ПП 1.2.1.05 Проблеми психосоматики

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Дідковська  Л. І.ФФП-31
712доцент Дідковська  Л. І.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФП-31доцент Дідковська  Л. І.
712ФФП-31доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Навчальний курс «Проблеми психосоматики» знайомить студентів з основними психосоматичними розладами, які складають значну частину «хвороб цивілізації». Об’єктом вивчення даної дисципліни є особистість хворого із психосоматичними розладами та індивідуальні психосоматичні прояви. Предметом є психосоматичні явища, їхня структура, функції, еволюція при різних видах соматичних та психічних патологій.

Рекомендована література

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. – М.: Эксмо, 2002.
 2. Аммон Г. Психосоматическая терапия. – СПб.: Речь, 2000.
 3. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.
 4. Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 5. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. и др. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. – СПб.:НИ психоневрологический ин-т им. В.М. Бехтерева, 2000.
 6. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2005.
 7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: практикум. – М.: Директ-Медиа, 2020.
 8. Трофименко Т. Психосоматика. Как лечить болезни, которых нет. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2020.
 9. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. Концепция алекситимии // Журнал социальной и клинической психиатрии. – 2003. – №1. – С. 128-145.
 10. Дідковська Л.І. Стратегії копінг-поведінки осіб із серцево-судинними захворюваннями: порівняльний аналіз / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені
  Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 157-162.
 11. Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В. Основи медичної психології. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014.
 12. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2006.
 13. Лісова О.С. Внутрішня картина здоров’я // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 15. – С. 69-77.
 14. Лісова О.С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я в осіб з виразковою хворобою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.04. – Харків, 2008. – 20 с.
 15. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной на приеме у врача. – СПб., 1996.
 16. Менделевич В.Д. Клиническая (медицинская) психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.
 17. Михайлов Б.В., Сердюк А.И., Федосеев В.А. Психотерапия в общесоматической медицине: Клиническое руководство. – Харьков: Прапор, 2002.
 18. Михель Д.В. Тело в западной культуре. – Саратов: Научная кника, 2000.
 19. Пезешкиан X. Психосоматическая медицина и позитивная психотерапия. – М., 1996.
 20. Психология телесности: между душой и телом / ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. – М., 2005.
 21. Психосоматика. Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 2005.
 22. Психотерапевтическая энциклопедия / под. ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер Ком, 1998.
 23. Пфайфер С. Психосоматика. Як ми можемо розуміти мову тіла? – Львів: Свічадо, 2018.
 24. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
 25. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
 26. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
  Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус