ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гупаловська В. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Гупаловська В. А.

Опис курсу

У період активного розвитку інформаційних технологій та збільшення масштабів рекламних впливів для студентів-психологів стають необхідними знання загальнотеоретичних проблем психології реклами та прикладних питань психотехнології рекламних засобів, проблем
психологічної ефективності реклами.
Об’єктом вивчення дисципліни є закономірності впливу реклами та рекламні технології. Предметом даної дисципліни є психологічні механізми і закономірності рекламного впливу. Даний курс акцентує увагу на питаннях психотехнології рекламних засобів, проблемах психологічної ефективності реклами. У даному курсі пропонується ознайомлення з історією та теорією реклами, психотехнологією рекламної стратегії та рекламних засобів, роллю психічних процесів та мотивації у формуванні рекламних образів, проблемами психологічної ефективності реклами, теорією та методикою психотехнічного аналізу реклами.

Рекомендована література

Основна:
1. Гупаловська В.А. Психологія реклами: Навч.посібник. – Львів, 2010.
2. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. К.: КНЕУ,2006. – 384c.
3. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібн. – К., 2001.
4. Закон України «Про рекламу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
5. Зміни до Закону України «Про рекламу» https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/209512.html
6. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність : курс лекцій. – К., 2002.
7. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності. –К., 2006.
8. Психологія реклами / За ред. Коваленко Р.В. – К., 2001. – 315 с.
9. Роїна О.М. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база. – К., 2005.
10. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база. – К. : КНТ, 2005.
11. Савицька Н.Л., Синицина Г.А., Олініченко К.С. Рекламний менеджмент: Навч. посібник/ Н.Л. Савицька, Г.А. Синицина, К.С. Олініченко – Харків: вид-во Іванченко, 2015. – 169 с.
12. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф. Монографія. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 352 с.
13. Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учеб. пособие. – М., 2001.
14. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие. – М.- Новосибирск, 2001.
15. Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов н/Д., 2001.
16. Психология и психоанализ рекламы. Личностно-ориентированный подход. Хрестоматия под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2001.
17. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика. – М., 2001.

Силабус: ПП2.1.3.2.03 Психологія реклами

Завантажити силабус