ПП 1.2.24 Практикум з загальної психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
46Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
331ФФП-21Кочергіна І. А., Рибак О. С.
431ФФП-21Кочергіна І. А., Рибак О. С.

Опис курсу

Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широкого використання результатів досліджень психологічної науки. Необхідною умовою цього є цілеспрямована підготовка майбутніх психологів до практичної діяльності. Оволодіння курсом “Практикум із загальної
психології” сприяє набуттю ними знань щодо основних принципів та інструментів психологічного дослідження, а також формування навичок проведення психологічного дослідження. Даний курс навчить застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини; забезпечувати умови
формування навичок і вмінь їх практичного використання та сприятиме розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення.

Рекомендована література

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.
2. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. Посібник / Волошок О.В., Кліманська М.Б., Штепа О. С.. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.
3. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. -280 с.
4. Гудвин Д. Исследование в психологии: методы и планирование. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 558 с. (Серия “Мастера психологии”)
5. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 608 с.
6. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс . – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 388с.
7. Загальна психологія в таблицях і схемах. / К. С. Дрозденко: Навчальний посібник Київ: В. Д. «Професіонал», 2004.
8. Ільїна Н., Мисник С. Загальна психологія: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Університетська книга. – 352с.
9. Мітіна С.В. Психологія особистості. – К.: Ліра-К, 2020. – 274с.
10. Москалець В.П. Психологія особистості. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 262с.
11. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. Київ: Вища школа, 2000. – 183с.
12. Общая психология. Практикум / Е. А. Колесничеснко [и др.]; под О-28 общ. ред. канд. пед. наук, доц. Е. А. Колесниченко. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — 320 с.
13. Психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та ін.; за заг ред. Т.Б. Партико. – К.: ІнЮре, 2014. – 664с.
14. Практикум з психології : психодіагностичні методики для самопізнання / упорядник Періг І.М. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – 116 с.
15. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Теоретичний курс. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 280 с.
16. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. — СПб.: Питер, 2001. — 560 с.: ил. — (Серия «Практикум по психологии»)
17. Смирнов А. Практикум по общей психологии: Учебное пособие. – Изд-во Института Писхотерапии. – 2005. – 224 с.
18. Шамне А.В. Збірник задач з психології : навчальний посібник / А.В. Шамне. Київ : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2016. 237 с.
19. Бушуєва Т., Авер’янова А. Когнітивний стиль та властивості уваги особистості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 11(56). 2020.
20. Большой психологический словарь. Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. – М.: Прайм-Еврознак, 2003 – 672 с.
21. Выготский Л.С. Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. (Серия “Мир психологии”)
22. Ильин Е. П. Эмоции и чувства: учеб. пособ. Санкт Петербург: Питер, 2011
23. Гомезо М.В. Атлас по психологии / М.В.Гомезо, И.А.Домашенко. – М., 2004. – 274 с.
24. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. —174 с.

25. http://psylib.org.ua/books/pasht01/index.htm

26. https://studfile.net/preview/3574038/ 

27. https://hub.lib.sfedu.ru/storage/1/1258904/f9b7c40e-87f8-4959-8e7b-656f8e86aa1b/

Силабус:

Завантажити силабус