ПП2.1.2.01 Психологія мистецтва

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Левус  Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112доцент Левус  Н. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психологія мистецтва» займає одне з центральних місць в структурі підготовки професійних психологів. З-поміж проблем філософських та психологічних завжди вирізнялися такі, що заслуговують на статус вершинних, еталонних. Це проблеми про науковий та буттєвий потенціал. Проблема творчості, проблема людини як творця, проблема людського життя як творчого сходження до власного «Я» – безумовно серед них. «Психологія мистецтва» належить до тих дисциплін, які започаткували тему інтегративної сутності творчості та розкривають внутрішній потенціал особистості, гармонізацію її духовної культури. Програма вивчення курсу «Психологія мистецтва» складається з п’яти розділів, до кожного з яких входить по дві теми. Перший розділ стосується загальних питань психології мистецтва, наступні два – особливостей особистості митця та специфіки творчого процесу. Четвертий розділ розглядає психологію творів мистецтва, а п’ятий – психологію мистецького впливу.

Результати навчання

Загальні та спеціальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати:

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота, практичні роботи.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Основна література:

 • Выготский Л. С. Психология искусства. Москва : АСТ, 2019. 480 с. URL: https://www.moscowbooks.ru/book/997135/ (дата звернення: 15.10.2019).
 • Клепіков О. І., Кучерявий І. Т. Основи творчості особи. Київ : Вища школа, 1996. 259 с.
 • Кривцун О. А. Психология искусства : учебник для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 265 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/433229 (дата звернення: 15.10.2019).
 • Кулка И. Психология искусства / пер с чешск. И. В. Олива. Харьков : Гуманитарный центр, 2014. 558 с. URL: https://bookzone.com.ua/books/41123-psikhologiya-iskusstva/ (дата звернення: 15.10.2019).
 • Нагибина Н. Л. Артемцева Н. Г. Грекова Т. Н. Психология искусства: типологический подход : учебное пособие. Москва : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005. 240 с. URL: http://www.iidp.ru/paper/files/book_typepodhod.pdf (дата звернення: 15.10.2019).
 • Роменець В. А. Психологія творчості. Київ : Либідь, 2001. 288 с.

Додаткова література:

 • Басин Е. Я., Крутоус В. П. Психология искусства. Личностный подход. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Москва : Юрайт, 2018. 252 с. URL: https://urait.ru/uploads/pdf_review/E8E41016-F154-4899-9DC4-067630D836E4.pdf (дата звернення: 15.10.2019).
 • Выготский Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Москва : АСТ, 2018. 416 с. URL: https://www.moscowbooks.ru/book/916795/ (дата звернення: 15.10.2019).
 • Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов. Москва : Академический Проект, 2003. 304 с. URL: https://www.twirpx.com/file/181052/ (дата звернення: 15.10.2019).
 • Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 434 с. URL: https://www.twirpx.com/file/313859/ (дата звернення: 15.10.2019).
 • Ильина Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов. 2-е изд., стер. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 201 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/429148 (дата звернення: 16.10.2019).
 • Каган М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 388 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/441574 (дата звернення: 16.10.2019).
 • Леонтьев Д. А. Введение в психологию искусства. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 111 с.
 • Николаенко Н. Н. Психология творчества : учебное пособие / под. ред. Л. М. Шипициной. Санкт-Петербург : Речь, 2005. 277 с.
 • Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 395 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/437239 (дата звернення: 15.10.2019).
 • Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 180 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/444782 (дата звернення: 16.10.2019).
 • Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Минск: Харвест, 2003. 752 с.
 • Рождественская Н. В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Санкт-Петербург : Языковый центр, 1995. 272 с.
 • Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції. монографія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 236 с.
 • Семенов В. Е. Социальная психология искусства: Актуальные проблемы. Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. 168 с.
 • Хренов Н. А. Социальная психология искусства : учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 549 с.URL: https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-iskusstva-445192#page/6 (дата звернення: 15.10.2019).
 • Художественное творчество и психология : сборник / под ред. А. Я. Зися, М. Г. Ярошевского. Москва : Наука, 1991. 189 с.

Силабус: ПП2.1.2.01 Психологія мистецтва

Завантажити силабус