ПП 1.2.2.04 Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Грабовська С. Л.Спеціалізація "Психологія управління"
712професор Грабовська С. Л.Спеціалізація "Психологія управління"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація "Психологія управління"професор Грабовська С. Л.
712Спеціалізація "Психологія управління"професор Грабовська С. Л.

Опис курсу

Дисципліну «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації» розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Курс «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації» є дисципліною прикладного характеру і належить до дисциплін циклу Психологія управління.
Об’єктом курсу є комунікаційний менеджмент організації. Предметом курсу є психологічні аспекти, механізми та особливості комунікаційного менеджменту людських ресурсів організації.
Отримані під час вивчення курсу знання, практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці майбутнього психолога до роботи з людськими ресурсами організації.
Курс має практичний характер і його проведення доцільне у тренінговій формі, що дозволить не лише виробити у студентів вміння та навички роботи з персоналом організації, а й буде сприяти опануванню ними інтерактивними методиками проведення соціально-психологічного тренінгу.

Рекомендована література

1.Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблик рилейшнз. Київ : МАУП, 2005
2. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 544 с.
3. Карлгаард Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній. Київ : Книголав, 2017. 336 с.

4. Антипцева А. Комунікативний менеджмент : навч.-метод посібн. Харків, 2013. 53 с.
5. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации. СПб.: Питер, 2000. 384 с
6. Бурмака Т.М., Великих К.О. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій ( для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент. Харків : ХНУМГ ім. М.О. Бекетова, 2019. 69 с.
http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
7. Васильченко М.І , Грішко В.В.Комунікативний менеджмент. Полтава : Полт НТУ, 2018. 208 с.
8. Верещагина Л.А. Психология персонала : потребности, мотивация и ценности. Харьков : Гуманитарный центр, 2017. 232 с.
9. Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. Наслідки. Київ : Віват, 2018. 80 с.
10. Гіл Л., Брандо Г., Трулав Е, Лейнбек К. Командна робота. Як впровадити зміни в компанії, щоб вас підтримали. Київ: Наш Формат, 2019. 328 с.
11. Гірник А.М. Посередництво в трудових конфліктах. Київ : Знання, 1998. 191 с.
12. Грабовська С.Л. Варіант групової роботи з розв’язання проблем Вчимося навчати. Збірник матеріалів методичної майстерні ; за ред. Я. Довгана. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. С. 1119
13. Грабовська С.Л.Діагностика стабільності організації: опитувальник «стан справ в організації» Актуальні проблеми психології. 2016. Т. 10, Вип. 28. С. 69- 81.
14. Гриценко Т., Гриценко С., Іщенко Т. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 344 с.
15. Ділове спілкування : навчальний посібник / уклад. О.М. Жук, Ю.Л. Тиха. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 112 с.
16. Зимбардо Ф., Ляйпе М. Социальное влияние. СПб. : Питер, 2011. 448 с.
17. Іванова С. Мистецтво добору персоналу. Як оцінити людину за годину. Київ : Моноліт-Bizz, 2019. 304 с.
18. Калина А.В. Менеджмент продуктивності. Київ : Гардарики, 2004. 232 с.
19. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво. Київ : Алерта, 2018. 216 с.
20. Кон А. Покарані нагородами. Вади системи мотивації. Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 464 с.
21. Коулман П.Т., Фергюсон Р. Результативний конфлікт /пер. з англ. І. Софієнко. Київ : Наш формат, 2017. 312 с.
22. Лайкер Д.К. Філософія TOYOTA : 14 принципів команди. Київ : Наш Формат, 2017. 424 с.
23. Ленсиони П. Смерть от совещаний. Как решить самую наболевшую проблему бизнеса. СПб : Питер, 2007. 256 с.
24. Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури. Київ : Наш Формат, 2017. 224 с.
25. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Київ : ЕксОб, 2000. 512 с.
26. Маккрістал С. Команда команд : нові правила взаємодії у складному світі. Київ : Моноліт-Bizz, 2018. 416 с.
27. Мерманн Э. Мотивация персонала. Харьков : Гуманитарный центр, 2019. 176 с.
28. Почепцов Г. Смисли і війни. Київ: Видавничий дім « Києво-Могилянська академія», 2016. 316 с.
29. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К. : Видавничий дім « Києво-Могилянська академія», 2015. 498 с.
30. Рогелберг С. Непредсказуемая наука совещаний. Минск : Попури, 2019. 240 с.
31. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія. Підручник .Львів: Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету, 2017. 320 с.
32. Соколян М. Внутрішній комунікаційний аудит. Діагноз: людський чинник // Києво-Могилянська Бізнес Студія. 2004. № 3.
33. Шестопалов К.Р. Проблеми формування комунікацій в сучасній організації // Управління персоналом. 2006. № 7. С. 12-14.
34. McShane S.L. Organizationl bevior (переклад розділів 6-9).
35. McShane S.L., Lynch R. Volunteer Management. Ottava, 1995 (переклад)

36. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
37. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
38. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус