ПП 1.2.31 Юридична психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Рибак О. С.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФП-21Рибак О. С.

Опис курсу

Курс спрямований на ознайомлення студентів із основними психологічними поняттями і проблемами, з якими працює юридичний психолог. Аналізується особистість злочинця, формується розуміння ролі соціальної ситуації розвитку у його становленні як особистості.
Вивчаються біологічні і соціальні фактори формування антисоціальних настановлень особистості, місце психічних процесів у розумінні особистості злочинця: характерологічні відмінності мислення, особливості мотивації, індивідуальні відмінності емоційного досвіду і
їх місце у формуванні антисоціальних настановлень. Вивчаються психологічні особливості злочинних угрупувань, роль і місце особистості у злочинній організації з точки зору інтеракціоністського підходу. На прикладі реальних біографій розглядається місце окремої
особистості в історії боротьби з організованою злочинністю.
Аналізується особистість потерпілого та психологічні методи роботи із потерпілими. Розглядаються психологічні теорії тероризму, історія розвитку суспільної моралі, аналізуються філософсько-психологічні підходи до розуміння моральної поведінки. В результаті проходження курсу студенти знайомляться з психологічними аспектами
розслідування злочинів, психологією особистості засудженого, соціально-психологічною характеристикою груп засуджених і їх субкультурою, вивчають роль умов ув’язнення у динаміці особистості особи, що відбуває покарання. Впродовж курсу студенти вчаться
критично аналізувати інформацію і адекватно використовувати психологічні методи для аналізу юридичних випадків, визначати психологічну складову у скоєних злочинах. Курс є відмінним доповненням до знань із психології особистості та соціальної
психології.

Рекомендована література

1. Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В., Когутич І. І. Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій : навч. посіб. / за ред. В. Т. Нора. Київ : Ін Юре, 2014. 280 с.
2. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 336 с.
3. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 952 с.
4. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту. Харків : Право, 2019. 192 с.
5. Мухіна Г. В. Юридична психологія : навч.-метод. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. Київ : Дакор, 2019. 236 с.
6. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник. 3-тє вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2019. 288 с.
7. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с.
8. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю. та ін. Юридична психологія. – К., 1999.
9. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987.
10. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М., 1991.
11. Антонян Ю.М., Енхикеев М.И., Зминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. – М., 1996.
12. Башкатов И.Я. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей (социально-психологические особенности). – М., 1993.
13. Васильев В.Л. Психология осмотра места преступления. – Л., 1986.
14. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 1997.
15. Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или записки отсидента. – К., 2012.
16. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. – М., 1990.
17. Дубить Н.Я., Кравец И.И., Кудрящев В.Н. Генетика. Поведение. Ответсвенность. – М., 1989.
18. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 1996.
19. Зелшский А. Ф. Криминальная психология. – К., 1999.
20. Илларионов В.П. Переговоры в преступниками. – М., 1993.
21. Комаров В.С. Психологические основы очной ставки. – Харьков, 1976.
22. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. – Харьков, 1978.
23. Коновалова В.Е. Правовая психология. – Харьков, 1997.
24. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспеертиза. – Львов, 1987.
25. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические вопросы. – К., 1990.
26. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспеертиза. – М., 1977.
27. Кудрящев В.Н. Правовое поведение: нормы и патология. – М., 1989.
28. Кудрящев В.Н. Судебно-психологическая экспеертиза. – М., 1988.
29. Мостовая И.М. Юридическая психология. – К., 1998.
30. Ратинов А.Р. Психология допроса обвиняемого. – М., 1988.
31. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. – М., 2000.
32. Чуфаровский Ю.В. Основы юридической психологии. – М., 1995.
33. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М., 2000.
34. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. – К., 1993.

35. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
36. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
37. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус