Левус Надія Ігорівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nadiya.levus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Педагогічна психологія. Етнопсихологія. Арт-терапія. Психологія креативності. Психологія мистецтва. Короткотермінова терапія.

Курси

Публікації

 

 1. Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 602 c.
 2. Наука і цінності людського буття / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 550 c. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/K_Nauka_i_cinnosti_buttya.pdf
 3. Багатовимірність особистості: психологічний ракурс : колективна монографія / за заг. ред. : С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 374 c. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3-%D0%BB%D1%96%D1%82.pdf
 4. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Т. Б. Партико. К.: Ін Юре, 2014. 664 с.
 5. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. посібник / Н. І. Левус, О. В. Волошок. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.
 6. Левус Н. І. Емоційність та музичні смаки: точки дотику / Н. І. Левус, Н. І. Тимків // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 45. – Частина ІІ. – С. 125–134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_45%282%29__18
 7. Левус Н. І. Особливості декларованого та реального ставлення молоді до представників інших країн / Н. І. Левус, Н. О. Ільчишин // Науковий часопис „Психологічні перспективи” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Випуск 22. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – C. 102–111. https://cutt.ly/7sWjTCM http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2013_22_14 http://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/314
 8. Левус Н. І. Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності / Н. І. Левус, О. В. Терендій // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 316- http://biomedtech.kpi.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/159641/158884 ; http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_30
 9. Левус Н. І. Прояви заздрості в учнів з різним рівнем самоприйняття / Н. І. Левус, І. Я. Хацевич // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – С. 23-31. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/798/1/799_IR.pdf
 10. Левус Н. І. Інтуїція у креативному процесі / Н. І. Левус // Наука і цінності  людського  буття : колективна монографія /  [Альчук М. П.,  Бойченко М. І.,  Вишинський С. Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 512–526. – 1 д.а. (у співавторстві з Альчук М. П.,  Бойченко М. І. та ін.). https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/K_Nauka_i_cinnosti_buttya.pdf
 11. Левус Н. І. Особистість етнічно толерантної людини: яка вона? / Н. І. Левус // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 22. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 313- – 0,55 д.а. http://kmhj.ukma.edu.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/159560/158794 ; http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_28
 12. Левус Н. І. Особливості статево-рольової соціалізації підлітків з повних та неповних сімей / Н. І. Левус, Н. С. Пелих // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 22. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 445- – 0,74 д.а. (у співавторстві з Н. С. Пелих). http://sphhcj.nuph.edu.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/159582/158811http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_39
 13. Левус Н. І. Психологічні особливості життєвих цінностей старшокласників сільських та міських шкіл / Н. І. Левус, О. І. Леськів // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації / за ред. В. М. Бебика. – № 3 (33). – К. : Університет „Україна”, 2013. – С. 363–370. – 0,69 д.а. (у співавторстві з О. І. Леськів). https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_3_2013.pdf
 14. Левус Н. І. Поняття маргінальності в етнопсихології / Н. І. Левус // Багатовимірність особистості: психологічний ракурс : колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред. : С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 142–163. – 1,09 д.а. (у співавторстві з Н. П. Гапон, С. Л. Грабовською та ін.). https://cutt.ly/fsQ7hLk
 15. Левус Н. І. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. А. Гупаловська, Н. І. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія / за заг. ред. Л. Ф. Бурлачука. – Вип. 1(1)/2014. – К. : Київський університет, 2014. – С. 31–34. – 0,5 д.а. (у співавторстві з В. А. Гупаловською). http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/psyhologiya_1_2014.pdf ;  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_1_10
 16. Левус Н. І. Соціально-психологічні установки у сфері професійної мотивації студентів різних форм навчання / Н. І. Левус // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 45. – С. 163-169. – 0,5 д.а. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7221/1/Nch%20npu%20S12%20V45%2869%29.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2014_45_27
 17. Левус Н. І. Прояви етноідентичності у ставленні до представників власної та інших етнічних груп / Н. І. Левус // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 41 / за ред. : С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. – С. 152‒158. – 0,6 д.а. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i41/31.pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2014_1_41_31
 18. Левус Н. І. Особливості взаємостосунків батьків та дітей як чинник гендерної ідентичності у підлітковому віці / Н. І. Левус, Н. С. Пелих // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. – Херсон : Херсонський державний університет, 2015. – С. 11­–16. http://sphhcj.nuph.edu.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/159582/158811 ; http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_2%282%29__4
 19. Левус Н. І. Роль сім’ї і школи у формуванні Я-концепції обдарованої дитини // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 11. – Київ – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 151‒158. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i11/18.pdf
 20. Левус Н. І. Профілактичні заходи у роботі з «важкими» учнями: психологічний підхід / Н. І. Левус, В. В. Ільницька, О. В. Кадай, А. С. Кравчук, С. Ю. Присяжнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 4. – Херсон : Херсонський державний університет, 2015. – С. 85­–89. http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_04/ukr/19.pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_4_19
 21. Левус Н. І. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. посібник /
  Н. І. Левус, О. В. Волошок. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 340 с. ‒ 23,8 авт. арк. (у співавторстві з О. В. Волошок).
 22. Levus, N. (2020). Self-regard in the structure of personality behavioural manifestations. Journal of Education Culture and Society, 3(2), 51-64. https://doi.org/10.15503/jecs20122.51.64
 23. Левус Н. І. Креативність осіб з різним рівнем саморегуляції / Н. І. Левус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2020. – Випуск 2. – С. 29­–36. – 0,74 д.а. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-2-4
 24. Левус Н. І. Особливості креативності у музично обдарованих студентів / Н. І. Левус, М. Л. Липецька // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. Випуск 17. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2020. – С. 177–188. – 0,81 д.а. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i17/21.pdf
 25. Левус Н. Етнічні авто- та гетеростереотипи у підлітковому віці / Н. Левус, А. Трофимлюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2017. Вип. 1. – С. 77–87. – 0,5 д.а. (у співавторстві з А. Трофимлюк). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/psychology/article/viewFile/7503/7501
 26. Левус Н. І. Модель кризової інтервенції, що орієнтована на розв’язок / Н. І. Левус // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 13–14 вересня 2019 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2019. − С. 11−15. – 0,4 д.а. https://cutt.ly/rvrl17K
 27. Левус Н. І. Особливості стійкості до конфліктів суддів першої інстанції / Н. І. Левус, Козак І. Б. // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 13–14 вересня 2019 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2019. − С. 70−74. – 0,4 д.а. https://cutt.ly/QvrlIAR
 28. Левус Н. І. Проблеми структури саморегуляції особистості / Н. І. Левус // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 14 травня 2020 року) / За заг. ред. Т.Д. Перепелюк / М-во освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ФСПО. − Умань, 2020. − С. 38−41. – 0,4 д.а. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u279/zbirnik_14.05.2020.pdf
 29. Левус Н. І. Особливості емоційного вигорання співзалежних осіб / Левус Н. І., Філіпов А. О. // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 11–12 вересня 2020 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 85–89. – 0,4 д.а. https://cutt.ly/AvrkRgs
 30. Левус Н. Моделі педагогічного спілкування вчителів з емоційним вигоранням / Н. Левус // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – С. 204–206. – 0,33 д.а. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Tezy-konferentsii-2021-nyzhcha.pdf
 31. Левус Н. Компоненти етнічної самосвідомості та методи їх дослідження / Левус Н., Максимич О. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – С. 207–208. – 0,33 д.а. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Tezy-konferentsii-2021-nyzhcha.pdf

Проекти

 1. 2002-2004 рр. – Львівсько-Варшавські семінари „Філософія науки”, котрі проводили спільно Львівський та Варшавський університети.
 2. 2002 р. – Польсько-німецько-австрійсько-українські майстер-класи „Творчої експресії” (м. Освенцім, Польща).
 3. 2005-2010 рр. – Міжнародний навчальний психотерапевтичний проект „Системна терапія та консультування”, котрий проводився Товариством Системної Терапії землі СААР − SGST (Німеччина).
 4. 2015-2020 р. – Міжнародний навчальний психотерапевтичний проект „Короткотермінова терапія, зосереджена на вирішенні (BFST)”, котрий проводився Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (м. Лодзь, Польща).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!