Партико Тетяна Борисівна

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Tetyana.Partyko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми вікової психології. Геронтопсихологія. Пізнавальні психічні процеси. Психологія обдарованості.

Курси

Публікації

 1. Партико Т. Б. Життєвий світ як основа унікальності особистості / Р. І. Ганущак, Т. Б.
  Партико // Габітус : науковий журнал. – Випуск 13. – Том 1. – Причорноморський науководослідний інститут економіки та інновацій : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 110-116.
  – 0,90 д.а. http://habitus.od.ua/journals/2020/13_2020/part_1/19.pdf
 2. Партико Т. Б. Емоційно-вольові ресурси стресостійкості у військовослужбовців / Т. Б.
  Партико, О. І. Скальська // Пcихологічний часопис : науковий журнал / за ред. С.Д.
  Максименка. –№ 4. – Вип. 6. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 53-63. – 0,86 д.а.
 3. Партико Т. Б. Екзистенційна сповненість особистості у пізній дорослості / Т. Б. Партико
  // Пcихологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – Том 5. – № 1.– Вип. 21. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – С. 150-164. – 0,89 д.а. http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/download/490/309/
 4. Партико Т. Б. Потенціал внутрішньої ресурсності у позитивній динаміці особистісних
  трансформацій / Т. Б. Партико // Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових
  праць / гол. ред. В.В. Зарицька. – Вип. 1. – Том 1. – Запоріжжя : Класичний приватний
  університет, 2019. – С.84-89. – 0,54 д.а. http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_1/1-
  1_2019.pdf
 5. Партико Т. Б. Від практики до теорії: шлях становлення вікової психології як самостійної
  галузі знань / Т. Б. Партико // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. –
  2019. – Вип. 5. – С. 42–50. – 0,80 д.а.
 6. Партико Т. Б. Механізми психічного захисту в осіб з різною суб’єктивною оцінкою
  конструктивності життєвого шляху / Т. Б. Партико // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том XI : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 16. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 159–171. – 0,77 д.а. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i16/18.pdf
 7. Partyko T. B. Attitude to oneself and one’s life path in persons with clearly manifested
  predisposition to psychological personality defense in early adulthood / T. B. Partyko // Вісник
  Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 99–108. – 0,65 д.а.
 8. Партико Т. Б. Уявлення старшокласників про стосунки з батьком і ризики віктимізації / Т. Б. Партико, О. Б. Голець // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 90–98. – 0,61 д.а. http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018.pdf
 9. Партико Т. Б. Конструктивність життєвого шляху громадян України : психологічні
  аспекти / Т. Б. Партико // Quo vadis, humanitas? Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65. rocznicy urodzin ; – Warszawa-Lwów-Kijów : Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 399–409. – 0,63 д.а. (у співавторстві [В. Мельник, Л. Рижак, О. Сінькевич та ін.] ; red. prof. O. Sinkiewicz, dr. A. Kordonska, mgr. lic. R. Kordonski).
 10. Партико Т. Б., Особистісний тест-опитувальник Раймонда Кеттелла : навчальнометодичний посібник / Т. Б. Партико, О. І. Проць, М. З. Єсип // Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 104 с. – 3,03 д.а. Partyko T. Employment in Late Adulthood : Psychological Arguments Pro’s and Con’s. / T. Partyko // Journal of Education, Culture and Society. – 2016. – № 1. – P. 115–124. – 0,62 д.а. https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/jecs2016_1.pdf
 11. Partyko T., Key personality psychic defense mechanisms in early and late adulthood / T.
  Partyko, M. Iesyp // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 97–104. – 0,61 д.а.
 12. Партико Т. Б. Вікові зміни психологічного благополуччя у середній та пізній дорослості / Т. Б. Партико // Психологія і особистість. Науковий журнал. – 2016. – № 2(10). – Частина 1. – С. 83–96. – 0,78 д.а. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppst_2016_27_14.pdf
 13. Партико Т. Б. Особливості мотивації самоставлення в осіб із різним емоційним тонусом у пізній дорослості / Т. Б. Партико // Психологічні перспективи. – 2016. – Вип. 27. – С. 137– 149. – 0,74 д.а. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppst_2016_27_14.pdf
 14. М. Дубиніна, Т. Партико КОПІНГ-РЕСУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК-ПСИХОЛОГІВ
 15. Партико Т. Б. ПОТЕНЦІАЛ ВНУТРІШНЬОЇ РЕСУРСНОСТІ
  У ПОЗИТИВНІЙ ДИНАМІЦІ ОСОБИСТІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_1/19.pdf

Біографія

(1.VIII.1953, м. Рига, Латвія) – психолог, кандидат психологічних наук, (Критичні інтервали відображення часу людиною,1982).

Закінчила факультет психології Ленінградського (Санкт-Петербурзького) університету (1978); аспірантуру Інституту психології АН СРСР (м. Москва) за спеціальністю загальна психологія (1981).

Від 1982 до 1985 рік працювала асистент кафедри інженерно-педагогічної підготовки Львівського політехнічного інституту; від 1985 року до 2015 року доцент кафедри психології Львівського національного університету імені І. Франка; від 2015 року дотепер на посаді професора кафедри психології Львівського національного університету імені І. Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 1990 році.

Нагороди

Нагороджена знаком „Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України (1999)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!