ПП 1.2.1.02 Основи спеціальної психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Гребінь Н. В.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФП-31Гребінь Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб формувати професійний підхід до психологічного супроводу дітей з особливими потребами, які мають різні варіанти порушення розвитку різної важкості (порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, затримку розумового розвитку, аутизм, гіперкінетичний синдром та ін.). У курсі представлено як огляд концепцій дизонтогенезу, так і методи психологічної діагностики дітей з особливими потребами, а також технології психокорекційної роботи з дітьми із порушеним психофізичним розвитком.

Рекомендована література

1. Дуткевич Т.В.Дитяча розвивально-корекційна психологія. [текст] Модульний навчальний посібник для студентів внз за напрямом підготовки 6.030103 «Практичнапсихологія». Т.В.Дуткевич. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 304 с.
2. Кобильченко В. Спеціальна психологія : підручник / Вадим Кобильченко, Ірина Омельченко. – Київ : ВЦ «Академія», 2020. – 224 с.
3. Основи дефектології : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [І. М.Маруненко, В. І. Бобрицька, Є. О Невєдомька, З.Ф. Сіверс]; КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – Вид. 2-е,стереотип.— Київ, 2006. — 144 с.
4. Пахомова Н. Г., Кононова М.М. Спеціальна психологія / Н. Г. Пахомова, М.М. Кононова – Полтава : АСМІ, 2015 – 389 с.
5. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: Вища шк..,1994. – 143 с.
6. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии.- М.,1994.
7. Выход из темноты: история одного эксперимента [Текст] / авт. сост. Мария Митасова. — М. : Эксмо, 2016. — 256 с.
8. Бондар В.І., Золотоверх. Історія олігофренопедагогіки: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 375 с.
9. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. –255 с.
10. Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко. – К. : Видавн. група―А.С.К.ǁ, 2012. – 360 с. – (Серія ―Інклюзивна освіта).
11. Дерень О., Пруська А., Рибак Ю. Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога. –Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 2015 – 21с.
12. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., 2012. –216 с.
13. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 100 с.
14. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Хеппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД–ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
15. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., — К.: 2007. — 128 с.
16. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи / А. А. Колупаєва. – К. : ―Самміт-книга, 2000. –269 с.
17. Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007 р. – 458 с.
18. Корольова І.В. Діагностика та корекція порушень слухової функції у дітей раннього віку / І.В. Корольова – СПб., 2005. – 288 с
19. Критерії оцінювання досягнень учнів початкових класів з особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах в умовах інклюзії. Довідник науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти. / Упорядники: Савчук Л.О., Юхимець І.В., Яценюк Л.І. – Рівне: РОІППО, 2012. –330с.
20. Лалак Н.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзії // Психологія: теорія і практика. Мукачево-Київ, РВВ МДУ, 2019. № Вип.1(3). С.100-107
21. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна. – Рівне, 2016. – 141 с.
22. Начинова О. В. Діагностика дислексії у дітей молодшого шкільного віку / О. В. Начинова, О. О. Траченко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ імені К. Д, Ушинського, 2019. – С. 58-63.
23. Навчально-методичний посібник «Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ». / Компанець Н.М., Луценко І.В., Коваль Л.В. – К.: Видавнича група «Атопол», 2018. – 100с.
24. Некраш Л. М. Особливості розвитку дітей із синдромом Дауна у ранньому віці. Теонія та методика навчання. 2019. Вип. 18. Т.3. С. 115-118
25. Михаленкова И. А. Практикум по психологи детей с нарушением слуха / Ида Антоновна Михаленкова – СПб.: Речь, 2006. – 96 с.
26. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогіка) / под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. стереот. – М. :Академия, 2006. – 250 с

27. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
28. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
29. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус