Волошок Олена В'ячеславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: olena.voloshok@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

психологія особистості, психологія шлюбу та сім’ї, гендерна психологія, методика викладання психології

Курси

Публікації

  1. Волошок О. Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості / О. Волошок // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Вип. 10. – 2010. – С. 120-128. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/161430/160575
  2. Волошок О. Особистісні чинники тривожності студентської молоді / О. Волошок // Вісник Одеського національного університету. Серія : психологія. – 2012. – Том 17. – Випуск 8(20). – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 479–483. http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/vest_psih_2012_17_8.pdf
  3. Волошок О. Особливості прояву тривожності у підлітків у контексті педагогічної взаємодії вчителя та учня / О. Волошок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 67–77.http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/160215/159438
  4. Волошок О. Психологічний зміст шлюбно-сімейних настанов у період ранньої дорослості / Волошок О., Ільчишин Н. // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – № 2 (32), 2013. – Київ: Університет «Україна», 2013. – С. 200-205.https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regionu_2_2013.pdf
  5. Волошок О. Особливості стилю поведінки в конфлікті на етапі молодої сім’ї / Олена Волошок, Василь Подобівський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 136-141. – (Серія Психологічні науки; вип. 6, том 2).http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_6%282%29__27
  6. Волошок О. Соціально-психологічні чинники задоволеності шлюбом осіб періоду ранньої дорослості / Олена Волошок // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 122-128. – (Серія Психологічні науки; вип. 3). http://pj.kherson.ua/file/2019/psychology_03/19.pdf
  7. Волошок О. Виміри щастя в університеті в контексті економіки щастя / О.В. Волошок, І.В. Жеребило, Л.В. Ноздріна // Вісник Університету банківської справи. – Львів: Видавництво ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. – № 1(37). – С. 144-152.– 0,4 д.а. :  http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/view/208380
  8. Волошок О.В. Гендерний підхід у викладанні психологічних дисциплін у ЗВО України // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 122-124. – 0,2 д.а. http://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020__final__Zbirnyk%20tez_Gender.pdf
  9. Волошок О. Самоставлення як чинник динаміки навчальних мотивів студентів-психологів / О.В. Волошок, Н.І. Левус // Габітус. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 119-126. – (Секція 4. Психологія особистості; вип. 23). – 0,9 д.а. http://habitus.od.ua/journals/2021/23-2021/22.pdf
  10. Волошок О. Поведінкові прояви копінг-стратегій в осіб юнацького віку / О.В. Волошок, С.Р. Прус // Молодий вчений. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 1(89). – С. 146-151. – 0,9 д.а. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/89/

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

(07.03.1976) – психолог, кандидат психологічних наук («Психологічні особливості диспозиційної системи особистості у функціонально неспроможній родині», 2006), доцент (2011).

Закінчила філософський факультет, відділення «психологія» Львівського державного університету ім . І.Франка у 1998 році. З 1998 по 2001 рік – аспірант кафедри психології. З 2001 по 2002 рік – викладач-стажист, з 2002 по 2007 рік – асистент, а з 2008 року і дотепер – на посаді  доцента кафедри психології ЛНУ ім. І.Франка. У 2011 році було присвоєно вчене звання доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!