ПП 1.2.1.03 Медична психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
91.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дідковська  Л. І.ФФП-31
68доцент Дідковська  Л. І.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФП-31доцент Дідковська  Л. І.
68ФФП-31доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Медична психологія» знайомить студентів з психологічними особливостями людей, які страждають на різні захворювання, сучасними методами психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби та інших психічних феноменів соматичних хворих, а також методами ефективної корекції таких станів та профілактики їх появи в майбутньому. Об’єктом курсу є медична психологія як наукове знання, емпірія та практика. Предметом курсу є основні категорії медичної психології.

Рекомендована література

 1. Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В. Основи медичної психології. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014.
 2. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2006.
 3. Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Коваль І.А. Медична психологія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2014.
 4. Медична психологія: в 2-х т. Т.1. Загальна медична психологія / [Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін.]; за ред. Г.Я. Пилягіної. – Вінниця: Нова Книга, 2020.
 5. Медична психологія: в 2-х т. Т.2. Спеціальна медична психологія / [Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін.]; за ред. Г.Я. Пилягіної. – Вінниця: Нова Книга, 2020.
 6. Менделевич В.Д. Клиническая (медицинская) психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.
 7. Спіріна І.Д., Вітенко І.Д. Медична психологія. – Дніпропетровськ, 2008.
 8. Шевченко А., Губенко І., Карнацька О. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. – К.: Медицина, 2021.
 9. Алексеєнко А.П., Лісовий В.М. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини. – Харків: Колегіум, 2010.
 10. Батышев, А.С., Батышева Т.Т. Врач+пациент: философия успеха. – М.: ВК, 2011.
 11. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2002.
 12. Дідковська Л.І. Психологічні аспекти надання паліативної допомоги // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної допомоги в Україні» (м. Львів, 23 листопада 2019 р.). Львів, 2019. С. 9-13.
 13. Клиническая психология и психотерапия / ред.: М. Перре, У. Бауманн. – СПб.: Питер, 2012.
 14. Ковальова О.М., Вітенко І.С., Лісовий В.М. Біоетика. – Харків, 2006.
 15. Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. Деонтологія в медицині. Харків, 2014. 258 с.
 16. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. – СПб.: Питер 2004.
 17. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983.
 18. Маркова М.В., Мухаровська І.Р., Кривоніс Т.Г. Психоонкологія в аспекті сучасної теорії та клінічної практики // Медична психологія. 2019. №4. С. 31-37.
 19. Местергази Г.М. Врач и больной или по-новому о старом. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
 20. Общая психопатология (курс лекций) / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: МЕДпресс-информ, 2001.
 21. Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.
 22. Поттер В.Р. Біоетика – міст в майбутнє. – К.: Вид. В. Карпенко, 2002.
 23. Психіатрія / під ред. Напрєєнко О.К. – К.: Здоров’я, 2001.
 24. Руководство по психиатрии / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: Книга по Требованию, 2012.
 25. Словарь-справочник по психологической диагностике / под. ред. Л.Ф. Бурлачука, С.М. Морозова. – СПб.: Питер, 2007.
 26. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. – М.: Академический Проект, 2003.
 27. Турак Й.А. Етичні і правові основи медичного втручання з погляду лікаря-практика. – Ужгород: Закарпаття, 2002.
 28. Турецька Х., Штеньович Т. Патопсихологічна діагностика. – Львів, 2010
 29. . База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
 30. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
 31. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
  Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус