ПП02.08 Клінічні аспекти сексології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
86Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Гупаловська В. А.
818доцент Гупаловська В. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712доцент Гупаловська В. А.
818доцент Гупаловська В. А.

Опис курсу

В програмі курсу «Клінічні аспекти сексології» з урахуванням соціокультурного підходу та сучасної біопсихосоціальної концепції здоров’я взагалі і сексуального здоров’я зокрема, розглянуто біологічні, психологічні основи сексуальності, психофізіологію сексуальних проявів, сексуальних стосунків та їх розлади.
Сексуальні розлади розглянуто із урахуванням концептуального підходу МКХ-10. Розглядаються захворювання, які передаються статевим шляхом, види сексуального насильства, інцест та напрямки психологічної роботи із постраждалими. Висвітлюються питання розладів пренатальної статевої диференціації, хромосомні аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, розлади психосексуального розвитку, статевої ідентифікації, розлади статевої поведінки (статеві аберації, парафілії), статеві розлади. Студенти ознайомляться  із методами сексологічного дослідження чоловіків, жінок та подружніх пар.
Розглянуто питання сексуальної дисгармонії подружньої пари та особливості психологічного консультування таких пар. Розкриваються особливості психологічної роботи психолога чи клінічного психолога з особами та парами із сексуальними розладами

Рекомендована література

Основна література:
1. Закалик Г.М. Психологічна та кримінологічна сексологія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 348 с.
2. Кожина Г.М. Робочий зошит для самостійної роботи студентів медичного факультету з курсу «Основи сексології та сексопатології»/ упоряд. Г.М. Кожина, Н.В.Георгієвська, І.В.Лещина, В.Є.Кришталь.– Харків:ХНМУ, 2018. – 85 с.
3. Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік., 2014. – Харків: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». – 544 с.
4. Саричев Я.В., Устенко Р.Л., Сонник Є.Г. Сексуальні девіації. Судова сексологія (для студентів вищих медичних навчальних закладів), Полтава, 2018. – 144 с.
5. Чуприков А.П., Цуприк Б.М. Нормальна та кримінальна сексологія. Підручник., – Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2011. – 252 с.
6. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. – Одесса: СМИЛ, 2005. – 198 с.
7. Діденко С.В., Козлова О. Психологія сексуальності. Київ: Альма-матер, 2011.
8. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.
9. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.
10. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.
11. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.
12. Гупаловська В.А. Сексуальна агресія : психологічний аспект // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.: С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 320-344.
13. Шевцов А.Г., Гупаловська В.А. Психосемантичний зміст поняття сексуальності в мовній свідомості дорослих. Психолінгвістика. Psycholinguistics (2020), 27 (1), 310–334. doi: 10.31470/2309-1797-2020-27-1- 310-334 Web of Science
14. Hupalovska V., Kocherhina I. Features of sexual nervousness of men and women. Journal of Education Culture and Society. 2020, 2, P. 199-210. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.199.210 Web of Science
15. . Кочарян Г.С. Современная сексология. – К.: Ника Центр, 2007. – 451с.
16. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.
17. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. –
Саратов, 1990.
18. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.
19. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

Силабус:

Завантажити силабус