Грабовська Софія Леонідівна

Посада: завідувач кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Sofiia.Hrabovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Соціальна психологія, організаційна психологія, психологія конфлікту

Курси

Публікації

Автор 161 наукових та науково-методичних публікацій. Серед яких:

 1.  Комунікаційний менеджмент і управління трудовими ресурсами в некомерційних організаціях матеріали тренінгу. − Львів: ІМГС, 2002. – 487с.
 2. Розв’язання конфліктів матеріали тренінгу.− Львів: ІМГС, 2002. – 508с.
 3. Розвиток тренерських навичок: Матеріали до курсу Матеріали тренінгу. − Львів: Європейський діалог, 2002. − 175 с.
 4. Конфлікти без насильства Посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 193с.
 5. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франко, 2005. − 160 с.
 6. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.
 7. Психологія : підруч. Для студ. вищ. навч. закл. К. : Ін Юре, 2014. – 664 с. (співавтор підручника)
 8. Співавтор колективних монографій: Людина в сучасному світі. В трьох томах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія /; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 9. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика Львів: Астролябія, 2012 сучасних наукових дослідженнях / За заг. ред.. Г.В. Католик . – Львів:Астролябія, 2012. – 312 с.
 10. Толерантність як соціо-культурний феномен: світоглядно-культурний аспект : колективна монографія ; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф.. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с.
 11. Багатовимірність особистості :психологічний ракурс : колективна монографія /За заг. ред. С. Грабовської, Р. Карковської. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 12. Наукова редакція перекладів: Юнг К.Г. Психологічні типи Львів : Астролябія, 2011. – 692с. ;
 13. Пріц А., Викукаль Г. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. Львів: Астролябія,2005. –312 с. ; Мітчел Дж. Психоаналіз іфемінізм.– Львів: Астролябія, 2004. − 480 с.
 14. Грабовська, С. (2005). Феномен” вимагаючої” поведінки: соціально-психологічний аналіз. Соціогуманітарні проблеми людини. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27516/12-Hrabovska.pdf?sequence=1
 15. Грабовська, С., & Єсип, М. Я. (2010). Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях. Соціогуманітарні проблеми людини. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27423/19-Hrabowska.pdf
 16. Grabovska S, I. Petrovska I.Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity // International Journal of Education, Culture and Society. – Vol. 7. – No 1. – Wroclaw, 2017. – P. 138-147.  (Web of Science) https://www.academia.edu/33500934/INDIVIDUAL_PSYCHOLOGICAL_CHARACTERISTICS_OF_STUDENTS_WITH_DIFFERENT_TYPES_OF_CIVIC_IDENTITY
 17. Nataliia Grebin, Sofia Grabovska , Ruslana Karkovska, AnnaVovk Applying Benjamin Bloom’s Taxonomy Ideasin Adult Learning.  Journal of Education Culture and Society, 2020 , Vol.11, No.1. – P.61-72.(Web of Science) https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1155
 18. Hrabovska S. L. The psychological context of some concepts of  postmodern philosophyPersonality in society: psychological mechanisms of activity: collective monograph / N. P. Hapon, S. L. Hrabovska, N. V.Hrebin., etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 160 p.ISBN 978-966-397-209-1 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/17-33
 19. Grabovska N. Khazratova, O. Hnatko Subiektywne poczucie komfortu przestrzeni szkolnej // XVI Zjazd Polskego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, 20-22/09/2019, Poznan : Ksiazka Abstraktow. − s. 249 // http://zjazdpsps.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/ksi%C4%85zka-abstrakt%C3%B3w-all.pdf
 20. Грабовська С., Мусаковська О. М. Інформаційне перевантаження: психологічний ракурс // Психологічний часопис: науковий журнал / за ред. С. Д. Максименка. 2020. Т. 6, № 7. С. 18-29. DOI: http://10.31108/1.2020.6.7
 21. Грабовська С.Л. Конструкціонізм та конструктивізм як методологічна платформа психології розв’язання конфлікту // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу з соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» : Відп. за вип. З.Ф. Сіверс; Укладач  А.В. Полегенько. – Київ, 2019 – С. 67-70 Індексовано у CROSSREF     DOI: 10.33120/UCSPProceedings‒ 2019.
  http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf
 22. Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб’єктивна комфортність шкільного простору // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичниї психології НАПН України. Серія : «Психологічні науки : проблеми і здобутки». Випуск 1 (11). − К. : КиМУ, 2018. − С. 23-38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_1_4
 23. Грабовська С., Мандзик Т. Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив’язаності до місця проживання // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України : [редакційна колегія: Л.А. Найденова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. −  Вип. 5 (19). – С. 292-301. http://irbis-nbuv.gov.ua

 

Біографія

(17.VІІІ.1953, м. Верховцеве, Дніпропетровська. обл.) – кандидат філософських наук (формалізація як один з факторів інтеграції сучасного наукового знання, 1981), доцент (1999)., професор (2015). Закінчила філософський ф-т Київського. ун-ту імені Т.Г. Шевченка (1976). Від 1976 асистент кафедри філософії Львівського університету, з 1984 – асистент кафедри педагогіки та психології, 1987 – доцент кафедри педагогіки та психології, 1988 присвоєне звання доцента кафедри педагогіки і психології, з 1991 – доцент кафедри психології філософського факультету, з 2004 в.о. завідувача кафедри психології , а з 2006 – завідувач кафедри психології. Вчене звання професора кафедри психології присвоєне 2015.

Проекти

Проект розвитку громадянського суспільства (Україна-Канада), Дослідження чинників схильності до «вимагаючої поведінки» (Варшавський університет), «Двокрокова модель соціальної активності багаторівневий аналіз» (Варшавський університет).

Член редколегії та рецензент журналу Journal of Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка Польща).

Нагороди

Знак “Відмінник освіти України» (2001)

Методичні матеріали

Psych Konf Робоча програма 2021

Psych Konf Робоча програма 2021

syllabus IstPs2021

syllabus IstPs2021

syllabus KomMen21

syllabus PsKonf21

syllabus PsKonf21

syllabus PsPr21

Історія психології Робоча програма 2021

Історія психології Робоча програма 2021

комунікаційний менеджмент навчальна

комунікаційний менеджмент робоча

Навчальна програма Історія психології 2021

Навчальна програма Історія психології 2021

Психол конфл. Навчальна програма 2021

Психол конфл. Навчальна програма 2021

психологія примирення навчальна

психологія примирення робоча

Силабус з навчальної дисципліни «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації»

Силабус курсу Психологія примирення 2020-2021

Силабус курсу Психологія примирення 2020-2021 навчального року

СИЛАБУС психологія ВШ20

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!