ПП 1.2.09. Загальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
23Іспит
33Іспит
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Партико Т. Б.ФФП-11
230доцент Кліманська М. Б.ФФП-11
332Гребінь Н. В.ФФП-21
432доцент Партико Т. Б.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Левус  Н. І.
230Волошок  О. В.
332доцент Кліманська М. Б.
432доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Дисципліна «Загальна психологія (вступ)» є нормативною дисципліною зі спеціальності 053 Психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Дисципліна «Загальна психологія (психологія особистості)» є нормативною дисципліною з спеціальності “Психологія” для освітньої програми бакалаврів, яка викладається в II семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Дисципліна «Загальна психологія» (емоції і воля) є нормативною дисципліною зі спеціальності 053 – психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в третьому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Дисципліна «Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)» є нормативною дисципліною зі спеціальності 053 – психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в четвертому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Загальна психологія (вступ)» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб закласти фундамент психологічних знань, ознайомивши з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями психічної діяльності людини. Тому у курсі окреслено об’єкт, предмет і методологічний інструментарій
загальної психології, окреслено наукові концепції філогенезу психіки, подана характеристика свідомої та несвідомої сфери, які потрібні для засвоєння понятійної бази загальної психології.
Курс «Загальна психологія» (психологія особистості) спрямований на формування навичок аналізу та цілісного розуміння особистості з позицій класичних та сучасних підходів до вивчення психології особистості. Навички методологічного аналізу різних теорій і підходів до вивчення особистості допоможуть студентам сформувати цілісне уявлення про особистість, що сприятимуть глибшому розумінню майбутніх курсів, які стосуються окремих аспектів особистості.
Курс «Загальна психологія» (емоції і воля) розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, про основні концептуальні підходи до розуміння та вивчення емоційно-вольової сфери особистості, про специфічні характеристики базових емоцій та їх функціональне значення у життєдіяльності людини, про вольову діяльність та вольову регуляцію. Отримані знання допоможуть студентам більш цілісно та глибоко аналізувати різнобічні аспекти розвитку особистості, а також міжособистісних взаємин. Тому у курсі представлено огляд теорій та класифікацій емоційної та вольової сфери, розглянуто з точки зору диференційної теорії емоцій базові емоції, проаналізовано почуття, емоційні стани та інші афективні вияви, а також акцентовано на методах психологічної діагностики емоційної та вольової сфери.
Курс«Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)» розроблено у такий спосіб, щоб надати учасникам необхідні знання для того, щоб закласти фундамент психологічних знань, ознайомивши з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями психічних процесів людини. У курсі даються визначення відповідних пізнавальних психічних
процесів, функції, теоретичні концепції, різновиди, особливості, індивідуальні відмінності.

Рекомендована література

Загальна психологія (вступ)

 1. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 388 с.
  https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologijateoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-
  HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
 2. Максименко С. Д. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 272 с.
  https://www.yakaboo.ua/ua/zagalna-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
 3. Москалець В. П. Загальна психологія. – К.: Ліра, 2020. – 564 с.
 4. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
  https://samorozvytok.info/content/tb-partyko-zagalnapsyhologiya-pidruchnyk-1
 5. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
 6. Психологія / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с.
 7. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В.Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 296 с. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1033118.html#tab-attributes
 8. Ільїна Н., Мисник С. Загальна психологія: теорія та практикум. – К.: Університетська книга, 2017. – 352 с.
 9. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. – К.: Каравела, 2020. – 418 c.

Загальна психологія (психологія особистості)

 1. 1. Екзистенційна та гуманістична психологія : навч. посібник / І. М. Зварич, Г. В. Чуйко, Т. А. Колтунович ; за наук. ред. В. Г. Панка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019.
 2. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. – М.–СПб.: Питер, 2003.
 3. Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Персонологія : специфіка, структура, механізм: навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017.
 4. Психология личности. Т. 2. Хрестоматия / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ”, 1999.
 5. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
 6. Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості. – К. : Каравела, 2013.
 7. Холл К. С, Линдсей Г. Теории личности. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.
 8. Хьелл Л., ЗиглерД. Теории личности. – СПб: Питер, 2008.
 9. Блюм Дж. Психоаналитические теории личности. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга. – 1999
 10.  Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008.
 11. Гнатенко П. І. Український національний характер. – К.: “ДОК-К”, 1997.
 12. Джеймс У. Психология. — М. : РИПОЛ классик, 2020.
 13. Кліманська М.Б., Галецька І.І. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPIUKR) // Психологічний часопис – 2019 – Том 5 – №9 – С. 57-74.
 14. Ліфарева Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
 15. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003..
 16. Шамлян К.М., Кліманська М.Б. Проективні методи дослідження особистості: підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
  2014.
 17. Штепа О.С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008
 18. Feist J., Feist G.I., Roberts T.M. Theories of Personality. – McGraw Hill Higher Education, 2017
 19. Larsen R.J., Buss D.M., King D., Ensley C. Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. – McGraw-Hill
  Ryerson, 2020.

Загальна психологія (емоції і воля)

 1. Барретт Л. Ф. Як народжуються емоції: Таємне життя мозку. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с.
 2. Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків: Віват, 2019. 512 с.
 3. Изард К. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 464 с.
 4. Ильин Е.П. Психология воли. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 368 с.
 5. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 784 с.
 6. Психологія: підруч. для студ. Вищ. Навч. Закл. / Т. Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та інші; за аг. Ред.. Т.Б. Партико. Київ: ІнЮре, 2014. 664с.
 7. Barrett, L.F. How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 449р.
 8. Ананова І. В. Типологія переживання почуття провини / І. В. Ананова // Проблеми сучасної психології. – 2017. – Вип. 37. –
  С. 18–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2017_37_4.
 9. Андрух І. В. Фактори, що впливають на формування феномену «емоційного вигоряння» / І. В. Андрух // Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. Вип. 12. частина 1. – Х. : НУЦЗУ. 2012. – С. 22–29.
 10. Буняк Н.А. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 300 с.
 11. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с.
 12. Галецька І. Кліманська М. Психометрична характеристика опитувальника позитивного і негативного афекту (ОПАНА), розробленого на основі методики PANAS // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С. 119-132. Режим
  доступу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934/559
 13. Гібсон Л. Дорослі діти емоційно незрілих батьків. – Київ : Вид-во Наталії Переверзевої, 2021. – 240с.
 14. Городовіченко В. М. Емоційне вигорання-плата за співчуття / В.М. Городовіченко // Медсестринство. №3, 2013. –С. 30-33.
 15. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. — М.: Изд-во Моск. унта, 1991. – 141 с.
 16. Карпенко Є. В. Емоційний інтелект у роботі психотерапевта. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2018 р. / упор. Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. Тернопіль, 2018. С. 124−126. 159.
 17. Карпенко Є. В. Емоційний інтелект як фактор особистісного життєздійснення. Психологічні перспективи. 2017. Вип. 30. С. 50−63.
 18. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості. Київ: Либідь, 2007. 256 с.
 19. Крейдун Н.П. Зімовін О.І. Гендерні особливості вольової сфери особистості / Н.П. Крейдун, О.І. Зімовін // Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія. – 2011. -№937. – С. 155-158.
 20. Кривопишина О. А. Психологічний аналіз детермінант формування почуття заздрості / О. А. Кривопишина. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2 Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_6.В
 21. Кучманич І. М. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу / І. М. Кучманич, С. В. Селіванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 182-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_37
 22. Кучманич І. М. Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу / І. М. Кучманич, Г. Р. Отреп’єва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 177-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_36.
 23. Лазуренко О.О. Психологія емоцій. Київ: Книга плюс, 2018. 262с.
 24. Півень М.А. Структура емоційної зрілості особистості / М.А. Півень // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – 2014. № 47. – С.156-163.
 25. Півень М.А. Стандартизація методики діагностики емоційної зрілості особистості / М.А. Півень // Теорія і практика сучасної психології. – №2. – С.32-37.
 26. Селиванов В. И. Избранные психологические произведения: воля, её развитие и воспитание / В. И. Селиванов. — Рязань : Изд. Рязанского гос. пед. Института, 1992. — 572 с.
 27. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод Ретри). – М.: Из-во Института Психотерапии, 2001. – 336 с.
 28. Шамлян К. Вольові якості в структурі особистості та проблема виховання у вищій школі / К. Шамлян // Педагогіка та психологія професійної освіти. -2012. -№6.. – С. 172-180.
 29. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / П. Экман; [пер. с англ.]. – [2-е изд.]. –СПб.: Питер, 2010. – 334 с.
 30. Яковлева Е. Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития / Е. Л. Яковлева // Вопр. психол. – 1997. – № 4. – С. 20–27.
 31. Aldao A., Sheppes G., Gross J.J. (2015) Emotion Regulation Flexibility Cognitive Therapy and Research, 39 (3), pp. 263-278 https://doi.org/10.1007/s10608-014-9662-4
 32. Barrett, L. F., & Russell, J. A. (Eds.). (2015). The psychological construction of emotion. The Guilford Press.
 33. Caruso D., Mayer J., Salovey P. Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality. Journal of Personality Assessment. 2002. Vol. 79. P. 306–320. 450. Caruso D., Salovey P., Brackett M., Mayer J. The Ability Model of Emotional Intelligence // Positive Psychology in Practice / ed. S. Joseph. 2015. P. 543–558. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch32
 34. Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. Emotional Intelligence. New ability or eclectic traits? American Psychologist. 2008. Vol. 63 (6).P. 503–517.
 35. Greenberg, L.S. (2016). Emotion-Focused Therapy, Revised Edition. Washington: APA Books.
 36. Gross J.J. (2014) Handbook of emotion regulation (2nd edition), Guilford, New York
 37. Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. American Scientist, 89(4), 344-350. Retrieved July 13, 2021, from
  http://www.jstor.org/stable/27857503
 38. Plutchik R. The Emotions: Facts, theoriesand a new model. NewYork: RandomHouse, 1962. 276 p.
 39. Suri, G., Sheppes, Gal, Young, G., Abraham, D., McRae, K., Gross, J. J. (2018) Emotion regulation choice: the role of environmental affordances Cognition and Emotion, 32 (5), pp. 963-971 DOI: https://doi.org/10.1080/02699931.2017.1371003.
 40. L. F. Barrett https://www.ted.com/talks/lisa_feldman_barrett_you_aren_t_at_the_
  mercy_of_your_emotions_your_brain_creates_them/transcript?lang uage=en
 41. Ramachandran V.S. ted.com/talks/vs_ramachandran_3_clues_to_understanding_your_brain?language=uk3.
 42. Вайнер Е. Темний секрет щастя, яким володіють мешканці Бутану
  http://www.bbc.com/ukrainian/vert_tra/2015/12/151224_vert_tra_bhutans_dark_secret_to_happiness_vp
 43. Вайнер Е. Нація, яка любить сумувати http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38161263
 44. Резерфорд А. Зачем люди научились плакать http://www.bbc.com/russian/verticals/vert_fut/2016/06/160615_vert_fut_everything_about_crying
 45. Геддес Л. Так ли плохо быть по-британски сдержанным?
  http://www.bbc.com/russian/uk/2016/06/160608_vert_fut_is_being_reserved_such_a_bad_thing
 46. Робсон Д. Мбукі-мвукі: Емоції, які не мають назви в нашій мові»
  http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38773137
 47. Робочий зошит тривоги https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2019-
  10/Minu%C3%A4revus_%C3%A4revusbuklet_veeb_RU.pdf
 48. Важливі навички в періоди стресу: iлюстроване керівництво. / Європейський регіональний офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2021. – 126 с. Режим доступу: https://apps.who.int/iris/handle/10665/339150

Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)

 1. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 388 с.
  Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
 2. Максименко С. Д. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 272 с. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
 3. Москалець В. П. Загальна психологія. – К.: Ліра, 2020. – 564 с.
 4. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с. Детальніше:
  https://samorozvytok.info/content/tb-partyko-zagalna-psyhologiya-pidruchnyk-1
 5. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
 6. Психологія / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с.
 7. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 296 с. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1033118.html#tab-attributes
 8. Ільїна Н., Мисник С. Загальна психологія: теорія та практикум. – К.: Університетська книга, 2017. – 352 с.
  Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teorija-ta-praktikum-navchal-nij-posibnik.html?gclid=CjwKCAjwi9-
  HBhACEiwAPzUhHIBJ9drCNOLss9ZoznxDJMlJzE-byzjqhYxY5xrHBXkb5HfjqDX7KxoC4nUQAvD_BwE
 9. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. – К.: Каравела, 2020. – 418 c.

Силабус:

Завантажити силабус