ПП 1.2.1.01. Психологічний інструментарій клінічного психолога

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФФП-31доцент Кліманська М. Б.

Опис курсу

Клінічна психологія вивчає психологічні особливості людей, які страждають на різноманітні захворювання, методи і способи діагностики психічних захворювань, диференціації
психологічних феноменів і психопатологічних симптомів і синдромів, психологію взаємин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні і психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних
взаємовпливів. Навчальна дисципліна «Психологічний інструментарій клінічного психолога» акцентує увагу на практичних аспектах діяльності психолога в клініці: методах психологічної діагностики та психокорекційних впливах.

Рекомендована література

1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2006.
2. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія людини з обмеженими можливостями. Навч.посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011.
3. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. проф. Г. С. Никифорова. — СПб.: Речь, 2007.
4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Основы клинической диагностики и практики. М.: Эксмо, 2008.
5. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2006.
6. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У.Бауманна. – СПб.: Питер, 2003.
7. Клиническая психология: учебн. для студ. мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.
8. Клиническая психометрика: учебное пособие / под ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018.
9. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / І.Галецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
10. Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії : навчальний посібник / [О. Є. Абатуров, О. О. Буйко, Є. О. Гречуха та ін.] ; за ред. проф., д-ра мед. наук О. Є. Абатурова, проф., д-ра мед. наук С. О. Крамарьова, проф., д-ра мед. наук Л.
М. Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020.
11. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Новейший справочник. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.; Сова, 2003.
12. Максименко С.Д., Коваль І.А., Максименко К.С., Папуча М.В. Медична психологія. – Вінниця: Нова Книга, 2008
13. Мандель Б. Р. Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с.
14. Менделевич В. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М.: «МЕДпресс», 1999.
15. Практична психосоматика: діагностичні шкали. Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 2019.
16. Психологическая диагностика отношения к болезни: пособие для врачей / Л.Вассерман, Б.Иовлев. – СПб., 2005.
17. Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г. Никифорова. СПб.: Питер, 2006
18. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 1999

19.Урванцев Л.П. Психология соматического больного. Ярославль, 2000

20. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
21. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
22. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус