Спеціальність: Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:  052  Політологія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 16 16 1:1 Іспит
Історія політичних вчень (1 частина) 36 36 2,3:2,3 Іспит
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Політична географія і геополітика 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Еволюція політичних інститутів 32 32 2:2 Іспит
Історія і теорія демократії 32 32 2:2 Іспит
Історія політичних вчень (ІІ частина) 32 32 2:2 Іспит
Логіка 32 16 2:1 Залік
Політичний аналіз та прогнозування 32 32 2:2 Іспит
Політичні інститути і системи 32 16 2:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія політичних вчень (ІІІ частина) 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота з Історії політичних вчень 3 ч. 0:0 Курсова робота
Політична влада 32 32 2:2 Іспит
Політичний процес 32 16 2:1 Іспит
Соціальна політика 32 32 2:2 Іспит
Філософія політики 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія політичних вчень (IV частина) 16 16 1:1 Залік
Партологія 32 32 2:2 Іспит
Політична комунікація і PR 32 16 2:1 Залік
Політичні еліти і лідерство 32 32 2:2 Іспит
Псефологія 32 16 2:1 Іспит
Філософія політики 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Конфлікти та національна безпека 32 32 2:2 Іспит
Місцеве самоврядування 32 32 2:2 Іспит
Політична думка України 32 32 2:2 Іспит
Політичні інститути: кількісні виміри аналізу 32 16 2:1 Залік
Політичні режими 32 32 2:2 Іспит
Політична соціологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи публічної політики
Політологічні теорії держави
Правові аспекти комунікації
Риторика та спічрайтинг
32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота з курсу “Міжнародні відносини” 0:0 Курсова робота
Міжнародні відносини 32 48 2:3 Іспит
Політична психологія і культура 64 32 4:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Громадянська освіта і демократія
Етнополітологія
Напівпрезидентська система правління
Політична лінгвістика
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Політичні рішення
Популізм і комунікація
Ухвалення політичних рішень та публічна політика
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика зі спеціалізації 0:0 Диф. залік
Глобальні тренди світової політики 32 16 2:1 Залік
Неформальні інститути в політиці 26 26 1,6:1,6 Залік
Політичні інститути: кількісні виміри аналізу 32 16 2:1 Залік
Порівняльна політологія 26 26 1,6:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Національна та міжнародна безпека
Політологічні теорії держави
26 26 1,6:1,6 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державне управління 39 39 2,4:2,4 Іспит
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 0:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз політичних і міжінституційних конфліктів
Контекстуальні особливості дискурсу свободи
Менеджмент та аналіз виборчої кампанії
Політико-філософська екзистенція у художній літературі
26 13 1,6:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Політичні доктрини ХХ і ХХІ ст.
Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії
Популізм і комунікація
Регіональні політичні процеси
26 13 1,6:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:Теорія електронного врядування
Теорія ухвалення політичних рішень
26 13 1,6:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 4:Концепція глобальної демократії
Політичні міфи та символи
Практика творення ідентичності
26 26 1,6:1,6 Залік

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 052 «Політологія» має на меті підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які вміють застосовувати теорії, методологію та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері, володіють вміннями та навичками в сфері політичного менеджменту, публічної політичної та експертної діяльності.

Програма  складається  з теоретичної компоненти, зміст якої формує у здобувачів вищої освіти  загальнонаукові та загальнополітологічні знання, категорійно-понятійний апарат політичної науки,  дослідницькі навички на основі  засвоєння методологічних принципів сучасної політології та соціальних наук; практично-професійної компоненти, зміст якої формує знання та наукові уявлення про політику, моделі, принципи та технології професійної діяльності в політичній сфері. Програма спрямована на збалансоване формування «м’яких» навичок, необхідних для успішної роботи та адаптації в більшості сфер соціального життя, та професійних навичок, необхідних для успішної роботи саме фахівця-політолога.

Особливістю програми є поєднання класичного напряму вивчення політичних теорій та політичної філософії з сучасними напрямами дослідження, що активно розвиваються та мають прикладний характер (політичний PR та консультування, публічна політика тощо). Практика в органах держаної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, співпраця з  роботодавцями і стейкхолдерами дає змогу здобувачам  вищої освіти отримати практичні знання у цій сфері; науково-дослідницька компонента передбачає залучення студентів до участі в конференціях, семінарах, воркшопах. Програма спрямована на підготовку фахівців та аналітиків, здатних до швидкої адаптації у професійному та соціально-політичному середовищі.

Проект освітньо-професійної програми “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2023 р.). 

ОПП_2022 р.

ОПП_2019 р. 

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 052 “Політологія” 2022-2023 н.р.

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 052 “Політологія” 2019-2020 н.р.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Політологія” генерального директора Видавничого Дому “Високий Замок” Н. Балюк.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Політологія” директора Департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної адміністрації Д. Посипанко.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Політологія” в.о. начальника управління персоналом Львівської міської ради Б. Яремчук. 

Рецензія на освітньо-професійну програму “Політологія” директора фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва С. Барбелюк.

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої-професійної програми «Політологія» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія

Кваліфікаційні (бакалаврські) роботи здобувачів освіти

Теми кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

 СИЛАБУСИ

за освітньо-професійною програмою “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія 2022

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

OK 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
OK 2. Історія України.
OK 3. Філософія
OK 4. Іноземна мова
ОК 5. Історія української культури.
ОК 6. Фізичне виховання

Цикл професійної та практичної підготовки

ОК 7. Вступ до спеціальності.
ОК 8. Політична географія і геополітика
ОК 9. Історія політичних вчень (І ч.).
ОК 10. Основи економічної теорії
ОК 11. Політичний аналіз і прогнозування
ОК 12. Історія політичних вчень (ІІ ч.).
ОК 13. Логіка.
ОК 14. Історія і теорія демократії.
ОК 15. Еволюція політичних інститутів
ОК 16. Політичні інститути і системи
ОК 17. Історія політичних вчень (ІІІ ч.).
ОК 18. Політичний процес
ОК 19. Основи інформатики та вищої математики
ОК 20. Соціальна політика
ОК 21. Політична влада
ОК 22. Філософія політики.
ОК 23. Історія політичних вчень (IV ч.).
ОК 24. Політичні еліти і лідерство
ОК 25. Псефологія
ОК 26. Партологія
ОК 27. Політична комунікація і PR
ОК 28. Місцеве самоврядування
ОК 29. Політичні режими
ОК 30. Конфлікти та національна безпека.
ОК 31. Політична думка України.
ОК 32. Політична психологія і культура
ОК 33. Міжнародні відносини.
ОК 34. Неформальні інститути в політиці
ОК 35. Психологія
ОК 36. Порівняльна політологія
ОК 37. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Основи охорони праці, Охорона праці в галузі)
ОК 38. Державне управління
ОК 39. Політична реклама
ОК 40. Курсова робота (Історія політичних вчень (ІІІ ч)).
OK 41. Курсова робота (Міжнародні відносини).
ОК 42. Курсова робота (Порівняльна політологія)
ОК 43. Навчальна практика
ОК 44. Виробнича практика
ОК 45. Кваліфікаційна робота

Дисципліни вільного вибору студента

ВБ 1. Дисципліни вільного вибору (загальноуніверситетські)

ВБ 2. Політична соціологія / ВБ 2. Риторика та спічрайтинг.
ВБ 3. Напівпрезидентська система правління / ВБ 3. Етнополітологія.
ВБ 4. Пропаганда і маніпуляція / ВБ 4. Динамічні виміри політики.
ВБ 5. Регіональні політичні процеси/ВБ 5. Адвокація і лобіювання.
ВБ 6. Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії / ВБ 6. Політичний дискурс та дискурс аналіз.
ВБ 7. Аналіз політичних і міжніституційних конфліктів / ВБ 7. Гендер і політика.

Блок вибіркових дисциплін 1 “Політичний аналіз і консалтинг”

ВБ 8. Політичні інститути: кількісні виміри аналізу
ВБ 9. Основи ТІМС
ВБ 10. Методи багатовимірного статистичного аналізу
ВБ 11. Політичні рішення
ВБ 12. Політична регіоналістика
ВБ 13. Політичні конфлікти
ВБ 14. Менеджмент та аналіз виборчої кампанії

Блок вибіркових дисциплін 2 “Політична комунікація і PR”

ВБ 15. Інтернет і нові медіа в політиці
ВБ 16. Правові аспекти комунікації
ВБ 17. Популізм і комунікація
ВБ 18. Політична лінгвістика
ВБ 19. PR-жанри та PR-технології
ВБ 20. Виборчі комунікації
ВБ 21. Організація PR-кампаній

Блок вибіркових дисциплін 3 “Публічна політика”

ВБ 22. Основи публічної політики.
ВБ 23. Політологічні теорії держави.
ВБ 24. Громадянська освіта і демократія.
ВБ 25. Ухвалення політичних рішень та публічна політика.
ВБ 26. Системний аналіз.
ВБ 27. Проектний менеджмент та основи GR-менеджменту.
ВБ 28. Теорії бюрократії.

Блок вибіркових дисциплін 4 “Світова політика і глобалізаційні процеси”

ВБ 29. Глобальні тренди світової політики.
ВБ 30. Теорія глобалізації.
ВБ 31. Розвиток і трансформація міжнародних систем сучасності.
ВБ 32. Регіональні аспекти світової політики.
ВБ 33. Міжнародні конфлікти у XXI ст.
ВБ 34. Національна і міжнародна безпека.
ВБ 35. Концепція глобальної демократії.