ПП 1.2.30 Психологія сексуальності

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Гупаловська В. А.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФП-21доцент Гупаловська В. А.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати уявлення про біологічні та психологічне підґрунтя сексуальної поведінки людини. Тому у курсі представлено як огляд концепцій психологічного та соціокультурного підходу, так і процесів та інструментів, які потрібні для розуміння біологічних та фізіологічних основ
та цілісного судження про сексуальність людини.

Рекомендована література

1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. Одесса: СМИЛ, 2005. 198 с.
2. Аршава И. Ф. Сексуальность человека. Методы исследования в
сексологии: Учебное пособие / И.Ф. Аршава, С.Д. Алексеенко.–
Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. – 164 с.
3. Діденко С.В., Козлова О. Психологія сексуальності. Київ, 2009.
4. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. М., 1998.
5. Гупаловська В. А. Визначення феномену сексуальності як предмета
психології сексуальності / В. А. Гупаловська // Тези звітної наукової
конференції філософського факультету за 2014 рік ; відп. за випуск Л.
Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.
95– 98.
6. Гупаловська В. А. Психологічна модель сексуальності / В. А.
Гупаловська // Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу
з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К. : ДП
«Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Ч. 2. – С. 55–59.
7. Гупаловська В.А. Сексуальний сценарій у контексті адаптивності
особи // Инновационная наука, образование, производство и
транспорт: Юриспруденция, образование и воспитание, физическое
воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика :
монография / [авт.кол. : Зайцева С.Е., Доценко Ю.В., Гупаловская
В.А., Мороз М.А., Воропаева Т.С. Новикова А.А. и др.]. – Одесса:
Куприенко С.В., 2018. – Глава 3. – С. 74-85. DOI: 10.30888/978-617-
7414-52-9.0-036, ISBN 978-617-7414-52-9
8. Гупаловська В. Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові /
В. Гупаловська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні
науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 32–39.
9. Кон И.С. Вкус запретного плода. М., 1997.
10. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. Санкт-Петербург,
2000.
11. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.
12. Шевцов А.Г., Гупаловська В.А. Психосемантичний зміст поняття
сексуальності в мовній свідомості дорослих. Психолінгвістика.
Psycholinguistics (2020), 27 (1), 310–334. doi: 10.31470/2309-1797-2020-
27-1-310-334 Web of Science
13. Hupalovska V. CHAPTER 4. PERSON’S SEXUAL SCRIPTS IN THE
CONTEXT OF HOME SEX EDUCATION. PERSONALITY IN
SOCIETY: PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ACTIVITY. LihaPress. 2020. P. 53-75. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/53-75.
14. Hupalovska V., Avramenko O. Sexual scripts of persons with different
types of sex education // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State
and Society. – Krakow, 2020. – Issue 2. – Р. 58-65. Режим доступу:
https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.05 Index Сореrnicus Іnternational
15. Hupalovska V.A. Duchowost w seksualnosci czlowieka // Pedagogical and
psychological science: development prospects in countries of Europe at the
beginning of the third millennium : Collective monograph. Volume 2. Riga
: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 87-103. Режим доступу :
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25487/1/N_Dyka_V_Mykytenko_PPS
_V2_IPPO_UK.pdf
16. Гупаловська В.А. Сексуальна агресія : психологічний аспект //
Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна
монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ;
за заг. ред.: С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2013. – C. 320-344.
17. Hupalovska V., Kocherhina I. Features of sexual nervousness of men and
women. Journal of Education Culture and Society. 2020, 2, P. 199-210.
DOI: https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.199.210 Web of Science
18. Hupalovska V. Features of woman’s sexuality with different subjective
well-being / V. Hupalovska, S. Ustyanych // American Jornal of
Fundamental, Applied & Experimental Research. Issue : 1 (1). Publ. :
Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, N.Y., USA,
2016. – P. 41-46. Режим доступу:
https://www.academia.edu/44428913/FEATURES_OF_WOMAN_S_SEX
UALITY_WITH_DIFFERENT_SUBJECTIVE_WELL_BEING
19. Hupalovska V. Dual bottom” of sexual morality / Viktoriya Hupalovska //
V. Gluchman (ed.): 16th Іnternational Cjnference on “Ethical Thinking –
Past & Present (ETTP 2016/16). – 2016. – Presov: FF PU. – P. 297-304.
Web of Science
20. Гупаловська В.А. Особливості сексуальності жінок з різним
самоставленням / В. А. Гупаловська, С. Т. Устянич // Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».
– Херсон. – 2015. – Вип. 2. – Т.2. – С. 87-95. Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID
=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21C
OM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvkhp_2015_2(2)__19 Index
Сореrnicus Іnternational
21. Гупаловська В.А. Особливості сексуальності та особистісні
властивості осіб, схильних до відповідальної любові / Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».
– Випуск 5. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 31-42.
Режим доступу: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/64
22. Гупаловська В. Здатність до інтимності як особистісна властивість / В.
Гупаловська, І. Гапон // Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип.
114. – С. 51-56. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_13.
23. Гупаловська В. А. Психологічні особливості сексуальності жінок з
різним рівнем суб’єктивного благополуччя / В. А. Гупаловська, Лень
Н. І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету
ім. Т. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів : ЧНПУ,
2015. – Вип. 126. – С. 47–56.
24. Гупаловська В.А. Особливості сексуальності жінок з різним
самоставленням / В. А. Гупаловська, С. Т. Устянич // Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».
– Херсон. – 2015. – Вип. 2. – Т.2. – С. 87-95.
25. Гупаловська В.А. Теорії та моделі сексуальності : чи є місце для
духовності? / В.А. Гупаловська // Наукові записки Національного
університету «Острозька академія». Серія «Психологія»; за ред. І. Д.
Пасічника, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіної та ін. – Острог :
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.
– Вип. 3. – С. 54-64.
26. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.
27. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская
сексология. – Саратов, 1990.
28. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.
29. Дерягин Г.Б. Криминальная сесология. М., 2008.
30. Имелинский К. Сексология и сексопатология. М., 1986.
31. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.
32. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. –
Ленингр., 1990.
33. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.
34. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1988.
35. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.
36. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.
37. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.
38. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.
39. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.
40. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/
41. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок /
http://www.myword.ru
42. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/
43. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/
44. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.
45. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.
46. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.

Силабус:

Завантажити силабус