Політологічні теорії держави

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726професор Вдовичин І. Я.ФФІ-41, ФФІ-42
532професор Вдовичин І. Я.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ФФІ-41професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-42професор Вдовичин І. Я.
516ФФІ-31професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-32професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Курс  «Політологічні теорії держави»  складена для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія». Вибіркова дисципліна спеціалізації «Теорія та історія політичної науки». Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення історичного розвитку держави та ґенеза теоретичних підходів до трактування держави. Також у структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається у 7 семестрі для 4-го курсу і завершується заліком. В обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна  «Політологічні теорії держави» спрямований на аналіз основних теорій держави, висвітлення особливості політологічного підходу до понять «держава» та «влада», визначення критеріїв класифікації теорії держави, шляхів вдосконалення функціонування держави, особливостей теорії держави в умовах трансформації  суспільства в умовах глобалізації та новітніх технологій.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з уявленнями про політологічні аспекти основних теорії держави, виявлення суті, принципів, цінностей та ознак держави, їх соціального покликання, визначення проблем та небезпек викликаних проявами надмірного державного втручання, а також шляхів протидії їм

Рекомендована література

Основна література:

 1. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. – 2-е вид. / Ханна Арендт; Пер. з англ. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
 2. Арістотель. Політика. / Пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюча / Арістотель. – К.: Основи, 2000. – 239 с.
 3. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.
 4. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної об’єктивності / Раймон Арон; [нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко]. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 578 с.
 5. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму/ Йорг Баберскі ; пер. з нім. – К. : К.І.С. , 2007. – 248 с.
 6. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві : монографія / О. О. Бандура. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 428 с.
 7. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон; [пер. з фр Т. Марусик]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАР, 2007. – 136 с.
 8. Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право/ Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С.  Масний. – К. : Наукова думка, 1999. – 156 с.
 9. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 303 с.
 10. Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і видозміни російського слов’янофільства / Анджей Валіцький ; [пер. з польськ. В. Моренець]. – К. : Основи, 1998. – 710 с.
 11. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький; [пер. з польск. Д. Андрухів]. – К. : Всесвіт, 1999. – 509 с.
 12. Вдовичин І.Я. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська, А.Б. Медвідь. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2017. – 252 с.
 13. Вдовичин І.Я. Оцінка діяльності ЄС щодо зміцнення демократії в державах-учасницях останніх «хвиль» розширення / І. Вдовичин, Н. Хома // Гуманітарні візії.  – 2021. Випуск 7.- №1. – С. 10-16.
 14. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української політичної думки / [впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва]. – New York : Пролог, 1964. – 250 с.
 15. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина ; Фрідріх А. Гаєк . – Львів : Літопис, 2002. – 556 с.
 16. Гантінґтон Семюел. Політичний порядок у мінливих суспільствах / пер. з англ. Тарас Цимбал. – Київ : Наш формат, 2020. – 448 с.
 17. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій. –  Х. : Одіссей, 2008.- 187с.
 18. Історія політичної думки : підручник / за заг.ред. Хоми Н.М. [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, та ін.]. – Львів: Новий Львів-2000, 2016 р. – 1000 с.
 19. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях : монографія / Анатолій Карась. – Київ ; Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.
 20. Потульницький В. А. Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історикополітичній науці) / Володимир Арнольдович Потульницький. – К. : Либідь, 1992. – 232 с.
 21. Лок Дж. Два трактати про врядування / Джон Лок; пер. з англ. Олександр Терех, Ростислав Димерець. – Київ: Основи, 2001. – 264 с.
 22. Міл Джордж Стюарт. Про свободу: Есе / Джордж Стюарт Міл. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с.
 23. Радько П. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ – ХХ століть: концепції, ідеї, реалії. – К., 1999.
 24. Тимошенко В. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.
 25. Тимошенко В. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.
 26. Тимошенко В. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.
 27. Тимошенко В. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.
 28. Токвіль А. Про демократію в Америці. Київ, 1999. 590 с.
 29. Тоффлер А. Третя хвиля. – Київ: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
 30. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті: документи і матеріали : у 3 т. / [упоряд. Тарас Гунчак і Роман Соляник]. – [Б.м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – 510 с. ; Т. 2. – 423 с. ; Т. 3. – 381с.
 31. Філософія права / [за редакцією Джоела Фейнберга, Джуліа Коулмена; Пер. з англійської П. Таражук]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. –  868 с.
 32. Фукуяма Френсіс. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції / пер. з англ. Роман Корнута. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2019. – 57 6 с.
 33. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті / Франсуа Фюре; [пер. з фр.]. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.
 34. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф. П. Шульженко.– К.: Юрінком Інтер, 2007 – 364 с.
 35. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. К. 2005. 468 с.
 36. Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors  I. Vdovychyn,  N. Khoma // Revija Za Socijalnu Politiku Zagreb 2020.god. 27, br. 3, str. 269-285.

Додаткова література:

 1. Андреа Граціозі. Війна і революція в Європі, 1905-1956 рр./Пер. з іт. М.Прокопович, Передм. А.Граціозні. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 350.
 2. Бегей І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. – Львів, 1999.
 3. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : монографія / Б. В. Новіков. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 2-ге вид., перероб. та допов. – 308 с.
 4. Тишкун Ю. Актуальні проблеми функціонування державної бюрократії в Україні : історикополітологічний аспект / Ю. Тишкун // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 133–138.
 5. Туленков М. В. Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії / М. В. Туленков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 3. – С. 51–53. 16.
 6. Vdovychyn Ihor Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries / Nataliya Khoma, Vdovychyn Ihor. // European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71. Web of Science.
 7. Vdovychyn I.Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn ,Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism 32 (2), 2022 127-140. Scopus

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. Інформаційний ресурс http://udl.despro.org.ua/ , де зібрані е-курси у сфері публічного управління

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політологічні теорії держави” 3 курс.

Методичні рекомендації з курсу “Політологічні теорії держави” 4 курс.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Політологічні теорії держави" 3 курс.

Завантажити силабус

Силабус: курсу "Політологічні теорії держави" 4 курс.

Завантажити силабус