Психологія примирення

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Немає
111Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФПм-11професор Грабовська С. Л.
1124ФФПм-11професор Грабовська С. Л.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, практичні уміння та навички, потрібні для того, щоб набути фаху психолога. У курсі представлено як огляд концепцій розв’язання та залагодження конфлікту так і практичного інструментарію, який потрібен для примирювача-практика в процесі надання фахової допомоги клієнтам. Мета: виробити у студентів вміння та навички ефективного застосування процедур примирення за умови групової та індивідуальної роботи з клієнтами. Об’єктом курсу є  процес розв’язання конфліктів різних типів та рівнів. Предметом курсу є психологічні особливості та техніка проведення процедур примирення конфліктів.

Отримані під час вивчення спецкурсу «Психологія примирення» знання та практичні вміння та навички сприятимуть підготовці студентів- психологів до практичної діяльності у різних фахових галузях.

Результати навчання

знати:

 • методики аналізу конфлікту;
 • особливості процедур примирення;
 • особливості проведення та ефективного застосування процедур примирення (фасилітації, переговорів, посередництва, експертної поради, консультації)

вміти:

 • діагностувати ситуацію конфлікту,
 • визначати, яка процедура примирення може бути застосована у кожному конкретному випадку конфліктної взаємодії,
 • проводити процедури примирення: фасилітацію, переговори, посередництво, надавати експертну пораду або організовувати надання такої поради;
 • проводити консультування клієнтів, що звертаються   з проблем зовнішніх конфліктів.

Форми та методи навчання:, практичні заняття, презентації,  інтерактивні методи навчання: групова робота, імітаційні та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання задач,  дискусії, диспути, мозковий штурм, синектика, та ін.,

Форма звітності:  залік (2семестр)

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко.  Львів: ПАІС, 2007. 206 с.
 2. Вилкоксон М. Секрети фасилитации Smart- руководство по работе с группами.  Київ : Альпина Паблишер, 2016. 515 с.
 3. Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. Наслідки.  Киів : Віват, 2018. 80 с.
 4. Гартс С., Годсон В. К. Клас без провини. Інструменти для розв’язання конфліктів і сприяння розвитку міжособистісного інтелекту.  Луцьк : Ранок, 2020. 256 с.
 5. Гірник А.М. Основи конфліктології.  Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010.  222 с.
 6. Глазгл Ф. Конфлікт менеджмент. Довідник для керівників та консультантів.  Київ : АДЕФ – Україна, 2020.  528 с.
 7. Грабовська С.Л. Психологія примирення : навч. посібник. Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 294 с.
 8. Долінська Л.В., Матяш-Заяць Л.П. Психологія конфлікту : навчальний посібник. Київ  :Каравела, 2019. 304 с.
 9. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика.Київ, 2020.100 с.
 10. Кохан А. Взаємодія з ворогом. Як працювати з людьми, які не викликають ні довіри, ні симпатії.  Львів : Лабораторія, 2020.  160 с
 11. Леко Б., Чуйко Г. Медіація.  Чернівці : Видавництво 21, 2014.  464 с.
 12. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика : Навчальний посібник. Київ: Професіонал, 2007. 416 с.
 13. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник.  Київ : Професіонал, 2007.  416 с.
 14. Партико Н.В. Психологія конфліктів.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  182 с.
 15. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів. ‒ Харків : Видавництво ЦУЛ, 2020. ‒ 168 с.

Силабус:

Завантажити силабус