ПП 1.2.10 Соціальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Гапон Н. П.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21професор Гапон Н. П.

Опис курсу

Курс необхідний для вироблення теоретичних знань та оволодіння навичками проведення психологічних досліджень, ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в малих і великих соціальних групах, у закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві тощо.

Навчальна дисципліна висвітлює основні поняття, методи, класичні експерименти, соціально-психологічні явища та феномени. розкриває соціально- психологічні механізми, способи та засоби ефективного соціального спілкування, аналіз особливостей групової діяльності людей,
природи масових явищ психіки тощо.

Рекомендована література

1. Соціальна психологія: методичні вказівки до лекц. курсу для студ. спец. 053 «Психологія» / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка; [укл. Н.П. Гапон].– Львів.: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, філос. ф-т , 2012. – 78 с.
2. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 c. – URL : http://helpiks.org/6-13265.html

3. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. –380с. – URL : http://psy.knlu.kyiv.ua/wpcontent/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер Ком, 1997. – 336 с.
5. Зімбардо Ф. Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло. – К. : Yakaboo Publishing, 2017. – 584 с.
6. Козляковський П.А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія .– Миколаїв: Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с. URL : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/avtorlek/13/7.pdf
7. Лебон Г. Психологія народів: переклад Н. Іванова. – К. : Андронум, 2021. – 110 с.
8. Лебон Г. Психологія мас: переклад Я. Мишанич. – К. : Андронум, 2021. – 138 с.
9. Лебон Г. Психологія людських спільнот: переклад Я. Мишанич. – К. : Андронум, 2021. – 224 с.
10. Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе.– М.: Академический проект, 2001. – 416с.
11. Милграм С. Экспериментальная социальная психология.– СПб: Питер, 2000.– 400 с.
12. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологи масс. М.: Центр психологи и психотерапии, 1996. – 478 с.
13. Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– 214 с.

14. Гапон Н. Філософсько-психоаналітичні інтерпретації «народного духу» у праці Якима Яреми/ Н. Гапон // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2019. – Вип. 22. – С. 56-60. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/22_2019/10.pdf
15. Гапон Н. Філософсько-психологічний вимір ідентичності людини транскордоння/ Надія Гапон// Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті [текст] : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю 11 – 12 червня 2020 року/ науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 511-514. – 0,5 д.а.
16. Гапон Н. Простір міста як олюднений простір життя / Н. Гапон // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колективна монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 151-164.
17. Гапон Н. Життєвий світ людини- прекаріату: європейський та український контекст / Надія Гапон // Intelektualisci і mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstw obywatelskich: wyzwania, dokonania zatory, porazki; pod red. A.Góralskiego і Jana Laszczyka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – S. 227–235. – 1,0 д.а.
18. Гапон Н. Співзалученість антропологічного та теологічного вимірів у психотерапії постсучасної людини / Н. Гапон // Quo vadis humanitas? Ksienga Jubileuszowa dedykowana ks. Prof.Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65 rocnicy urodzin; O. Sinkiewicz, A. Kordonska, R. Kordonski (red.). – Warszawa-Lwow- Kijow: Verbinum, 2017. – S. 419-429. – 0,75
д.а.
19. Гапон Н. Cоціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору міста / Надія Гапон // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – № 12. – С. 28–31.
20. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1996. — 344с.
21. Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 2003. – С.262; 269; 282-283.(А. Бандура, Дж. Роттер). – URL : http://grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
22. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы. –СПб: Прайм Еврознак, 2002. – 256 с.
23. Hapon N.P. Сodependency in family systems with distorted communication patterns and their manifestation in an individual’s social behaviour / N.P. Hapon, A.O. Vovk// Рersonality in society: psychological mechanisms of activity; collective monograph; N. P. Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin., etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – Р.1-17. DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/1-16

Силабус:

Завантажити силабус