ЗК 1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ФФП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФП-11

Опис курсу

Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» призначений для студентів ЛНУ ім. І. Франка першого року навчання як нормативна дисципліна, яка викладається в обсязі 3 кредитів ЄКТС.

Курс є частиною загальноуніверситетського комплексу гуманітарних дисциплін, сприяє формуванню комунікативної компетентності фахівця (українською мовою) в усіх сферах реалізації, виробленню правильної мотивації до вивчення усіх курсів, що входять до переліку обраного напряму, з практичним усвідомленим застосування мовленнєвих знань, вмінь, навичок.

Курс спрямований на розвиток і вдосконалення компетенції спілкуватися українською мовою у майбутній професійній сфері; формувати навички культури мовлення (усні і писемні) з
урахуванням особливостей найбільш доречного функціонального стилю мовлення та відповідно до норм сучасної української літературної мови. Теоретичні знання й практичні навички реалізації сучасних мовних норм (зокрема лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних) у професійній сфері (передусім стосується наукового й офіційно-ділового стилю) сприяють формуванню комунікативної поведінки фахівця, зокрема успішній комунікації та досягненні мети спілкування.

 

Рекомендована література

 1. Бабій Ірина. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практичний посібник для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового Інституту мистецтв.– Івано-Франківськ, 2019.– 168с.
 2. Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Центр учбової літ., 2019. 622 с.
 3. Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (№ 2704-VIII, чинний від 16.07.2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
 4. Зубков М. Г. Норми та культура української мови за оновленим правописом. Ділове мовлення. 2-ге вид., доп.і змін. К.: Арій, 2019. 608 с.
 5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : [навч. посіб.], Київ : Каравела, 2013. 352 с.
 6. Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : [навч. посіб.] Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 236 с
 7. Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : [навч. посіб.]. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 440 с.
 8. Погиба Л. Практикум з української мови за професійним спрямуванням : [навчальний посібник] / Л. Погиба, Т. Грибіниченко, Л. Голіченко, Н. Кавера. Київ: Кондор-Видавництво, 2013. 296 с.
 9. Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. Київ : Зоря, 2003. 255 с.
  Семеног О. Культура наукової української мови : [навч. посіб.]. Київ : ВЦ “Академія”, 2010. 214 с.
 10. Стахів М. Український комунікативний етикет : [навч.-метод. посіб.]. Київ : Знання, 2008. 245 с.
 11. Український правопис (2019). – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
 12. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. К.:Алерта, 2019. 640 с. Шевчук С. Українське ділове мовлення. Київ : Атіка, 2004. 592 с.

Силабус:

Завантажити силабус