвиткові символдрами.

З 2003 року – член Української спілки психотерапевтів.

З 2015 – психотерапевтичне навчання за напрямком Корткотермінової терапії, сконцентрованої на вирішенні (Brief solution focused Therapy)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!