Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Партико Т. Б.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФП-21Рибак О. С.
ФФП-22Рибак О. С.
ФФП-23доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Опис курсу

„Загальної психологія” є фундаментальною психологічною дисципліною, яку студенти напряму підготовки „Психологія” вивчають упродовж перших чотирьох семестрів (на першому та другому курсах). „Загальна психологія: пізнавальні психічні процеси” – один з її розділів. Об’єктом вивчення є пізнавальні психічні процеси людини; предметом –  закономірності, різновиди, особливості та індивідуальні відмінності їхнього прояву. Мета викладання: закласти фундаментальні знання з психології пізнавальних психічних процесів людини. Низка проблем, які висвітлені у цьому курсі, далі будуть деталізовані в інших дисциплінах. Увесь курс створить понятійну та методологічну базу для їхнього засвоєння.

Завданнями курсу є:

 • сформувати наукове поняття про пізнавальні психічні процеси людини,
 • показати відмінність між пізнавальними та емоційно-вольовими процесами, між процесами та станами людини,
 • навчити ефективним прийомам удосконалення пізнавальної діяльності,
 • ознайомити з методами дослідження пізнавальних процесів людини.

Отримані знання та практичні навички сприятимуть орієнтації студентів у закономірностях і потенційних можливостях когнітивної сфери людини.

 

Результати навчання:
знати:

 • основні функції пізнавальних психічних процесів (відчуттів, сприймань, пам’яті, мислення, мовлення, уяви та уваги),
 • їхні закономірності,
 • різновиди окремих пізнавальних процесів,
 • особливості та властивості пізнавальних процесів,
 • їхні індивідуальні відмінності.

вміти:

 • працювати з науковою літературою,
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію,
 • демонструвати особливості пізнавальних процесів,
 • визначити домінуючий тип сприймання, пам’яті, мислення та уяви.

 

Форми та методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, наукові доповіді, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 

 1. Жорник О. Є.Моделювання розподілууваги [Електронний ресурс] / О. Є. Жорник // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Психологія і педагогіка . – 2009. – Вип. 12. – С. 93-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapppdf
 2. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
 3. Калмикова Л. О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості[Електронний ресурс] / Л. О. Калмикова //Психолінгвістика . – 2013. – Вип. 14. – С. 185-197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pslingpdf
 4. Карпенко В. В. Психологіямислення: феноменологія, процес і детермінанти [Електронний ресурс] / В. В. Карпенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна . – 2013. – Вип. 1. – С. 32-42. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvldupdf
 5. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-тє вид., випр. – К.: Вища школа, 2004.
 6. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, переробл. та доповн. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 272 с.
 7. Нуртаєва Ю. О. Погляди вітчизняних психологів та психолінгвістів на внутрішнє мовлення [Електронний ресурс] / Ю. О. Нуртаєва //Горизонти освіти. – 2014. – № 1. – С. 84–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gorosvpdf
 8. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
 9. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / Під кер-ом В. Б. Шапаря. – Харків: Прапор, 2009.
 10. Психологія / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014.
 11. Слободенюк Л. Кількісний опис процесів пам’яті // Психологія і суспільство – 2003. – №2. – С. 122-132. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/view/125779/120289

Силабус:

Завантажити силабус