ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Партико Т. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання,
обов’язкові для того, щоб ознайомити студентів із закономірностями психічного
розвитку людини в похилому віці, з пізнавальною сферою осіб похилого віку,
емоційно-мотиваційними змінами, особистісним та соціокультурним розвитком
у старості, завершенням життєвого шляху людини. Тому у курсі окреслено основні закономірності геронтогенезу, фактори, що зумовлюють тривалість життя
людини, базові критерії старіння, теорії старіння, об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки пізнавальних функцій у літніх людей, фізичні, соціально-демографічні та психологічні чинники задоволеності життям у старості, проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації в осіб похилого віку, помирання та смерть як психологічна проблема, які потрібні для засвоєння понятійної бази геронтопсихології.

Рекомендована література

Основна література:
1. Гаркавенко Н.В., Собкова С.І. Соціальна психологія пізньої зрілості: навчальний посібник. – Чернівці : Чернівец. нац. у-т, 2020. – 240 с.
2. Горецька О. Геронтопсихологія: навчальний посібник. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 210 с.
3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008 – С. 719-818.
4. Малкина-Пых И.Г. Кризисы пожилого возраста: справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2005. – 366 с.
5. Павелків Р.В. Геронтопсихологія. Медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 476 с..
https://www.yakaboo.ua/ua/gerontopsihologija-mediko-biologichni-ta-social-no-psihologichni-aspekti-starinnja.html
6. Партико Т. Б. Геронтопсихологія: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 136 с.
7. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.
8. Ушакова І.М. Геронтопсихологія: підручник. – Харків: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.
Додаткова література:
1. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 172 с.
2. Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2012. – 240 с.
3. Ермолаева М. Практическая психология старости. – Москва: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2012. – 312 с.
4. Кордунова Н.О. Геронтопсихологія: матеріали для проведення психодіагностичного дослідження з людьми похилого віку. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 140 с.
5. Помиткін Е.О., Рибалка В.В. Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку: навчальний посібник. – К.: Талком, 2020.– 184 с.
6. Райгородский Д.Я. Психология старости: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ–М, 2004. – 733 с.

Силабус: ПП 1.2.01 Геронтопсихологія

Завантажити силабус