ПП 1.2.15 Історія психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Грабовська С. Л.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31Гребінь Н. В.

Опис курсу

Дисципліну  «Історія психологія» розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Об’єктом вивчення історії психології як науки є процес зародження та розвитку уявлень та знань про феномен психіки, її природу, функції, особливості тощо.
Предметом курсу «Історія психології» є вивчення процесу розвитку поглядів на природу
психічного. Курс акцентує увагу на непростій історії психологічної науки. Отримані знання сприятимуть розумінню студентами складності процесу утворення та розвитку психологічної науки, допоможуть зрозуміти причини змін та уточнень предмету психології як науки, розібратися в причинах перманентної «кризи» психології, підґрунтях різнобарвності її течій, напрямів, бачень

Рекомендована література

1. Данилюк І. Історія психології в Україні. – К.: Либідь, 2002. – 152 с.
2. Лихи Т. История современной психологии.Переклад з англ.– СПб.: Питер, 2003. – 448 с.
3. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібн. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. (або видання Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2009. – 232 с., Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 248 с.)
4. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ.
– 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – 992 с. ( або видання Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 990 с.; Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2007 – 832 с.)
5. Махній М.М. Історія психології : навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Слово»,
2016. ‒ 472 с. https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
6. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. Переклад з англ. – Самара: Бахрах. – М, 2008. – 544 с.
7. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – 391 p.
8. Lundin R.W. Theories and System of Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath and Company,
1996. – 432 p.
9. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995
10. Айзенк Г.Ю. Визначте свій IQ. ‒ К. : КМ-БУКС, 2018. ‒ 208 с.
11. Аристотель. О душе. – К. : Psyhe, 2019. ‒ 260 с.
12. Балей С. В. З психології творчості Шевченка // История психоанализа в Украине // Сост. И. И. Крутько, Л. И. Бондаренко, П. Т. Петрюк. – Харков: Основа, 1996. – С. 140 – 201.
13. Берн Е. Ігри, в які грають люди. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. ‒ 256 с.
14. Берн Е. Що ти скажеш після привітання? Психологія людської долі. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2018. ‒ 432 с.
15. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1984.
16. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. История психологи. – М.: Акад. проект Деловая книга, 2002. – 832 с.
17. Г’юм Д. Про людську природу. ‒ К.: Азбука, 2016. ‒ 320 с.
18. Грабовська С.Л., Михальчишин Г.Є. Подолання «феноменів Піаже» в когнітивному
розвитку дитини // Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика у сучасних наукових
дослідженнях / За заг. ред. Г.В. Католик [Колективна монографія]. – Львів: Астролябія, 2012. – 312 с. − С. 158–174 с.
19. Грабовська С., Михальчишин. «Феномени Піаже» в когнітивному розвитку дитини – міф чи реальність? // Людина в сучасному світі. В трьох томах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / [А.О. Вовк, О.В. Волошок, І.І. Галецька та ін.]; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с., С. 441-462
20. Грабовська С. Постмодернізм у психології : теоретичні та практичні аспекти // Наука і
цінності людського буття : колективна монографія ; за заг. ред. В.П. Мельника. – Львів
: ЛНУ імені Івана Франка, 2015, – С. 526-544
21. Грабовська С., Єсип М., Партико Т. Предмет психології як проблема наукового дослідження // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н.П. Гапон, С.Л. Грабовська, В.А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.. С. Л.
Грабовської, Р.І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 7-60
22. Грабовська С. Психологія постмодерну чи постмодерністська психологія? /Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [Н.П. Гапон, С.Л. Грабовська, В.А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред.. С. Л. Грабовської, Р.І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 61-98
23. Декарт Р. Рассуждение о методе. ‒ К.: Азбука, 2018. ‒ 320 с
24. Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології. – К.: Кондор, 2009. – 232 с. (або видання Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології. – К.: Либідь, 2005. – 224 с.)
25. История психоанализа в Украине // Сост. И. И. Крутько, Л. И. Бондаренко, П. Т. Петрюк. – Харков: Основа, 1996. – 360 с
26. Маслоу А.Новые рубежи человеческой природы. – К. : Альпина нон-фикшн, 2011. – 496с.
27. Олпорт Г. Становление личности. ‒ К. : Смысл, 2002. ‒ 462 с.
28. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К. : Ін Юре, 2014. – 664 с. (авт. С. 26-72;  С. 164-177)
29. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.
30. Розвиток філософської думки на Україні. – Львів, 1992.
31. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К., 1983.
32. Роменець В. А. Історія психології. Відродження. – К., 1987.
33. Роменець В. А. Історія психології ХVІІІ століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібн. – К.: Либідь, 2006. – 1000с
34. Роменець В. А. Історія психології. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К.: Вища школа, 1996.
35. Роменець В. А. Історія психології ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. – 989 с.
36. Становлення психологічної думки в Україні : провідні ідеї та історія розвитку : колективна монографія / В.В. Турбан, Л.З. Сердюк, Ю.Т. Рождественський [та інш.] ; за ред. В.В. Турбан. ‒ К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. ‒ 306 с.
37. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції. – К.: Основи, 2015. ‒ 422 с.
38. Фройд З. По той бік принципу задоволення.‒ Львів : Фоліо, 2019. ‒ 160 с.
39. Фройд З. Тотем і табу. ‒ Львів : Фоліо, 2019. ‒ 272 с.
40. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб., 2002.
41. Фром Е. Мистецтво любові. – К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. ‒ 192 с.
42. Хорни К. Психология женщины. – К.: Академічний Проект, 2009.
43. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. – К.: Канон+РООИ, 2013. – 288 с.
44. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.
45. Юнг К. Г. Аналітична психологія. ‒ Львів : Астролябія, 2018. ‒ 608 с.
46. Юнг К. Г. Психологічні типи.‒ Львів : Астролябія, 2011. ‒ 696 с
47. Юнг К. Г. AION. Нариси щодо символіки самості. ‒ Львів : Астролябія, 2016. ‒ 432 с
48. Юнг К. Г. Архетип і колективне несвідоме.‒ Львів : Астролябія, 2018. ‒ 608 с.
49. Lonner W.J., Malpass R.S. Psychology and Culture. – Boston: Allyn and Bacon, 1994. –317 p.
50. Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. R
51. Russell R.W. Psychology in ist world context // American Psychologist . – 1984.– 39 (9). –P. 1026– 1031.
52. Skinner B.F. Beyond Freedome and Dignity : Hockett Publising Company, 1971
53. Базові підручники до вивчення курсу «Історія психології» представлено в електронному освітньому середовищі Moodle [курс «Історія психології», папка «Підручники, монографії»] http://e-learning.lnu.edu.ua
54. Грисенко, Н.В. Посібник до вивчення курсу «Історія психології». Від появи перших
психологічних теорій до становлення психології як самостійної науки / Н.В. Грисенко. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 40 с. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=2060
55. Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник / Автуклад. О. П. Коханова, 2016. – НВП «Інтерсервіс». – 235 с.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
56. Махній І.П., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч.посібник [ Електронний ресурс]. – Чернігів: Чернігівський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010:
http //makhnii-history.blogspot.com/
57. Практикум з історії психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 160 с. https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Sherbakova_Praktikum.pdf

Силабус:

Завантажити силабус